Habarlar
166261990b3140.jpeg
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 35 million 703 müň dollaryndan gowrak boldy
22.04.24 - 13:02

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1662600012f8fe.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Galkan» hokkeý toparynyň türgenlerini we tälimçilerini gutlady
22.04.24 - 11:13

Türkmenistanyň Prezidenti «Galkan» hokkeý toparynyň türgenlerini we tälimçilerini gutlady.


166238d653442f.jpeg
DÝHG agza döwletleriň ulag forumyna gatnaşyjylar Aşgabat jarnamasyna gol çekdiler
20.04.24 - 14:39

15-19-njy aprelde Aşgabatda geçen Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (OSJD) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar Aşgabat Jarnamasyny kabul etdiler.


166238bd5dbd38.jpeg
Metan zyňyndylaryny azaltmak, Derweze kraterini söndürmek meseleleri Parižde maýa goýum forumynyň çäklerinde maslahatlaşylar
20.04.24 - 14:33

Uglewodorod känlerini işläp taýýarlamakda metan zyňyndylaryny we ugurdaş gazy azaltmagyň netijeli çözgütler Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça 24-25-nji aprelde Parižde geçiriljek Forumda (TEIF 2024) ara alnyp maslahatlaşylar.


1662373c0311a7.jpeg
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasyndaky ylmy-usuly maslahat geçirdi
20.04.24 - 12:50

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde “Jemgyýetiň ösüşinde saz sungatynyň orny” atly aspirantlaryň, doktorantlaryň we dalaşgärleriň ylmy-usuly maslahatyny geçirdi.


1662332d93be2b.jpeg
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi
20.04.24 - 08:13

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk baýramy mynasybetli geçiriljek döwlet çärelerine gowy taýýarlyk görmek we şol çäreleri ýokary derejede geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


16622567eb9d73.jpeg
Halkara informatika olimpiada gatnaşyjylara söz berýäris
19.04.24 - 16:33

Halkara informatika olimpiada gatnaşyjylara söz berýäris.


166213b841edf3.jpeg
Türkmenistanyň DIM-inde TRACECA ulag taslamasynyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy
18.04.24 - 20:25

17-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň TRACECA Hökümetara komissiýasynyň Hemişelik sekretariatynyň Baş sekretary Aset Asawbaýew bilen geçiren duşuşygynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we Hökümetara komissiýanyň çäklerindäki gatnaşyklaryň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


16620ae1d33073.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasyndaky çykyşy
18.04.24 - 10:22

Türkmenistanyň Prezidentiniň Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasyndaky çykyşy.


166201d9631567.jpeg
Nebitgazçylaryň ýokary okuw mekdebinde hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
18.04.24 - 00:05

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde hormatly Prezidentimiziň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa bu ýokary okuw mekdebiniň mugallymlar we talyplar köpçüligi gatnaşdy.


1662011786497f.jpeg
Parižde maýa goýum forumynyň çäklerinde Magtymgulynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçiriler
17.04.24 - 23:14

24-25-nji aprelde Parižde geçiriljek Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň (TEIF-2024) çäklerinde beýik türkmen şahyry, pelsepeçisi Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan birnäçe medeni çäreler geçiriler.


1661fbafcc496d.jpeg
Maryda ähli amatlyklar bilen üpjün edilen 2 gatly kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlarynyň 59-sy ulanmaga berildi
17.04.24 - 17:05

Mary şäheriniň Mary – Aşgabat awtomobil ýolunyň ugrunda gurulýan kottejler toplumynyň I tapgyrynyň açylyş dabarasy boldy,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1661f95eb44652.jpeg
Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy
17.04.24 - 14:27

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy geçirildi,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1661f67e9ac7fd.webp
Türkmenistanyň Prezidenti Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidentini gutlady
17.04.24 - 11:10

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidenti Başar Al-Asada Siriýa Arap Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.