Makalalar
1601c24934cbc5.jpeg
Ýurdumyzyň ajaýyp tebigatly Nohur obasy
04.02.21 - 21:45

Biziň ýurdumyzyň özboluşly we örän baý tebigaty bar. Uçut gaýaly, dereli daglarymyz, aňyrsyna göz ýetmeýän çägeli sähralarymyz, tolkun atyp ýatan deňiz-derýalarymyz, bal suwly dag çeşmelerimiz, diýarymyzyň tebigatyna özboluşly gözellik berýär.


16015b813d0ccd.jpeg
Täze ösen tehnoligiýalar
31.01.21 - 00:48

Bu ajaýyp awtoulag, “Mersedes-Benz”-iň baş direktory Ola Kallenius “Mersedes”-iň awtoulaglaryny serişde az sarp etmegini isleýär we ähli ýollaryny kesgitleýär. Olaryň aýtmagynda görä Mersedes 2030-njy ýyla çenli öndürýän her bir awtoulag üçin çykdajylary we serişdeleri azaltmak we her awtoulag gurmak üçin 30% az suw sarp etmek isleýär. Şeýle hem “Mersedes” awtoulagy 2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda çykmagyna garaşylýar.


160113a22d2e14.jpeg
Watan mertebesi beýikdir, goragy mukaddes borçdur
27.01.21 - 15:02

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilen senesi — her ýylyň 27-nji ýanwarynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Watan goragçylarynyň güni türkmeniň watansöýüjiliginiň, mertliginiň, gaýduwsyzlygynyň mertebe baýramyna öwrüldi.


1601134da1cdbf.jpeg
ÝARAGLY GÜÝÇLER — ASUDALYGYŇ WE PARAHATÇYLYGYŇ KEPILI
27.01.21 - 14:39

Ine, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda ata Watanymyz Türkmenistanda Ýaragly Güýçlerimiziň döredilmeginiň 29 ýyllygy we Watan goragçylarynyň güni uludan tutuýarl.


1600ff4525dddd.jpeg
«Watan ogly mertden geler»
26.01.21 - 15:52

Ýurdumyzda giňden bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli türkmen ýigidiniň şahsyýetini bezeýän ajaýyp gylyk-häsiýeti bolan «mertlik» babatda söhbet etmeklik, biziň üçin diýseň ýakymlydyr. Häzirki zaman milli söz sungatynda «mertlik» taglymy barada gürrüň edilende, ilkinji nobatda Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewanyň gymmatyny hiç zat bilen ölçäp bolmajak täsin şahyrana eserleri göz öňüňe gelýär.


15fab7938653e3.jpeg
OGT-2020 maslahaty – dünýäniň habar beriş serişdeleriniň üns merkezinde
11.11.20 - 10:40

28 – 29-njy oktýabrda Aşgabatda geçirilen “Türkmenistanyň nebiti we gazy -2020” atly XXV Halkara maslahaty nebitgaz işewürliginiň dünýäsinde möhüm waka öwrüldi. Daşary ýurtlaryň habar beriş serişdelerinde çap edilen köpsanly habarlardyr makalalar munuň aýdyň subutnamasy boldy.