Saglygyňyzy goramak üçin maslahatlar

14:24 02.02.2021 274

https://ussatnews.com/storage/posts/661/original-160191a4e8fccd.jpeg

Ýurdumyzda raýatlarymyzyň saglygyny goramak, dürli ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen, degişli çäreler döwlet derejesindäki talaplara laýyk geçirilýär.

Pasyllaryň çalyşmagy bilen baglylykda ýüze çykyp biläýjek möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriniň öňüni almak maksady bilen, pasyllara görä gün tertibini dogry alyp barmak zerur bolup durýar.

Şol maksat bilen her birimiz:

1. Bedeniň kesele garşy göreş ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmak üçin sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmeli. Bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir säher bilen we agşamara arassa howada ýarym sagat pyýada ýöremeli. Ýöne derläp, öl saçly daşaryk çykmaga ýol bermeli däl.

2. Maşgala agzalarynyň ählisiniň burnunyň nemli bardasyna oksolin melhemini çalmagy endik edinmeli.

3. Pasyllara görä geýinmeli we witamin С — askorbin turşusyna baý önümleri kabul etmeli (miwe şireleri, bally we limonly gök çaý, itburun demlemesi, alma, pyrtykal miwe şireleri, kelem, käşir we beýleki bakja önümleri).

4. Iş ýeriňizde we öýüňizde otaglaryň howasynyň tämiz bolmagyny gazanmaly. Onuň üçin penjiräni ýa-da gapyny wagtal-wagtal açyp, otagy ýelejiredip durmaly, ýöne şemalyň ugrunda özüňiz ýa-da çagalaryňyz durmaly däl.

5. Howanyň üýtgemegi bilen möwsümleýin keselleriň öňüni almak maksadynda milli tagamlarymyz bolan gyzyl burç goşulan unaşy hem hepdede kabul etmeli. Gyzyl burçuň düzümindäki fitonsidler, efir ýaglary, peýdaly maddalar adamyň bedeniniň kesele garşy göreş ukybyny ýokarlandyrmaga ýardam berýär. Unaş möwsümleýin keselleriň hem öňüni almakda we ony ýeňil geçirmekde örän ähmiýetli tagamdyr. Oňa gyzyl burç atyp peýdalanmak maslahat berilýär, sebäbi ol fitonsidlere baý.

6. Ýiti respirator ýokanç keselleriniň ilkinji alamatlary ýüze çykan ýagdaýynda hökman öýde galmaly we maşgala lukmanyna ýüz tutmaly. Lukman tarapyndan bellenilen bejergini doly we dogry berjaý etmeli.

7. Asgyrylanda, üsgürilende hökman elýaglyk bilen agzy we burny ýapmaly.

8. Elleri elmydama arassa ýagdaýda saklamaly we ýygy-ýygydan sabynly suw bilen ýuwmaly, howpsuz 2 metr araçägi berjaý etmeli, agyz-burun örtüklerini doly we dogry dakynmaly.

9. Derman serişdelerini lukman bilen maslahatlaşman özbaşdak kabul etmeli däl. Esasan hem, bu antibakterial serişdelerine degişli. Sebäbi antibakterial serişdeleri wiruslara däl-de, bakterialara garşy ukyply. Olary özbaşdak ulanmak birnäçe gaýraüzülmelere getirip biler we bedeniň kesele garşy durnuklylygyny peselder.

10. Bedeniň kesele garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin hökman hormatly

Prezidentimiziň bize peşgeş beren «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik kitabynda beýan edilýän itburun, çopantelpek, buýanyň köki, käkilik oty ýaly dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan melhem çaýlary içmegi endik edinmeli.

11. Möwsümleýin kesellere garşy sanjymlar hem biziň ýurdumyzda ýola goýlan, her bir adam öz maşgala lukmany bilen maslahatlaşyp, olary hem kabul edip biler.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň

Saglygy goraýşyň habarlar merkezi.

Başga makalalar
1602a87b4b5915.jpeg
Bananyň we balygyň peýdasy

Bananyň we balygyň peýdasy


1604dda1c9c5bb.jpeg
ÜZÜMIŇ SAGLYGA PEÝDASY

Üzümiň dermanlyk häsiýeti gadymy döwürlerden bäri mälimdir. Ol däneli we dänesiz, gara, sary reňkde bolýar.


1604dd71b8f389.jpeg
Düýäniň çaly, agarany, ýüňi müň derdiň dermany

Düýäniň süýdüniň aşgazana melhem bolşy ýaly, çalydyr agarany hem müň derdiň dermany hasaplanýar. Düýe süýdünden, düýe çalyndan başga-da halkymyz agaran, süzme, gurt ýaly önümleri taýýarlapdyr.


16048df9382c06.jpeg
Halk lukmançylygynyň kömegi bilen gözümiziň ýitiligini dikeltmek

Biziň gözümiz elmydama ýokary agrama sezewar bolýar. Kompýuterde işlemek, telewizora tomaşa etmek, elektron kitaplary okamak — bularyň ählisi gözümize täsir edýär.


1601800ccac90f.jpeg
Ýadyňyzy berkidiň!

Ynsanyň ýady gaýtalanmajak, üýtgeşik bir täsinlikdir. Käbir adamlar görýän zadyny ýadynda gowy saklaýar. Ýene biri eşidýän zadyny, başga biri bolsa, ýazýan zadyny ýadynda gowy saklaýar. Ýadyňyzy berkitmek üçin dogry iýmitlenmek has-da zerurdyr.