Habarlar
16060c8476c319.jpeg
Türkmenistanda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçirildi
28.03.21 - 23:10

Şu gün ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna hem-de Saýlaw kodeksine laýyklykda, şeýle hem Halk Maslahatynyň karary esasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçirildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16060c0acd9f5a.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
28.03.21 - 22:46

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.


16060b3af06c1f.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýetiniň Moskwa şäherine iş sapary bolar
28.03.21 - 21:50

30-njy martyndan 2-nji apreli aralygynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine iş sapary bolar. Hökümetara toparynyň bilelikdäki işiniň çäklerinde amala aşyrylýan saparyň dowamynda ikitaraplaýyn duşuşyklary we hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary boýunça gepleşikleri geçirmek göz öňünde tutulýar.


16060934791e1e.jpeg
Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşyk işleri ýokary depginde dowam etdirilýär
28.03.21 - 19:32

Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşyk işleri ýokary depginde dowam etdirilýär hem-de Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna gabatlanyp, bu awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen böleginiň ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýär.


1605f46b40883f.jpeg
Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyna täze häkim bellenildi
27.03.21 - 19:52

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.N.Selimow hakynda.


1605ecbff570b9.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti hökümetara türkmen-saud toparynyň türkmen böleginiň düzümini tassyklady
27.03.21 - 11:09

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-saud toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.


1605ec27f12253.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň meýilnamasyny tassyklady
27.03.21 - 10:28

Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşi we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin meýilnamasy tassyklanyldy.


1605eae2a94d44.jpeg
Türkmenistanyň şypahanalaryna berilýän ýollamanamalaryň bahalary tassyklanyldy
27.03.21 - 09:02

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň şypahanalarynda bejeriş-sagaldyş kömegini almak üçin berilýän ýollamanamalaryň bahalary tassyklanyldy.


1605e1ea26eebc.jpeg
Türkmenistanyň DIM-inde türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
26.03.21 - 22:50

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon toparynyň ýapon tarapyndan Başlygy, «Itochu Corporation» kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Hiroýuki Subaý bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


1605df3304a0cd.jpeg
OYR-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy onlaýn-brifing gurady
26.03.21 - 19:44

Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy «Owganystanyň parahatçylyk prosesi: häzirki ýagdaýy,meseleleri we çözgütleri» atly onlaýn-brifing gurady, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1605df5e2299a6.jpeg
Ylmy-tejribe seminary geçirildi
25.03.21 - 13:41

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň binasynda internet wideoaragatnaşyk arkaly halkara Nebitçi inženerçilik jemgyýeti (Society of Petroleum Engineers — SPE) bilen «Uly gazly karbonat gatlakly känleri işläp geçmekligiň tejribesi» atly mowzuk bilen ylmy-tejribe seminary geçirildi.


1605c421d30796.jpeg
Aşgabatda sil suwuny sowujy akabalaryň we suw toplaýjy desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar
25.03.21 - 12:56

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş saparynyň çeklerinde ak mermerli paýtagtymyzyň günorta künjeginde sil suwuny sowujy akabalaryň we suw toplaýjy desgalaryň gurluşygynyň alnyp barylýan işleriň we beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň ýerleşdiriljek ýerleri, onuň töwereklerini abadanlaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilen işler bilen tanyşdy.


1605c3ef50e7b5.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi
25.03.21 - 12:43

Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda merhumyň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna, şeýle hem Birleşen Arap Emirlikleriniň ähli doganlyk halkyna ýürekden duýgudaşlyk we medet beriji sözlerini beýan etdi.


1605a39f003940.jpeg
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy
23.03.21 - 23:55

22-nji martda baýramçylyk güni ir bilen özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmaga hem-de döredijilik işlerine sarp etmegi ýola goýan milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, behişdi bedewler bilen didarlaşdy hem-de döredijilik bilen meşgullandy.


1605a305eb9fda.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň halk atşynasy» diýen hormatly adyny dakdy
23.03.21 - 23:15

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany N.Rahymowa Türkmenistanyň «Türkmenistanyň halk atşynasy» diýen hormatly adyny dakmak hakynda .