Habarlar
1603cae534bc58.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
01.03.21 - 14:06

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.


1603caac5a73bc.jpeg
Türkmenistan YHG-ä başlyklyk eder
01.03.21 - 13:43

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 2021-nji ýylyň 4-nji martynda Türkiýe Respublikasynyň guramagynda wideoaragatnaşyk arkaly geçiriljek ýokary derejeli 14-nji mejlisine türkmen tarapynyň gatnaşar. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylda Türkmenistan YHG-ä başlyklyk eder. Bu wezipäni üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, degişli konsepsiýanyň taslamasy taýýarlanyldy we onda birnäçe möhüm wezipeler kesgitlenildi.


1603b213b7d58e.jpeg
Türkmenistanda Halkara zenanlar güni mynasybetli pul sowgatlaryny dabaraly ýagdaýda gowşurmak bellenildi
28.02.21 - 09:51

Türkmenistanda Halkara zenanlar güni mynasybetli pul sowgatlaryny dabaraly ýagdaýda gowşurmak bellenildi.


1603a9e6206fbd.jpeg
Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyny ýokary derejede geçirmek boýunça Hökümet topary döredildi
28.02.21 - 00:34

Aşgabatda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň dünýä nusga alarlyk bolup durýandygyny äşgär etmek, şeýle hem Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk baýramyny guramaçylykly we ýokary derejede geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


1603a48baceece.jpeg
Türkiýe Türkmenistandan gaz ibermelerini we Ýewropa üstaşyr geçirmeleri üpjün etmegi wada edýär
27.02.21 - 18:28

Ankara türkmen tebigy gazynyň Türkiýä iberilmegini we öz çäginiň üsti bilen Ýewropa bazarlaryna üstaşyr geçirilmegini üpjün etmek üçin tagallalary etmäge taýýar. Bu barada sişenbe güni Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu aýtdy, diýip Interfaks-Azerbaýjan habar berýär.


1603a4211c214e.jpeg
Türkiýäniň, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň DIM-niň ýolbaşçylary ykdysady hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar
27.02.21 - 17:58

Türkiýäniň, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň arasynda ykdysady hyzmatdaşlyk meseleleri üç ýurduň daşary işler ministrleriniň çarşenbe güni Ankarada geçiren duşuşygynyň gün tertibiniň esasyny düzdi, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1603a3a21428f3.jpeg
Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Ankarada birnäçe duşuşyklary geçirdi
27.02.21 - 17:41

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy bilen, 2021-nji ýylyň 22-24-nji fewraly aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherine gulluk iş sapary bilen ugradylan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek meselelerini maslahatlaşdy.


1603a2ca8e0737.jpeg
«Türkmennebitönümleri» müdirliginiň «Serdar» nebitönümleri kärhanasy girdejililigini artdyrýar
27.02.21 - 16:27

«Türkmennebitönümleri» müdirliginiň «Serdar» nebitönümleri kärhanasynyň 2020-nji ýyldaky girdejisi 11,4 mln manada barabar boldy, şol bir wagtda meýilnama 149% ýerine ýetirildi.


1603a009c9e47a.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Mejlisiň deputatlary bilen duşuşdy
27.02.21 - 13:19

25-nji fewralda Ruhyýet Köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen duşuşygy boldy. Onda milli parlamentiň öňünde durýan wezipeler anyklaşdyryldy hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz Türkmen döwletiniň ösüşiniň nobatdaky tapgyrynda kanunçykaryjylyk işiniň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi.


16037175677ae0.jpeg
“Dostluk” ýatagy dünýäniň işewür toparlarynyň üns merkezinde
25.02.21 - 08:20

Ägirt uly ykdysady, energetika we ulag-logistika kuwwatyna eýe bolan Hazar sebitiniň nebitgaz serişdelerini özleşdirmek meselesi ýene-de dünýäniň işewür toparlarynyň üns merkezinde. Bu ugurda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Lukoýl” açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperow bilen geçiren duşuşygynyň çäklerinde ara alnyp maslahatlaşyldy.


16037041cb1b2f.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň häkimliginde maslahat geçirdi
25.02.21 - 06:58

24-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň häkimliginde Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi hem-de şäheri gurmagyň degişli inženerçilik we ýol-ulag düzümini, täze desgalaryň bezeg aýratynlyklaryny, olaryň ýanaşyk çäkleriniň abadanlaşdyrylyşyny öz içine alýan täze taslamalar bilen tanyşdy.


1603666d899c4e.jpeg
Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy
24.02.21 - 19:46

23-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Sanly ulgam merkezine baryp, bu ýerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy. Häzirki döwürde bu ugurda öňde goýlan wezipeleri çözmek ileri tutulýan möhüm meseleleriň hatarynda durýar.


16036628f32881.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
24.02.21 - 19:29

22-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, “Türkmenatlary” döwlet birleşiginiň baş direktorynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipelerine, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýyna we döwlet durmuşyna degişli birnäçe wajyp meselelere garaldy.


160352ff3a9c7d.jpeg
Dokma önümleri daşary döwletlerde bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar
23.02.21 - 21:41

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda 2021-nji ýylda gaýtadan işlemek üçin 145 557,5 tonna pagta süýümini, 8500 tonna ýüpek pagta süýümini, 200 tonna gysga süýümi hem-de 200 tonna pagta übtügini satyn almagy meýilleşdirilýär.


16033ef40a6eef.jpeg
«Altyn asyr» sanly ulgama geçmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar
22.02.21 - 22:52

«Altyn asyr» öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny hem-de programma üpjünçiligini kämilleşdirmek we sanly ulgama geçmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar, şol sanda maddy-enjamlaýyn binýady döwrebaplaşdyrylýar, ilata ýokary hilli hyzmat etmek üçin häzirki zaman tehnikalar hem-de enjamlar satyn alynýar.