Habarlar
16660857128a75.jpeg
SOCAR we BOTAS Azerbaýjanyň üsti bilen Türkiýä türkmen gazyny ibermek hakynda ylalaşyga gol çekdiler
05.06.24 - 20:34

Azerbaýjanyň Döwlet nebit kompaniýasy (SOCAR) we BOTAS türk kompaniýasy tebigy gazy satyn almak, ibermek we üstaşyr geçirmek hakynda birnäçe şertnamalara gol çekdiler diýip, Azertag habar berýär.


1666082a6e411d.jpeg
Ärdogan Azerbaýjanyň üsti bilen türkmen gazyny Türkiýä we Ýewropa ibermekligiň wagty barada aýtdy
05.06.24 - 20:22

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Azerbaýjanyň üsti bilen türkmen gazyny Türkiýä we Ýewropa ibermekligiň ýakyn wagtda amala aşyryljakdygyny ynanýar.


166607dde50f0f.jpeg
Daşky gurşawy goramak we ýaşyl geljek ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri – Aşgabatda Halkara ylmy maslahatynyň gün tertibinde
05.06.24 - 20:01

Şu gün, 5-nji iýunda Aşgabatdaky «Arçabil» myhmanhanasynda «Uglewodorod känlerini işläp taýýarlamagyň energetika geljegi, täze tehnologiýalary we ekologiýa jähtleri» atly halkara ylmy maslahat (TESC 2024) öz işine başlady.


1665e10c27a438.jpeg
Birža söwdalarynda daşarky we içerki bazara ýangyç-energetika toplumynyň önümleri ýerlenildi
03.06.24 - 23:51

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 17-si hasaba alyndy.


1665add0673269.jpeg
Türkmenistan we Şri-Lanka nebitgaz, himiýa senagaty, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerine eýe
01.06.24 - 13:34

30-njy maýda Türkmenistanyň we Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň gurluş düzümleriniň ýolbaşçylarynyň arasynda wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen geňeşmelerde nebitgaz we himiýa senagatlarynda, ulag-logistika toplumynda we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


1665ad75ca5232.jpeg
Hökümetara Türkmen-saud toparynyň mejlisine gatnaşyjylar geljegi uly taslamalary kesgitlediler
01.06.24 - 13:10

Er-Riýadda geçirilen Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-saud toparynyň 7-nji mejlisiniň barşynda öň gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmeklik meseleleri maslahatlaşyldy we geljegi uly taslamalar boýunça çözgütleri kabul edildi.


166591ab2bc98c.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti «Merkezi Aziýa – Italiýa» formatyndaky ministrler konferensiýasyna gatnaşdy
31.05.24 - 05:32

29-njy maýda Rim şäherinde «Merkezi Aziýa – Italiýa» formatyndaky ministrler konferensiýasy geçirildi.


16658a6dc7886b.jpeg
«Magtymguly» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
30.05.24 - 21:18

28-nji maýda nebitgaz toplumynyň merkezi binasynyň mejlisler zalynda «Magtymguly» atly kitabyň — beýik şahyryň saýlanan eserleriniň ýygyndysynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.


1665771bbbf559.jpeg
Türkmenistanyň we CNPC-niň wekilleri gaz ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar
29.05.24 - 23:19

28-nji maýda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew Hytaýyň dünýä belli “CNPC” kompaniýasynyň ýurdumyzdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Çen Huaýlun bilen duşuşdy.


1665485ab74144.jpeg
Gruziýa energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmek ulgamynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýär – ilçi
27.05.24 - 18:07

Iri sebitara ulag we energetika taslamalaryny durmuşa geçirmekde bilelikde hyzmatdaşlyk etmek türkmen-gruzin toparynyň ileri tutýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu barada Gruziýanyň Aşgabatdaky ilçisi Konstantin Sabiaşwili öz ýurdunyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllygy mynasybetli “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde çap etdiren makalasynda ýazýar.


166547c5a4a6bf.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: «Türkmennebit» DK-nyň desgalaryny doly güýjünde işletmek zerur
27.05.24 - 17:28

25-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine döwlet durmuşyna degişli birnäçe meseleler girizildi.


1665395aae1fc1.jpeg
Hatyja Gurbanowa Magtymguly Pyragynyň keşbini döredip öz okaýan mekdebine sowgat berdi
27.05.24 - 01:03

Hatyja Gurbanowa, "Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy" atly ýylymyzyň ajaýyp günlerinden ruhlanyp, ýagly reňklerde, Magtymguly Pyragynyň keşbini döredip "Watan jemalyndan joşa düşüp sen" atly bu işini, öz okaýan Balkanabat şäheriniň iňlis dili, fizika we matematika derslerini çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen 22-nji orta mekdebine sowgat berdi .


16650eb54448f5.jpeg
Türkmenistanda ylmy energetika maslahatynda BMG-niň we Inžener-nebitçiler jemgyýetiniň sessiýalary geçiriler
25.05.24 - 00:32

2024-nji ýylyň 5-6-njy iýunynda Arkadag şäherinde «Uglewodorod känlerini işläp taýýarlamagyň energetika geljegi, täze tehnologiýalary we ekologiýa jähtleri» atly Halkara ylmy maslahat (TESC-2024) geçiriler.


16650e15428ef6.webp
Gurrukbil ýatagynda guýularyň öndürijiligini artdyran innowasion tehnologiýa önümçilige girizildi
24.05.24 - 23:49

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gaz ylmy-barlag institutynyň alymlary we Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň hünärmenleri tükenen gaz guýularynyň öndürijiligini artdyrýan innowasion tehnologiýany önümçilige üstünlikli girizdiler.


166508e148630c.jpeg
Energetika we ulag ulgamlarynda özara gatnaşyk – GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň gün tertibinde
24.05.24 - 17:54

Şu gün, 24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Geňeşiň agzalary Arkalaşygyň çäklerinde ileri tutulýan ykdysady gatnaşyklar babatda pikir alşarlar.