Habarlar
1604e3f1047dc4.jpeg
Ýurdumyzda sement kärhanalarynyň önümçilik kuwwatlyklary artdyrylar
14.03.21 - 21:55

Ýurdumyzda sement kärhanalarynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak maksady bilen Milli Liderimiziň Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda “Bäherden” sement zawodynyň ikinji tapgyryny, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda “Lebap” sement zawodynyň ikinji tapgyryny gurmak hakyndaky Kararlary esasynda, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi bilen “Beýik bina” hususy kärhanasynyň, “Türkmen enjam” hojalyk jemgyýetiniň arasynda, degişli şertnamalar baglaşyldy.


1604deec697983.jpeg
Daşoguz welaýatynda çagalar üçin niýetlenen döwrebap dynç alyş seýilgähi gurular
14.03.21 - 16:13

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň ýaşaýjylarynyň teklibi bilen çagalar üçin niýetlenen döwrebap dynç alyş seýilgähi gurular.


1604de04ce46df.jpeg
Söwda merkezlerini Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna hususylaşdyrmak teklip edilýär
14.03.21 - 15:16

Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan Aşgabat şäheriniň häkimligi bilen bilelikde geçirilen seljermeleriň netijeleri boýunça söwda merkezlerini Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna göni (salgyly) hususylaşdyrmak teklip edilýär.


1604ba1f5ad92a.jpeg
Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi ýokarlanýar
12.03.21 - 22:23

Milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň geçen iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri Garaşsyz döwletimiziň ýokary depginlerde ösmegini dowam edýändigini görkezýär. Ykdysadyýetimizde jemi içerki önümiň görkezijisi ýylyň başyndan bäri 5,9 göterim, oba hojalygynda hem ösüş depgini 3,1 göterim derejede saklanýar. Bu görkeziji söwdada 12,8, ulag-aragatnaşyk pudagynda 4,7 göterim boldy.


160446c7b0db2b.jpeg
Sekiz we ondan köp çaga dogran hem-de terbiýeläp ýetişdiren enelere Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly ady dakyldy
07.03.21 - 11:02

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Permana gol çekdi, resminama laýyklykda, sekiz we ondan köp çaga dogran hem-de terbiýeläp ýetişdiren enelere Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly ady dakyldy.


160438cfc1898d.jpeg
Türkmenistanda 20-nji martda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek bellenildi
06.03.21 - 19:10

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şeýle hem “Türkmenistanda 2021-nji ýylda bag ekmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 12-nji fewralynda çykaran 2143-nji Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda 2021-nji ýylyň 20-nji martynda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek bellenildi.


1604128cc47de9.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Sammitinde eden çykyşy
05.03.21 - 13:24

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Sammitinde eden çykyşy


160412580c867a.jpeg
Hormatly Prezidentimiz EKO-nyň sammitine gatnaşdy
05.03.21 - 13:32

4 fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň çakylygy boýunça Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (EKO) göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen XIV sammitiniň işine gatnaşdy.


1603fdd2f45421.jpeg
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly ady dakyldy
04.03.21 - 00:03

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna Türkmenistanyň «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly adyny dakmak hakynda.


1603fc79715196.jpeg
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalygyna dalaşgärleri hödürlemek tamamlandy
03.03.21 - 22:33

Türkmenistanda saýlawlaryň öňüsyrasyndaky möhüm tapgyr — Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalygyna dalaşgärleri hödürlemek tamamlandy.


1603f4ee274db0.jpeg
TNGIZT-de kerosiniň önümçiligi artdyrylýar
03.03.21 - 13:54

2021-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 34 müň 857 tonna ýangyç kerosini öndürildi. Munuň özi önümçilik meýilnamasynyň üstünlikli ýerine ýetirilendigine şaýatlyk edýär.


1603f489ea6157.jpeg
Goşa baýram gününde Aşgabatda täze awtobuslaryň 400-si ýolagçylara tölegsiz hyzmat eder
02.03.21 - 22:07

Aşgabat şäheriniň güni we paýtagtymyzyň 140 ýyllygy mynasybetli geçirilýän goşa baýram gününde ak mermerli şäherde täze, amatly awtobuslaryň 400-si işe giriziler. Şäher içindäki ähli awtobuslaryň baýram gününde ýolagçylara tölegsiz hyzmat etmeginiň aşgabatlylaryň we paýtagtymyzyň myhmanlarynyň baýramçylyk ruhuny has-da belende göterer.


1603e4ddbd0676.jpeg
Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna baýramçylyk dabaralary geçiriler
02.03.21 - 19:39

Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyny baýram etmegiň çäklerinde baýramçylyk dabaralary geçiriler. Şanly senä gabatlanylyp ýörite wideoşekilleri, dokumental we çeper filmleri döretmek hem-de teleradioýaýlymlarda gepleşikler tapgyryny guramak, dürli maksatly täze desgalar, has oňaýly ýaşaýyş jaýlary ulanmaga bermek, “Ak şäherim - Aşgabat” atly ХХ köpugurly halkara sergisi, sungat ussatlarynyň çykyşlary, sergiler, döredijilik bäsleşikleri, forumlar, sport ýaryşlary, at çapyşyklary we beýleki çäreler guramak göz öňünde tutulýar.


1603cae534bc58.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
01.03.21 - 14:06

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.


1603caac5a73bc.jpeg
Türkmenistan YHG-ä başlyklyk eder
01.03.21 - 13:43

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 2021-nji ýylyň 4-nji martynda Türkiýe Respublikasynyň guramagynda wideoaragatnaşyk arkaly geçiriljek ýokary derejeli 14-nji mejlisine türkmen tarapynyň gatnaşar. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylda Türkmenistan YHG-ä başlyklyk eder. Bu wezipäni üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, degişli konsepsiýanyň taslamasy taýýarlanyldy we onda birnäçe möhüm wezipeler kesgitlenildi.