Habarlar
1606fd246beb38.jpeg
Ýurdumyza lukmançylyk maksatly “ANSAT” kysymly täze dikuçar getirildi
09.04.21 - 09:05

8 aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ilata gaýragoýulmasyz tiz kömek bermäge niýetlenilip, ýurdumyza getirilen lukmançylyk maksatly “ANSAT” kysymly täze dikuçar bilen tanyşdy.


1606e9dc428bfe.jpeg
Gyrgyzystan Türkmenistandan tebigy gazy almak boýunça gyzyklanma bildirýär
08.04.21 - 11:08

Gyrgyzystanyň Energetika ministrligi tebigy gaz almak boýunça Türkmenistan bilen gepleşikleri geçirmegi meýilleşdirýär. Bu barada ministr Kubanyçbek Turdubaýew Žogorku Keneşiň (Parlamentiň) geňeşiniň ýangyç-energetika toplumy we ýerasty baýlyklardan peýdalanmak boýunça mejlisinde beýan etdi, diýip 24.kg habar berýär.


1606e8a0d0b931.jpeg
Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni giňden bellenildi
08.04.21 - 09:43

7-nji aprelde Türkmenistanda asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni bellenildi. Milli senenamamyzda orun alan bu halkara çäresine bagyşlanyp, köpçülikleýin welosiped ýörişi geçirildi. Oňa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.


1606d7a2ca9e70.jpeg
Bagtly çagalyk — döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry
07.04.21 - 14:30

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, Türkmenistanda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat etmek boýunça haýyr-sahawat gaznasy döredildi.


1606d31b1d914b.jpeg
GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA
07.04.21 - 10:03

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi uly dabara bilen bellenýän halkara baýram — Bütindünýä saglyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Sagdyn ýaşaýyş-durmuş kadalary giňden ornaşdyrylýan Garaşsyz Watanymyzda bu ajaýyp halkara baýrama gabatlanyp geçiril- ýän medeni-sport çäreleriniň mähriban halkymyzy täze üstünliklere ruhlandyrjakdygyna ynanýaryn.


1606d2b352941e.jpeg
Harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy
07.04.21 - 08:47

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy.


1606d1fc2d73d5.jpeg
RF-nyň Astrahan oblastynyň gubernatory türkmen lideriniň goldawyna minnetdarlyk bildirdi
07.04.21 - 08:00

Astrahan welaýatynyň ähli ýaşaýjylarynyň adyndan we hut öz adymdan Türkmenistanyň biziň sebitimize koronawirus ýokanjyna garşy göreşmekde beren kömegi üçin Size tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärin.


1606d181f26eeb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady
07.04.21 - 07:25

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Nguen Suan Fuka Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady.


1606c80c5bcbf4.jpeg
«LUKOÝL» nebit kompaniýasy Türkmenistandaky wekilini belledi
06.04.21 - 20:40

«LUKOÝL Özbegistan Opereýting Kompani» OOO-nyň Baş direktory Stepan Guržiý şol bir wagtda «LUKOÝL» AGPJ-niň prezidentiniň Türkmenistandaky, Azerbaýjandaky, Gazagystandaky we Özbegistandaky wekili edilip bellenildi. BU barada rus kompaniýasynyň metbugat gullugy habar berýär.


1606c73097c070.jpeg
«Lukoýl» kompaniýasynyň «Dostluk» ýatagyny işläp taýýarlamaga we TOPH taslamasyna gatnaşmagynyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy
06.04.21 - 19:41

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Moskwa iş saparynyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň döwlet düzümleriniň we iri kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirildi.


1606bc866d171e.jpeg
Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralarynyň atçylyk düzümleriniň işleri bilen tanyşdy
06.04.21 - 07:33

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda bolup, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň atçylyk toparlarynyň taýýarlyk işleri bilen tanyşdy. Şeýle hem milli Liderimiz bu ýerde geçirilen çapyşyklara tomaşa etdi we ahalteke bedewleriniň Halkara gözellik bäsleşigine taýýarlanýan bedewleri synlady.


1606bc46d94b91.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti aýlyk zähmet hakynyň ýarysyny haýyr-sahawat gaznasyna geçirdi
06.04.21 - 07:16

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 29-njy martynda gol çeken Kararyna laýyklykda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan goldamak, howandarlyga mätäç çagalaryň saglygynyň dikeldilmegine ýardam bermek, olaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy döredildi.


1606a853d07179.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
05.04.21 - 08:34

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.


160697021e9a21.jpeg
«Nebitgazçykaryş» tresti «Türkmennebit» DK-nyň nebit çykarylyşynyň möçberlerini ýokarlandyrýar
04.04.21 - 12:52

«Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazçykaryş» trestiniň işgärleri nebit çykarylyşynyň möçberlerini artdyrmak, guýularda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek we olary ulanyşa girizmek boýunça netijeli işleri durmuşa geçirýärler.


160696a6824d14.jpeg
TNGIZT-de «gara altynyň» gaýtadan işlenilýän möçberleri artdyrylýar
04.04.21 - 12:29

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy nebit çig malynyň gaýtadan işlenilýän möçberlerini durnukly artdyrýar.