Görüş ýitiligine peýdaly maslahat

00:22 03.04.2021 305

https://ussatnews.com/storage/posts/995/original-160676edfe72f4.jpeg

Oňaýly iş ýeri, ýeterlikli ýagty we ýagtylyk şöhlesi göni göze düşmeli däl, ýagtylyk bütin otaga deň ýaýran bolmaly. Gözi goramak üçin ýörite iýmitlenmegiň öz kadasy bolmaly. Ýagny, damarlary berkidiji maddalary saklaýan iýmitleri; çernika, garaly, käşir, balyk, bagyr, ukrop, kelem, gök sogan, petruşka ýaly gök önümleriň köp iýilmegi maslahat berilýär.

Gözi hökmany Gün şöhlesinden goramalydyr. Gözüň ýadawlygyny aýyrmak üçin pagtany sowujak suwa öllemeli we gözleriň üstünde 5-10 minut goýmaly. Gözleriňi ýumup, maňlaýy, gaşlaryň ýokarsyny, çekgäni barmaklaryň bilen başam barmakdan süýem barmaga tarap aýlawly hereket bilen elleriň aýasy bilen sähel göz bäbeneginiň üstüne basyp owkalamak, gözüň gan we göz içki suwuklygynyň aýlanşygyny gowlandyrýar.

Meýlis PIRGULYÝEW,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinyň talyby.

Başga makalalar
16061ef45026ea.jpeg
Iň peýdaly miwe erikdigi tassyklanyldy

Lukmanlar birnäçe ylmy barlaglardan soň, iň peýdaly miwäniň erikdigini tassykladylar.


160550b0ad2afc.png
Lukmanyň maslahaty - Balygyň saglyga peýdasy

Men geçen asyryň altmyşynjy ýyllarynda Esenguly etrabynyň merkezi hassahanasynda hirurg-lukman bolup işledim. Deňiz ýakasynyň ilatynyň ýekeje gün balykly tagam iýmeseler, özlerini oňaýsyz hasap edýändikleriniň şaýady boldum.


1605755cdf1ed3.jpeg
Kömelek saýlamagy başaryň!

Kömelekler meýdanda garyşyk ösýärler. Olaryň zäherli we zähersiz görnüşi bolýar. Kömelekleriň arasynda göze görnüp duran tapawut ýok diýen ýaly, ýöne siňe syn etseň, olary tapawutlandyryp bolýar. Zäherli kömeleklere mahsus bolan käbir aýratynlyklar bar.


16055086ccd2ed.jpeg
Lukman Hekim - Düýe çaly siziň ähli derdiňize dermandyr

Rowaýatlarda beýän edilişine görä, Lukman Hekim ýarawsyz ýatyrka töweregindäkiler: — Eý, Lukman Hekim, siziň barlygyňyzda biz derdimize melhem tapman kösenmändik. Sizden soň bizi kim bejerer, kim saglygymyzy gorar? — diýipdirler.


1606d6f43da453.jpeg
Smartfonlardaky oýunlar kiçijik çagalara we mekdep okuwçylaryna peýdaly bolup biler

Ýaş ene-atalar çagalara irki çagalyk döwründen planşetlerde we smartfonlarda oýun oýnamaga mümkinçilik berýärler, bu ýagdaý bu işde peýdany görmeýän uly nesillerde düşünmezligi emele getirýär. Ýöne bu mesele boýunça alada etmek hakykatda esassyz diýip, kliniki psiholog Artur Garaganow hasaplaýar.