Ýadyňyzy berkidiň!

18:23 01.02.2021 285

https://ussatnews.com/storage/posts/655/original-1601800ccac90f.jpeg

Ynsanyň ýady gaýtalanmajak, üýtgeşik bir täsinlikdir. Käbir adamlar görýän zadyny ýadynda gowy saklaýar. Ýene biri eşidýän zadyny, başga biri bolsa, ýazýan zadyny ýadynda gowy saklaýar. Ýadyňyzy berkitmek üçin dogry iýmitlenmek has-da zerurdyr. Ilki bilen, ertirlik naharyny hökmany ýagdaýda ediniň! Gereginden artyk iýmeli däl, aşa köp ýa-da az ýatmaly däl. Şu maslahatlara we düzgünlere eýerilse, ýadyňyzyň berkemegine nepi deger. Ertirlik naharyňyzda kaloriýa taýdan pes, emma düzümi minerallara, witaminlere, ýoda baý iýmitleri iýmäge çalşyň. Gündelik iýmitimizde demre baý bolan iýmitlerden greçka, bagyr, alma, noýba, kişde, kişmiş, hoz, banan, balyk iýmelidir. Olar bedeniň işjeňligini, ýadyňyzyň çeýeligini artdyrar. Ýadyňyzy berkitmek üçin haýsy iýmitleri iýmeli, şeýle-de haýsy düzgüni berk berjaý etmeli. Geliň, bular barada kelam agyz durup geçeliň.

Hoz biziň üçin tapylgysyz nygmatdyr. Onuň düzümi ýaglara baýdyr. Irden 5-6 däne hozuň maňzyny iýseňiz, ýadyňyzyň berkemegine kömek eder. Şeýle-de, çagalaryňyza hem günde hozuň maňzyny bermegi ünsden düşürmäň. Hozuň maňzyny owradyp, ary balyna garyp goýup, gündelik ajöze 1 çaý çemçe iýseňiz, hem-ä üşükliligiňize ýardam eder, hemem saglygyňyza. Her biriňiz gündelik iýmitiňizde hozuň maňzyny iýmäge çalşyň!

Kişmiş ýatkeşligiň gowy bolmagy üçin ilkinjileriň sanawyndadyr. Ukudan öň bir çaý çemçesi ary balyna garylan gara kişmişi iýseňiz, rahat ýatarsyňyz. Kişmiş bilen balyň garyndysy bogun agyryda we bogun çişmede peýdalydyr. Ajöze iýlen kişmişiň ynsan bedenindäki ýag çökündileriň eremegine nepi deger. Käbir ýokumlar bilen bir hatarda kişmiş adam bedeniniň gurplanmagy üçin örän peýdalydyr.

Begmyrat AGAMYRADOW,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
1602a87b4b5915.jpeg
Bananyň we balygyň peýdasy

Bananyň we balygyň peýdasy


1604dda1c9c5bb.jpeg
ÜZÜMIŇ SAGLYGA PEÝDASY

Üzümiň dermanlyk häsiýeti gadymy döwürlerden bäri mälimdir. Ol däneli we dänesiz, gara, sary reňkde bolýar.


1604dd71b8f389.jpeg
Düýäniň çaly, agarany, ýüňi müň derdiň dermany

Düýäniň süýdüniň aşgazana melhem bolşy ýaly, çalydyr agarany hem müň derdiň dermany hasaplanýar. Düýe süýdünden, düýe çalyndan başga-da halkymyz agaran, süzme, gurt ýaly önümleri taýýarlapdyr.


16048df9382c06.jpeg
Halk lukmançylygynyň kömegi bilen gözümiziň ýitiligini dikeltmek

Biziň gözümiz elmydama ýokary agrama sezewar bolýar. Kompýuterde işlemek, telewizora tomaşa etmek, elektron kitaplary okamak — bularyň ählisi gözümize täsir edýär.


160191a4e8fccd.jpeg
Saglygyňyzy goramak üçin maslahatlar

Ýurdumyzda raýatlarymyzyň saglygyny goramak, dürli ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen, degişli çäreler döwlet derejesindäki talaplara laýyk geçirilýär.