Habarlar
1663cf670453b8.jpeg
Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Prezidentini Ýeňşiň 79 ýyllygy bilen gutlady
09.05.24 - 21:14

Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Prezidentini Ýeňşiň 79 ýyllygy bilen gutlady.


1663cce2292aef.webp
Türkmenistanyň Prezidenti Ýeňiş güni mynasybetli Moskwada geçirilen dabaralara gatnaşdy
09.05.24 - 18:22

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli dabaraly çärelere hormatly myhman hökmünde gatnaşdy,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1663cbcf9c190c.webp
Aşgabat şäherinde 320 orunlyk çagalar bagy gurlar
09.05.24 - 17:09

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Aşgabat şäheriniň häkimligine Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Senagat köçesiniň gündogar tarapynda 320 orunlyk çagalar bagynyň taslamasyny düzmek hem-de ony ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada “Berk Gala Gurluşyk” hojalyk jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.


1663ca18c2f680.jpeg
Bäherden etrabynyň hassahanasyna Germaniýanyň “B.Braun” kompaniýasynyň iki sany “Dialog+” kysymly gemodializ enjamy sowgat berildi
09.05.24 - 15:12

8-nji maýda Bäherden etrabynyň hassahanasyna Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna satyn alnan Germaniýa Federtiw Respublikasynyň “B.Braun” kompaniýasynyň iki sany “Dialog+” kysymly gemodializ enjamy sowgat berildi,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1663c8174e362a.jpeg
Serdar BERDIMUHAMEDOW Türkmenistanyň halkyny Ýeňşiň 79 ýyllygy bilen gutlady
09.05.24 - 12:55

Serdar BERDIMUHAMEDOW Türkmenistanyň halkyny Ýeňşiň 79 ýyllygy bilen gutlady.


1663bba87570c9.jpeg
«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň dördünji sany okyjylara ýetirildi
08.05.24 - 22:46

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanyndaky «Arkadagly Ýaşlar» atly elektron žurnalyň üstümizdäki ýylyň dördünji sany okyjylara ýetirildi,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1663bb3eb6b1d7.jpeg
«Ahal» topary täze baş tälimçiniň ýolbaşçylygynda üçünji ýeňşini gazandy
08.05.24 - 22:18

«Ahal» toparynyň futbolçylary täze baş tälimçi Döwletmyrat Annaýewiň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň çempionatynyň 12-nji tapgyrynyň myhmançylykdaky oýnunda Türkmenbaşynyň «Şagadamyny» 2:0 hasabynda utup, bassyr üçünji ýeňşini gazandy, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.


1663b936363b12.webp
Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Russiýa Federasiýasyna ugrady
08.05.24 - 19:59

Şu gün günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli guraljak dabaralara hormatly myhman hökmünde gatnaşmak maksady bilen, Russiýa Federasiýasyna iş sapary bilen ugrady,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1663b92cfc02f1.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaşlyk suw arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
08.05.24 - 19:57

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 30 müň kub metr bolan Ýaşlyk suw arassalaýjy desgasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1663b243fc6f6b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
08.05.24 - 12:05

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyndaky ýylda 1 million tonna sement öndürmäge niýetlenen Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16639b20a051a6.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: Jemi içerki önümiň ösüş depgini ýanwar-aprel aýlarynda 6,3% boldy
07.05.24 - 09:46

2024-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,3%-e deň boldy. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow 3-nji maýda sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde aýtdy.


16639afc073970.webp
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri döwlet dolandyrylyşy boýunça Hytaýda okuw geçerler
07.05.24 - 09:36

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň deňleýjileri HHR-iň Pekin uniwersitetiniň döwlet dolandyrylyşy boýunça gysga möhletleýin okuwyna gatnaşarlar diýip, Türkmenistan Habarlar merkezi habar berýär.


16637a24bdcf9b.jpeg
Nebitgaz toplumynda ýylyň dört aýynyň jemlerine garaldy
05.05.24 - 20:14

4-nji maýda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


166353fe3afdf6.jpeg
Ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň ugrunda täze AÝGB-ler işe girizildi
04.05.24 - 00:49

Mary welaýatynyň Mary etrabynda Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary böleginiň 309,7-nji kilometrinde iki sany täze Awtoulaglara ýangyç guýujy beket işe girizildi. Olar “Türkmennebit” döwlet konserniniň “Türkmennebitönümleri” baş müdirliginiň Wekilbazar nebit önümleri kärhanasynyň sargydy boýunça guruldy.


16635395f30de9.jpeg
“Türkmengaz” DK önümçilik desgalaryny dolandyrmak we maglumatlary toplamak ulgamyny işe girizer
04.05.24 - 00:22

“Türkmengaz” döwlet konserni konserniň önümçilik desgalaryny merkezleşdirilen dessin-dispetçer dolandyryş we maglumat toplaýyş ulgamyny “açary gowşurmak” şerti bilen gurmak boýunça halkara bäsleşigiň deslapky saýlawyny yglan etdi. Bu barada bildiriş “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde çap edildi.