Habarlar
1663380d7da384.jpeg
Çig mala baý Nogaý käni
02.05.24 - 17:02

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň «gara altyn» we «mawy ýangyç» gözleýji burawlaýjy toparlarynyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň her bir aýynda ýerine ýetirýän giň gerimli işleri buýsanç bilen bellenilmäge mynasypdyr.


1663291bc0b1ee.jpeg
Nebitgaz toplumynda sport bäsleşikleri guramaçylykly geçirildi
02.05.24 - 00:02

Geçen hepdäniň dowamynda Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi tarapyndan nebitgaz toplumynyň işgärleriniň arasynda «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» şygary astynda sportuň birnäçe görnüşleri boýunça bäsleşikler geçirildi.


166324f5b1936c.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi
01.05.24 - 19:19

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda Türkmenistanyň Halk maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.


16631499d12d5f.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň kompaniýalary Zähmeti goramagyň Bütindünýä gününe bagyşlanan maslahat geçirdiler
01.05.24 - 00:42

“Dragon Oil” kompaniýasy “Türkmennebit” döwlet konserniniň goldaw bermeginde ýurdumyzda 28-nji aprelde bellenilip geçilýän Zähmet goramagyň Bütindünýä güni mynasybetli zähmet goramagy, howpsuzlyk tehnikasy we ekologiýa howpsuzlygy dolandyrmak boýunça maslahatyň guramaçysy bolup çykyş etdi.


1663105f1dcd22.jpeg
Köýtendag döwlet tebigy goraghanasynda usuly-okuw maslahaty geçirildi
30.04.24 - 19:53

Köýtendag döwlet tebigy goraghanasynda «Gözel tebigatymyzy ýangyn howpundan goralyň!» diýen at bilen usuly-okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň guran çäresine welaýat polisiýa müdirliginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň, Köýtendag etrabynyň edara-kärhanalarynyň wekilleri gatnaşdylar.


16630f2836df45.jpeg
Gahryman Arkadagymyz BMG-niň Baş sekretaryny gutlady
30.04.24 - 18:30

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişe 75 ýaş toýy mynasybetli mähirli gutlaglaryny iberdi.


16630ea5dd9bac.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryny 75 ýaş toýy mynasybetli gutlady
30.04.24 - 17:55

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişe 75 ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi,- diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1662c96d8cab96.jpeg
Türkmenistan TOPH energetika taslamasyny halkara hukugyna pugta eýerip öňe sürýär
27.04.24 - 11:10

Türkmenistan Günorta Aziýa her ýylda 33 milliard kub metr gaz iberjek TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynda düýpli öňegidişlik gazandy diýip, TAPI Pipeline Company Ltd kompaniýasynyň Direktorlar geňeşiniň başlygy Muhammetmyrat Amanow Parižde geçirilen Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumynda çykyşynda belledi (TEIF 2024).


1662b623c33b61.jpeg
TOPH taslamasy, “Galkynyş” käni we Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny ösdürmegiň beýleki ugurlary – TEIF 2024 forumynyň üns merkezinde
26.04.24 - 13:13

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Amanow çarşenbe güni öz işine başlan Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme mejlisinde eden çykyşynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmegiň barşy barada habar berdi.


1662a296cc73d7.jpeg
Garaşsyzlyk bilen galkynan şahyryň täze kitaby neşir edildi
25.04.24 - 14:59

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýazyjy-şahyrlaryň, žurnalistleriň, umuman, medeniýet we sungat bilen meşgullanýan ähli adamlaryň dürli neşirlerde köpçülige ýetirýän eserlerinde galkynyşyň, ruhubelentligiň, ýurdumyza guwanç, buýsanç duýgusynyň güýçlüdigi mese-mälim görünýär.


1662a1e5711fd0.jpeg
Türkmenistan halkara maýadarlaryny ýangyç-energetika toplumynda birnäçe taslamalara gatnaşmaga çagyrýar
25.04.24 - 14:11

Parižde badalga alan forumyň maksady Türkmenistanyň energetika pudagynyň ähli ulgamlaryna göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek bolup durýar diýip, Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi 24-nji aprelde forumyň açylyş dabarasynda eden çykyşynda belledi.


16628e14ee386e.jpeg
«Energetika diplomatiýasynyň esaslary we energiýa serişdeleri»
24.04.24 - 15:39

Ýakynda şeýle at bilen täze kitap okyjylar köpçüligine we talyplara okuw gollanmasy hökmünde gowuşdy. Bu kitap nebitgaz toplumynyň işgärleri üçin uly sowgat boldy.


16628b83530317.jpeg
Тürkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçirilýän halkara göçme foruma gatnaşyjylara
24.04.24 - 12:43

Тürkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçirilýän halkara göçme foruma gatnaşyjylara.


1662697226d3a6.jpeg
Pakistan 2024-nji ýylyň ikinji çärýeginden soň TOPH taslamasyny durmuşa geçirmäge girişmäge taýýarlanýar
22.04.24 - 21:58

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynda dört sany hyzmatdaşlaryň biri bolan Pakistan gurluşyk işlerine başlamak üçin 2024-nji ýylyň ikinji çärýeginiň ahyryna çenli gutarnykly makullama almaga garaşýar. Bu barada Pakistanyň Energetika ministrliginiň nebit bölüminiň howandarlygynda iş alyp barýan we gaz pudagynda strategiki infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmek bilen meşgullanýan «Inter State Gas Systems» kompaniýasy habar berdi.


16626938e564ef.jpeg
Hytaý 1-nji çärýekde 2,4 mlrd dollarlyk türkmen gazyny import etdi
22.04.24 - 21:42

2024-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda Hytaý jemi bahasy 2,4 mlrd dollar bolan türkmen gazyny import etdi. Bu barada HHR-niň Baş gümrük müdirligi habar berdi.