Bananyň we balygyň peýdasy

19:39 15.02.2021 578

https://ussatnews.com/storage/posts/744/original-1602a87b4b5915.jpeg

Banan ýatkeşligiňi berkitmek üçin örän peýdalydyr. Hünärmenler günüň dowamynda iýlen bir bananyň ýadawlygy, gaharjaňlygy ýeňletmäge ukybynyň bardygyny belleýärler. Çünki onuň düzümi ýokumly witaminlere baýdyr. Banan şähdiňi açýar hem gujurly, işjeň bolmaga ýardam edýär. Banan bilen süýtden taýýarlanan şerbet ynsan bedeniniň üşükliligini güýçlendirip, bedene rahatlyk berýär. Şeýle-de, bedendäki suwuň hem-de duzuň kadaly mukdarda bolmagyna ýardam berýär.

Balykda bedeniň ir garramagynyň öňüni alýan ençeme elementler bar. Şonuň üçinem balyk önümlerini köpräk iýmek maslahat berilýär.

Taýýarlan Maksatgeldi Jummiýew,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
1601ac1eb3b3a4.jpeg
Ajy burç

Ajy burç bedeniň alyş-çalşygyny gowulandyrýar. Ol aşgazanda we içegede howply bakteriýalaryň köpelmeginiň öňüni alýar. Tebigy burç antibiotik hökmünde hem giňden bellidir. Alymlar onuň hemme mikroblaryň takmynan 75 göterimini ýok edýändigini tassyklaýarlar.


1604dda1c9c5bb.jpeg
ÜZÜMIŇ SAGLYGA PEÝDASY

Üzümiň dermanlyk häsiýeti gadymy döwürlerden bäri mälimdir. Ol däneli we dänesiz, gara, sary reňkde bolýar.


1604dd71b8f389.jpeg
Düýäniň çaly, agarany, ýüňi müň derdiň dermany

Düýäniň süýdüniň aşgazana melhem bolşy ýaly, çalydyr agarany hem müň derdiň dermany hasaplanýar. Düýe süýdünden, düýe çalyndan başga-da halkymyz agaran, süzme, gurt ýaly önümleri taýýarlapdyr.


16048df9382c06.jpeg
Halk lukmançylygynyň kömegi bilen gözümiziň ýitiligini dikeltmek

Biziň gözümiz elmydama ýokary agrama sezewar bolýar. Kompýuterde işlemek, telewizora tomaşa etmek, elektron kitaplary okamak — bularyň ählisi gözümize täsir edýär.


1601800ccac90f.jpeg
Ýadyňyzy berkidiň!

Ynsanyň ýady gaýtalanmajak, üýtgeşik bir täsinlikdir. Käbir adamlar görýän zadyny ýadynda gowy saklaýar. Ýene biri eşidýän zadyny, başga biri bolsa, ýazýan zadyny ýadynda gowy saklaýar. Ýadyňyzy berkitmek üçin dogry iýmitlenmek has-da zerurdyr.