Habarlar
1664605de7fe42.jpeg
TNGIZT-de “Gidro Plýus” dizel ýangyjyny öndürmegiň tehnologiýasy ornaşdyryldy
16.05.24 - 18:10

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda “Gidro Plýus” dizel ýangyjyny öndürmegiň tehnologiýasy önümçilige ornaşdyryldy.


16645e5971833b.jpeg
Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow bilen duşuşygyndaky çykyşy
16.05.24 - 15:53

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow bilen duşuşygyndaky çykyşy


16645d49768862.jpeg
Nebitgaz toplumynda zähmet çekýän hünärmenleriň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi
16.05.24 - 14:40

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda nebitgaz toplumynda zähmet çekýän hünärmenleriň arasynda zyýanly endikleriň ýaramaz täsirini düşündirmek, sagdyn durmuş we milli ahlak ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmak maksady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň düzümleriniň işgärleri gatnaşdy.


16645019928544.jpeg
Ylmy-amaly maslahat geçirildi
15.05.24 - 23:40

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda (YBTGI) «Magtymguly Pyragy ynsan kalbynyň şahyry» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. YBTGI we bu institutyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy tarapyndan geçirilen maslahata nebitgaz toplumynyň düzümleriniň işgärleri gatnaşdy.16644d39269da2.jpeg
Energetika ministrligi, “Türkmengaz” we GIZ özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdiler
15.05.24 - 20:24

14-nji maýda Türkmenistan bilen Ýewropa bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 30 ýyllygyna başgyşlanyp geçirilen maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň, “Türkmengaz” döwlet konserniniň we Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň (GIZ) arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekişlik dabarasy geçirildi diýip, ORIENT habar berýär.


1664489665cc7e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen-awstriýa jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi
15.05.24 - 15:07

14-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmen-awstriýa jemgyýetiniň ýolbaşçysy hanym Neda Bergeri kabul etdi.


1664476ba4b6fc.jpeg
Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmen-awstriýa jemgyýetiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
15.05.24 - 13:47

14-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çärelere gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Türkmen-awstriýa jemgyýetiniň ýolbaşçysy hanym Neda Berger bilen duşuşdy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


166443f55bfe6e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisine gatnaşyjylary gutlady
15.05.24 - 09:51

Türkmenistanyň Prezidenti azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisine gatnaşyjylary gutlady.


16643b11c585cb.jpeg
Türkmenistanyň DIM-inde Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy
14.05.24 - 23:44

13-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Teri Hakalanyň arasynda duşuşyk geçirildi diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berdi.


166434912cd21a.jpeg
«Arkadag» futbol topary «Ahal» toparynyň ýeňişli ýoluna böwet boldy
14.05.24 - 16:20

2024-nji ýylda geçirilýän Türkmenistanyň çempionatynyň ýokary ligasynyň toparlarynyň arasynda «Arkadag» toparynyň oýunçylary 11-nji gezek ýeňiş gazandylar, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.


1663f3f85493a3.jpeg
Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleri TOPH taslamasynyň durmuşa geçirilişini maslahatlaşdylar
11.05.24 - 14:51

Kabulda türkmen wekiliýetiniň Owganystanyň dag magdan we nebit ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Şahabuddin Delawar bilen duşuşyk geçirildi.


1663f14a35f5d6.jpeg
Hökümet mejlisinde ýangyç-energetika toplumynyň eksport mümkinçiliklerini we maddy-tehniki binýadyny berkitmegiň ýollary maslahatlaşyldy
11.05.24 - 11:48

10-njy maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzyň durmuşyna degişli birnäçe meseleler girizildi.


1663d10e048d0d.jpeg
Beýik Watançylyk urşunyň weteranlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşuryldy
09.05.24 - 23:07

Türkmenistanda 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňiş güni mynasybetli uruş weteranlaryna, uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýörite sowgatlaryň gowşurylyş dabarasy boldy.


1663d0d5e2e012.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasyndaky çykyşy
09.05.24 - 22:52

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasyndaky çykyşy.