Habarlar
15f91b635dad02.png
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň XII jildiniň tanyşdyrylyşy geçirildi
22.10.20 - 21:41

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň XII jildiniň tanyşdyrylyşy geçirildi.


15f9055b315236.jpeg
Türkmenistanda ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça iş maslahaty geçirildi
21.10.20 - 20:37

Аrassaçylyk babatda abadançylygy saklamak, ýokanç keselleriň ýaýramagyna gözegçilik etmek we öňüni almak boýunça anyk çäreleri durmuşa geçirmek, ilata edilýän lukmançylyk hyzmatyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek meseleleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň başlygy, saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow bilen geçiren iş maslahatynda ara alyp maslahatlaşyldy.


15f8ed58b51ce4.jpeg
Türkmenistanda 1-nji noýabyrda ykdysady üstünlikleriniň wirtual sergisi öz işine başlar
20.10.20 - 17:18

«Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek maksady bilen, Söwda-senagat edarasy tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde, wirtual serginiň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.


15f8dc8798fd19.jpeg
Ýurdumyzda gök, bakja ekinleriniň hasyly, miweler ýygnalyp, içerki bazarlarda ýerlenilýär
19.10.20 - 22:10

Azyk bolçulygyny we ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilen önümler bilen üpjün etmek meseleleri Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde ara alyp maslahatlaşyldy.


15f8daf3d4b34b.jpeg
Ýurdumyzda «Owerdraft karty» atly täze bank kartyny işe girizmek teklip edilýär
19.10.20 - 20:22

Nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, ýurdumyzyň karz berýän edaralary tarapyndan ilata edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisine вице-премьер Г.Мушшиков hasabat berdi.


15f8c7e0e0ddcd.jpeg
Senagat we gurlluşyk önümçiligi ministri Ýaponiýanyň ilçisi bilen duşuşdy
18.10.20 - 22:40

Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhamedowyň we Ýaponiýanyň ilçisi Takahiko Kasumatanyň duşuşygy geçirildi, onuň barşynda taraplar dostluk, ynanyşma we özara hormata esaslanýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellediler.


15f8bcd1da648f.jpeg
Döwletiň garamagyndan aýrylmaga we hususylaşdyrmaga degişli bolan kärhanalaryň we desgalaryň sanawy ylalaşylýar
18.10.20 - 10:05

«Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Ministrler Kabineti tarapyndan ygtyýarly edaranyň hödürlemegi boýunça döwletiň garamagyndan aýrylmaga we hususylaşdyrmaga degişli bolan döwlet eýeçiligindäki kärhanalaryň we desgalaryň sanawy ylalaşylýar.


15f8ae4f2c0f83.jpeg
Harby we hukuk goraýjy edaralar geljek ýyl üçin nyşanlaryň şekil taslamalary hödürlediler
17.10.20 - 17:34

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowa harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan taýýarlanylan «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» şygary astynda geçjek geljek ýyl üçin teklip edilýän nyşanlaryň şekil taslamalaryny hödürledi.


15f8962684fa0c.jpeg
«Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň iň oňat nyşanyny taýýarlamak boýunça BäsleşIk yglan edildi
16.10.20 - 14:09

Türkmenistanyň medeniýet ministrligi Türkmenistanyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň iň oňat nyşanyny taýýarlamak boýunça BäsleşIk yglan edýär.


15f88f3c8dd790.jpeg
Halkara walýuta gaznasynyň we Bütindünýä bank toparynyň wekilleri bilen onlaýn tertibinde duşuşyk geçirildi
16.10.20 - 06:30

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde Halkara walýuta gaznasynyň we Bütindünýä bank toparynyň wekilleri bilen onlaýn tertibinde duşuşyk geçirildi.


15f88e329b709e.jpeg
Türkmenistanyň we Hindistanyň Prezidentleri TOPH gaz geçirijisini gurmak baradaky meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar
16.10.20 - 05:36

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowind telefon arkaly söhbetdeşlikde däp bolan, birek-birege hormat goýmak we ynanyşmak hem-de asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan taryhy gatnaşyklar ýörelgelerine esaslanýan dostluky döwletara hyzmatdaşlygyň esasy meselelerini ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligine kanagatlanma bildirdiler.


15f883a535dff2.jpeg
Fransiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy
15.10.20 - 17:08

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Fransiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Izabel Gineli kabul etdi.


15f8835776f4c0.jpeg
Aşgabatda geçirilmegi meýilleşidrilýän Dewisiň Kubogy ugrundaky Halkara tennis ýaryşynyň tapgyrlaýyn duşuşyklarynyň guralmagyny ara alyp maslahatlaşdylar
15.10.20 - 16:41

Milli Olimpiýa komitetiniň, Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň, Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, şeýle hem Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň wekilleri Halkara tennis federasiýasynyň Prezidenti, Halkara Olimpiýa komitetiniň agzasy Dewid Haggerti bilen onlaýn görnüşinde duşuşdy.


15f85be12ec7cf.jpeg
Daşoguz welaýatynyň birinjiligi ugrunda sportuň stol tennisi görnüşi boýunça bäsleşik geçirildi
13.10.20 - 19:47

Daşoguz şäheriniň 1-nji çagalar we ýetginjekler sport mekdebinde 2003-nji ýylda doglan we ondan kiçi ýaşly oglan-gyzlaryň arasynda sportuň stol tennisi görnüşi boýunça Daşoguz welaýatynyň birinjiligi ugrunda bäsleşik geçirildi. Daşoguz welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi tarapynan guralan ýaryşa welaýatyň etrapdyr-şäherlerinden jemi 72 sany türgen gatnaşdy.


15f85663851306.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň ätiýaçlyk gorundan tiz kömek awtoulagy Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine berildi
13.10.20 - 13:35

Türkmenistanyň Prezidentiniň ätiýaçlyk gorundan tiz kömek awtoulagy Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine berildi.