Habarlar
16650850d9cdca.jpeg
Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi başlandy
24.05.24 - 17:16

Şu gün paýtagtymyzdaky “Garagum” myhmanhanasynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi başlandy.


1664ecb060c2d2.webp
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
23.05.24 - 09:50

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat.


1664ec3be42e14.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Bagtyýarlyk” agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyndaky çykyşy
23.05.24 - 09:19

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Bagtyýarlyk” agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyndaky çykyşy.


1664eb634c8d5d.jpeg
Türkmenistanyň ilçisi Brýusselde Hazarüsti geçelgesi boýunça duşuşyga gatnaşdy
23.05.24 - 08:21

Brýusselde ÝB-niň Global Gateway başlangyjynyň mümkinçilikleri we Hazarüsti ulag geçelgesini ulanmak mowzugy boýunça “tegelek stol” formatynda duşuşyk geçirildi.


1664dec74bb3aa.jpeg
Germaniýanyň «B.Braun» kompaniýasynyň iki sany «Dialog+» kysymly gemodializ enjamy Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine berildi
22.05.24 - 18:00

Şu gün Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdelerine satyn alnan Germaniýa Federatiw Respublikasynyň lukmançylyk enjamlaryny öndürýän meşhur «B.Braun» kompaniýasynyň iki sany «Dialog+» kysymly gemodializ enjamy Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine sowgat berildi,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1664de0d346c67.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäherinde täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
22.05.24 - 17:10

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow kuwwatlylygy bir gije-gündizde 150 müň kub metr bolan «Bagtyýarlyk» agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1664ddcf7d8c17.jpeg
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýranyň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy
22.05.24 - 16:54

21-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy hem-de goňşy ýurduň wekillerine duýgudaşlyk bildirdi. Gurbanguly Berdimuhamedow şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna ýürekden gynanjyny, medet beriji sözlerini beýan etdi diýip, TDH habar berýär.


1664b48d412b3c.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we türkmen halkynyň Milli Lideri Eýran Yslam Respublikasynyň ýolbaşçylygyna gynanç bildirdiler
20.05.24 - 15:04

Türkmenistanyň Prezidenti we türkmen halkynyň Milli Lideri Eýran Yslam Respublikasynyň ýolbaşçylygyna gynanç bildirdiler.


16648c4ec90f9e.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitiň we gazyň çykarylyşyny artdyrmak boýunça çäreler maslahatlaşyldy
18.05.24 - 20:10

17-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine garaldy.


166486487acdef.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli gutlady
18.05.24 - 13:19

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli gutlady.


166485cd741a9e.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi
18.05.24 - 12:46

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.


16648582022ad2.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň we medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyndaky çykyşy
18.05.24 - 12:26

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň we medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyndaky çykyşy.


16646ecc1beee0.jpeg
Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2024” XV halkara ykdysady forumyndaky çykyşy
17.05.24 - 10:36

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2024” XV halkara ykdysady forumyndaky çykyşy.


16646dd8d2cdd5.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylary gutlady
17.05.24 - 09:31

Türkmenistanyň Prezidenti medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylary gutlady.


1664642dcee4df.jpeg
Ankara we Baku Azerbaýjanyň we Gruziýanyň üsti bilen Türkiýä türkmen gazyny ibermegi ylalaşdylar
16.05.24 - 22:31

Türkiýäniň energetika we tebigy serişdeler ministri Alparslan Baýraktar we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mihail Jabbarow 14-nji maýda Stambulda Tebigy gaz ulgamynda Türkiýe bilen Azerbaýjanyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekdiler diýip, TRT türk ýaýlymy habar berýär.