Ajy burç

20:31 03.02.2021 279

https://ussatnews.com/storage/posts/664/original-1601ac1eb3b3a4.jpeg

Ajy burç bedeniň alyş-çalşygyny gowulandyrýar. Ol aşgazanda we içegede howply bakteriýalaryň köpelmeginiň öňüni alýar. Tebigy burç antibiotik hökmünde hem giňden bellidir. Alymlar onuň hemme mikroblaryň takmynan 75 göterimini ýok edýändigini tassyklaýarlar. Ajy burç bakteriýalaryň köpelmeginiň öňüni almak bilen bir hatarda, gan damarlarynda emele gelýän goýy, uýan ganyň döremegine garşylyk görkezýär, damarlary giňeldýär, çişmelerde agyryny aýyrýar.

Burçuň düzümindäki antioksidantlar we witaminler («A» witamini) rak öýjükleriniň döremegini bökdeýär hem-de ganda holesteriniň derejesini azaldýar.

Ýiti ajy burç horlanmaga kömek etmek bilen, dokluk duýgusyny güýçlendirýär. Gyzyl burç maddalaryň çalyşmasyny 27 göterim tizleşdirýär, onda karotin köpdür. Onuň düzümi «C» witaminine, kalsiý, kaliý, fosfor, sink we marganes ýaly himiki elementlere baýdyr.

Sowuklan adamlara gyzyl burçuň peýdasy köpdür.

Taýýarlan Kerim ROZYÝEW,

                    TDBGI-niñ talyby.

Başga makalalar
1602a87b4b5915.jpeg
Bananyň we balygyň peýdasy

Bananyň we balygyň peýdasy


1604dda1c9c5bb.jpeg
ÜZÜMIŇ SAGLYGA PEÝDASY

Üzümiň dermanlyk häsiýeti gadymy döwürlerden bäri mälimdir. Ol däneli we dänesiz, gara, sary reňkde bolýar.


1604dd71b8f389.jpeg
Düýäniň çaly, agarany, ýüňi müň derdiň dermany

Düýäniň süýdüniň aşgazana melhem bolşy ýaly, çalydyr agarany hem müň derdiň dermany hasaplanýar. Düýe süýdünden, düýe çalyndan başga-da halkymyz agaran, süzme, gurt ýaly önümleri taýýarlapdyr.


16048df9382c06.jpeg
Halk lukmançylygynyň kömegi bilen gözümiziň ýitiligini dikeltmek

Biziň gözümiz elmydama ýokary agrama sezewar bolýar. Kompýuterde işlemek, telewizora tomaşa etmek, elektron kitaplary okamak — bularyň ählisi gözümize täsir edýär.


1601800ccac90f.jpeg
Ýadyňyzy berkidiň!

Ynsanyň ýady gaýtalanmajak, üýtgeşik bir täsinlikdir. Käbir adamlar görýän zadyny ýadynda gowy saklaýar. Ýene biri eşidýän zadyny, başga biri bolsa, ýazýan zadyny ýadynda gowy saklaýar. Ýadyňyzy berkitmek üçin dogry iýmitlenmek has-da zerurdyr.