Türkmen metbugatyndaky makalalar
1618a3708c666b.jpeg
IKI ASYRYŇ ŞAÝADY
09.11.21 - 13:53

Uzak ýaşly mähir-muhabbetiň, päkligiň hem ýagşylygyň janly nusgasyny ýüzüňize sylaýyn diýseňiz, gadymy Maru-şahu jahan topragynyň göze! tebigatly Murgap derýasyny etekläp oturan Şordepe obasyna myhman bolup geliň! Elbetde, dünýäde uzak ýaşly ynsanlar ähli adamlaryň ünsüni özünde egleýär. Şeýlekin ynsan biziň obamyzda-da bar.


160e69ce8538f0.jpeg
Öýleriň bezegi «AÝBÖLEK»
08.07.21 - 11:36

Oňyn özgertmeleriň giň gerimleýin а таl edilýän ajaýyp zamanasynda hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda işewürleriniň işleriniň ilerlemegine döwlet tarapyndan uly goldaw berilýär.


160def5a197689.jpeg
USSA (Iňlis tymsaly)
02.07.21 - 16:16

Londonyň etegindäki obalaryň birinde ýaşaýan, ýylyň dowamynda meýdandan bärik gelmeýän daýhan Jeýmsiň günleriň birinde iň ýakyn kömekçisi — traktory işlemän duruberipdir. Özüniň-ä bir başy çykanok, goňşy-golamlarynyňam ondan gowulygy ýok. Garaz Jeýmsiň ussa çagyraýmakdan başga alajy galmandyr.


1600e68c3c2701.jpeg
EZIZOWDAN PYRAGA ÇENLI
25.01.21 - 11:44

...Bu setirleriň ýazylmagyna irden işe gitmek üçin münen ýolagçy awtobusymdaky waka sebäp boldy. Ir säheriň ümri gojaman Köpetdagy etekläp oturan ak şähere gonak bolupdy: köçelerdir binalar, daragtlardyr ýan ýodalar... ýukajyk çal ýapynja ýapynypdy.


160054224e996b.jpeg
ALTYN ŞUGLALY ÝYLDYZ
18.01.21 - 13:09

Beh, bu günleriň täsinligini diýseňizläň! Bir günüň buşlиgупуň ýakymyny kalbyňa doly siňdirip ýetişmänkäň, ertirki gün täze bir buşluk bagyşlaýar.


15fec67814cb58.jpeg
Garly günleriň goýnunda.
30.12.20 - 16:41

Asman bilen Zeminiň arasyny nur bilen baglanyşdyran akja gar göwnümi göterýär. Sähel salymyň içinde owadan-owadan ak mermerli binalaryň, ýol gyralaryny bezäp oturan arçalaryň, seleňläp görünýän dagdyr dereleriň üstüni örten gar älemi aklyga büräp, çar ýany ertekilerdäki ýaly owadan keşbe getirdi.


15fef00ce9b786.jpeg
TÄZE ÝYL GIJESI (NOWELLA)
01.01.21 - 16:00

Ertir Nartäç daýza ýegeni Begmyratlara myhmançylyga gelýärmiş. Ejesi Begmyrada bu gün ähli işini goýup, özi bilen bazara gitmelidigini, hatda daýzasyna hemem onuň gyzlaryna sowgadam saýlap almalydygyny aýtdy.


15f9c1d44c8116.jpeg
Kitaply gudaçylyk (hekaýa)
30.10.20 - 19:03

Mekdebi tamamlap, okuw diýip hiç ýere gitmedigem bolsa, Bibigözel ejäniň okumyşlygy hiç bir adamdan kemlär ýaly däldi.


15f9aa4e015383.jpeg
DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNA TAÝÝARLYK
29.10.20 - 16:10

Türkmen paýtagtyndaky täze halkara ýaryşlar babatyndaky ilkinji ädimi UCI — Welosipedçileriň halkara bileleşigi ätdi. Ylalaşygyň, dostlugyň we sportuň şäheri Aşgabat ýene bir ýyla golaý wagtdan Welotrek boýunça dünýä çempionatyny kabul etmäge taýýarlyk görýär.


15f8fdc8869fd2.jpeg
120-ni ARKALAN...
21.10.20 - 11:58

Tüweleme! Ajapsoltan ene şu ýyl laýyk 120 ýaşady. Bu ýaş, türkmençilikde aýdylyşy ýaly Göroglynyň ýaşy. Ilçilikde häli-häzirlerem ýaş toýlarynda aýdylýan gutlaglar Görogly ýaşynyň arzuw edilmegi bilen jemlenýär. Bu ýaş, megerem, iň uzak ýaşamagyň simwolydyr, belki-de, şol ýyllaryň dowamynda nusgalyk şahsyýete öwrülip bilmekdir...


15f7dbad08e05d.jpeg
TÜRKMEN DEMOKRATIÝASY KÄMILLIK ÝOLUNDA
07.10.20 - 17:55

Gadymy türkmen topragynda hukuk döwleti, raýat jemgyýeti kemala ge/ýär. Şu hili özgeriş ha/kymyzyň asyrlaryň dowamynda kemala getiren demokratik ýörelgeieri, dünýäniň ösen ýurtlarynyň syýasy tejribesi esasynda ama/ edilýär. Taryhyň uzak döwründe ýurtda wajyp meseleleri çözmekde giňden we netijeli ulanylan maslahatlar we geňeşler esasynda degerii çözgütleri tapmak ýörelgesi bu ýerde ýetilen u/y dereje bolýar.


15f8fe03f4769e.jpeg
Ýeralma — saçaklaryň berekedine öwrülýär
07.10.20 - 12:00

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň oba hojalyk işgärleri ilatyň gök-bakja we miweli önümleri bilen üpjünçiligini ýokarlandyrmakda hem-de olaryň hilini gowulandyrmakda, ak bazarlarda oba hojalyk önümleriniň bolçulygyny döretmekde tutanýerli işleri alyp barýarlar.