Habarlar
15fa35e3101cfc.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyçlaryny Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi goldady
05.11.20 - 07:06

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň prezidenti Şeýh Ahmad Al Fahad Al Sabahdan hat gelip gowuşdy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


15fa2e1387922c.jpeg
Ilkinji wirtual sergide ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň önümçilik we senagat mümkinçilikleri hödürlediler
04.11.20 - 22:14

1-nji noýabrda guralan Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň wirtual sergisini (https://virtualexpo.gov.tm) salgy boýunça synlap bolýar. Serginiň her bölüminde görkezilýän önümler we aragatnaşyk hem-de elektron poçta salgysy arkaly ýola goýulýan hyzmatlar baradaky maglumatlaryň türkmen, rus we iňlis dillerinde beýan edilýändigini aýratyn bellemeli.


15fa21fb0736e3.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidentine gynanç bildirdi
04.11.20 - 08:27

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidenti Aleksandr Wan der Bellene Wena şäherinde bolup geçen, terrorçylykly hereketleriň pajygaly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getirmegi zerarly gynanç hatyny iberdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


15fa1216661cdc.jpeg
Türkmenistanda 1-nji noýabyrda ykdysady üstünlikleriniň wirtual sergisi öz işine başlady
03.11.20 - 14:26

Söwda-senagat edarasy tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde guralan Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň wirtual sergisi şu ýylyň 1-nji noýabrynda Internet ulgamynda öz işine başlady.


15fa02b443cfd6.jpeg
«JAHAN» DÖREDIJILIK MERKEZI DABARALY ÝAGDAÝDA AÇYLDY
02.11.20 - 20:55

Paýtagtymyzda Aşgabat şäheriniň häkimliginiň buýurmasy boýunça «Sport ýyldyzy» hususy kärhanasy tarapyndan bina edilen «Jahan» döredijilik merkezi dabaraly ýagdaýda açyldy.


15fa017eb80417.jpeg
TÜRKMENISTAN DÜNÝÄNIŇ IŇ HOWPSUZ ÝURDY HÖKMÜNDE YKRAR EDILDI
02.11.20 - 19:30

«Gallup» halkara barlaglar merkezi kanunyň we tertibiň düzülen indeksiniň esasynda Türkmenistany dünýäniň iň howpsuz ýurdy diýip ykrar etdi.


15f9eb8c58109c.jpeg
Türki dilli döwletleriň toparlary «Küştdepdini» wideogörnüşinde görkezerler
01.11.20 - 18:28

Aşgabatda ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň Bütindünýä sanawyna girizilen «Küştdepdi» türkmen milli aýdymyny we tansyny türki dilli döwletleriň zehinli aýdymçylarynyň we tans toparlarynyň ýerine ýetirmeginde ýazgy edilen wideogörnüşleriniň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirmäge taýýarlyk görülýär.


15f9e82a61632c.jpeg
Türkmenistanda banan, mandarin, apelsin we beýleki sitrus önümleri ösdürilip ýetişdiriler
01.11.20 - 14:40

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň hem-de Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň çäginde, ýurdumyzda daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri döretmek maksady bilen, dünýäniň iň ösen tejribesini we häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak arkaly ýurdumyzda banan we sitrus önümlerini ösdürip ýetişdirmek üçin döwrebap ýyladyşhanalar gurular.


15f9e6d0952a29.jpeg
Türkmenistanda 7-nji noýabrda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler
01.11.20 - 13:08

Türkmenistanda 7-nji noýabrda ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görülýär. Bu ägirt uly maksatnamany ýerine ýetirilmegine ýurdumyzyň tutuş ilaty gatnaşar.


15f9a6186d8765.jpeg
Aşgabatda täze “Diwan” myhmanhanasy açyldy
29.10.20 - 11:30

Hormatly Prezidentimiz, S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýerleşen, Aşgabadyň myhmanhanalarynyň üstüni ýetiren täze “Diwan” myhmanhanasynyň açylmagyna badalga berdi.


15f9a445ace5b9.jpeg
Aşgabatda ýerasty awtomobil we pyýada geçelgeli “Mahabat” binasy ýerleşdirilen toplumyň açylyş dabarasy boldy
29.10.20 - 09:27

Aşgabatda S.Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygyndaky ýerasty awtomobil we pyýada geçelgeli “Mahabat” binasy ýerleşdirilen toplumyň açylyş dabarasy boldy.


15f9940f978411.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» atly Halkara maslahaty öz işine başlady
28.10.20 - 20:23

Şu gün, 28-nji oktýabrda paýtagtymyzda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» (OGT — 2020) atly Halkara maslahaty öz işine başlady.15f97e43adcfe8.jpeg
Dünýä bazarlarynda ýokary hilli Türkmen polietileni uly islege eýe boldy
27.10.20 - 14:28

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda (TDHÇMB) Gyýanlydaky polimer zawodynyň öndürýän polietileniniň satuwlary ep-esli artdy.


15f96e11f05e76.jpeg
Hormatly Prezidentimiz dynç güni sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullandy
26.10.20 - 19:45

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç günleri bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmek, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak ýaly adaty endigine eýerdi hem-de atçylyk toplumyna baryp, halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülen ahalteke bedewleri bilen didarlaşdy.