Makalalar
162d2adc9a3778.jpeg
Çerepissa öndürmegiň taryhndan
16.07.22 - 17:23

Adamzat akylly-başly medeni ýaşaýşa geçmegi bilen, sowuk-yssy howadan, ygallardan goranmak üçin öýleri gurmagyň ähmiýetini ýüze çykarypdyr. Jaýlary gurmak bilen bir hatarda olaryň üstüni basyrmak üçin hem dürli gurluşyk materiallary işlenip taýýarlanypdyr. Çerepissa şolaryň arasynda iň gadymylarynyň biri bolupdyr.


162b2b97ff3d3f.jpeg
Bagtly günleriň gujagynda...
22.06.22 - 11:41

Bagt ynsanyň öz-özüne bolan ynam-ygtykadynda, içki dünýäsiniň päkliginde, daşky gözelliginde hem-de arzuw-niýetiniň söýgi sazlaşygynda jemlenendir. Olar dutar kirişlerinden hem näzik duýgulardan ybaratdyr. Bagt sowgat berilmeýär, bagt gazanylýar. Bagt gözellikdir, bagtyň başlanýan ýeri ýüregimizdir. Sebäbi ynsanyň ýüregi söýgüden pürepür.


162ac424bd64db.jpeg
Ekologiýa abadançylygynyň goragynda
17.06.22 - 13:58

Türkmenistan döwletimiz oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty alyp barýar. Şonuň bir ugry hökmünde ýurdumyzyň alyp barýan Ekologiýa syýasaty aýratyn gürrüňiniň edilmegine mynasyp ugurlaryň biridir.


162a09846833cb.jpeg
Iň gadymy şäherler
08.06.22 - 17:38

Dünýädäki her bir şäheriñ özboluşly taryhy bardyr. Olaryñ käbiriniñ düýbüniñ tutulanyna birnäçe ýyl geçen bolsa, käbirleriniñ asyrlaboýy dowam edip gelýän taryhy bar. Ýöne welin müňlerçe ýyl mundan ozal döredilip, biziň döwrümize ýetip gelen şäherler adamzady özüne haýran edýär. Beýle şäherler dünýäni boýun egdiren basybalyjylaryň, hiç hili merhemeti bilmeýän tebigy betbagtçylyklaryñ garşysynda sarsman ösüşini dowam edip gelýärler. Geliñ şeýle şäherleriň birnäçesi bilen tanyş bolalyñ.


16295d22706490.jpeg
KHBS-niň özgerdilmegi ýurdumyzyň žurnalistleriniň işiniň netijeliligini artdyrýar
31.05.22 - 13:30

Sanly ulgama geçmek babatda möhüm wezipeler köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň öňünde hem goýuldy, soňky ýyllarda olar şol wezipeleri amala aşyrmak üçin öňdebaryjy dünýä tejribesini peýdalanmak bilen, degişli ugurda has işjeňleşdiler.


1629a57c74ffa6.jpeg
Ýelimlenen nawlardan jaýlar
03.06.22 - 23:49

Häzirki zaman ösen tehnologiýalar dünýäsinde adamlar dürli usullar bilen öz janlaryna ýakymly, daş görnügi göze gelüwli jaýlary gurýarlar. Ýelimlenen nawlardan gurulýan jaýlar şeýle jaýlaryň bir görnüşidir.


1629a5387d7c45.jpeg
Ýyldyrymyň güýç birligi
03.06.22 - 23:31

Tebigy hadysalar daşdan seredeniňde gözelligi, täsinligi döredýärler. Ýöne şol bir wagtda hem olar golaýdan örän howpludyrlar.


162972ab2bb8ac.jpeg
Awstraliýanyň "Gyzyl dagy"
01.06.22 - 14:00

Bu täsin dag Awstraliýa çölüniň merkezi böleginde ýerleşýär. Aýers Rok dünýädäki iň uly monolit gaýadyr. Köp asyrlaryň dowamynda bu yklymyň ýaşaýjylary owadan hem- de näzik monolidi Uluru diýip atlandyrýarlar.


1629726dac254b.jpeg
Dünýäniň iň gymmatly ýeralma sorty
01.06.22 - 13:44

Öň öwrenişen ýeralmamyzy gymmatly önümleriň hatarynda göz öňüne getirmek kyn bolsa gerek. Şeýle-de bolsa, köki miwelileriň gymmat bahaly ajaýyp görnüşleri bar. Iň gymmatly “La Bonotte” ýeralmasynyň bir kilogramynyň bahasy 600 dollardan gowrakdyr. Oňa başgaça altyn ýeralma hem diýýärler.


162950e6410905.jpeg
31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni
30.05.22 - 23:35

31-nji maýda Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni bellenilýär. Ol 2022-nji ýylda «Temmäki — ¬daşky gurşaw üçin howp» şygary astynda geçýär. Temmäki önümlerini diňe bir ulanmak däl, eýsem ony ýetişdirmek, öndürmek, daşamak hem zyýanly bolup durýar.


16293be22ce99d.jpeg
Ýagyş suwunyň düzümi
29.05.22 - 23:40

Oba hojalygynda emeli suwaryş bilen birlikde tebigy ýagyş suwlarynyň uly orny bardyr. Dowamly ýagan ýagyşlardan soň, tebigatdaky ýabany ösümlikler hem, adam eli bilen ekilen ekinlerdir baglar hem göm-gök öwüsýär. Eýsem ýagyş suwunyň düzüminde nähili aýratynlyklar barka?


1628fddddc8521.jpeg
Medeni mirasyň milli baýlygy
27.05.22 - 01:06

Ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen halysynyň baýramynyň giň gerimde döwlet derejesinde bellenilmegi çeper elli halyçylarymyza, olaryň asylly zähmetine goýulýan hormatdyr.


1628b7efd98a4d.jpeg
Plastik jaýlar
23.05.22 - 17:33

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen, adamlar ýokary hilli dünýä ölçeglerine laýyk gelýän jaýlarda, öýlerde ýaşaýarlar. Ýöne bu ýagdaý «Öz elim bilen» diýen başlangyja esaslanýan elde gurulýan jaýlardan adamlaryň elini sowatmaýar.


162889401224e5.jpeg
Dünýäde belent binalaryň 100-den köpüsini özünde jemleýän şäherler ýüze çykaryldy
21.05.22 - 12:25

Fiziki belentlikler ynsan ruhunyň belentligini beýan etmegiň özboluşly usulydyr. Häzirki döwürde dünýäniň ösen ýurtlaryna, şäherlerine barsaň, başlaryny göge ulaşdyryp duran belent binalarda, desgalarda gözüň uzak wagtlap egleýär. Olaryň çürbaşyna seretjek bolsaň, aýdylyşy ýaly, başyňdaky tahýaň ýere gaçýar.


162888aab80a42.jpeg
Otag güllerini ösdürmegiň taryhyndan
21.05.22 - 11:46

Otag güllerini ösdürip ýetişdirmegiň howany täzelemkde, ynsan ýaşaýyş medeniýetini ösdürekde peýdasy irki döwürlerden ýüze çykarylypdyr. Ýörite küýzejiklerde ösdürilip ýetişdirilen gülleriň şekili gadymy diwar suwaglarynyň ýüzüne çekilen suratlarda hem gabat gelýär.