Habarlar
15f9940f978411.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» atly Halkara maslahaty öz işine başlady
28.10.20 - 20:23

Şu gün, 28-nji oktýabrda paýtagtymyzda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» (OGT — 2020) atly Halkara maslahaty öz işine başlady.15f97e43adcfe8.jpeg
Dünýä bazarlarynda ýokary hilli Türkmen polietileni uly islege eýe boldy
27.10.20 - 14:28

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda (TDHÇMB) Gyýanlydaky polimer zawodynyň öndürýän polietileniniň satuwlary ep-esli artdy.


15f96e11f05e76.jpeg
Hormatly Prezidentimiz dynç güni sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullandy
26.10.20 - 19:45

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç günleri bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmek, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak ýaly adaty endigine eýerdi hem-de atçylyk toplumyna baryp, halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülen ahalteke bedewleri bilen didarlaşdy.


15f942f810f8ac.jpeg
Aşgabatda Awtoulaglar kärhanalar birleşiginiň açylyş dabarasyna taýýarlyk görülýär
24.10.20 - 18:43

Aşgabat — Daşoguz awtomobil ýolunyň ugrunda Awtoulaglar kärhanalar birleşiginiň açylyş dabarasyna taýýarlyk görülýär.


15f93c60655427.jpeg
Ýurdumyzyň telekeçileri azyk bolçulygyny üpjün etmäge goşant goşýarlar
24.10.20 - 11:13

Ýurdumyzyň telekeçileri azyk bolçulygyny üpjün etmäge uly goşant goşýarlar. 2020-nji ýylyň ýanwar — sentýabr aýlarynda oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň möçberi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 131,2 göterime deň boldy.


15f93a81ddbfea.jpeg
Ýurdumyzda azyk önümleri bilen elýeter bahadan üpjün edilýär
24.10.20 - 09:05

Ýurdumyzyň ilatynyň azyk önümlerine bolan isleglerini ýeterlik derejede we elýeterli üpjün etmek maksat bilen, Ministrligiň garamagyndaky söwda kärhanalary ýurdumyzyň bazarlaryny we dükanlaryny azyk harytlary bilen bökdençsiz üpjün etmek maksady bilen, ýerli önüm öndürijilerden azyk harytlaryny satyn alýarlar.


15f92faae52354.jpeg
Ýurdumyzda oba hojalyk önümleriň mukdary ep-esli artdyrylar
23.10.20 - 20:50

Oba hojalyk toplumyny ösdürmäge, azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmaga, pudagy sanly ulgama geçirmäge, obasenagat toplumynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga, dürli görnüşli azyk önümleriniň öndürilişini artdyrmaga degişli meselelere hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatynda garady.


15f91c45cdc077.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» žurnalyň täze sany çap edildi
22.10.20 - 22:54

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly jemgyýetçilik-syýasy we ylmy publisistik žurnalynyň täze sany çap edilip, okyjylara gowuşdy.


15f91b635dad02.png
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň XII jildiniň tanyşdyrylyşy geçirildi
22.10.20 - 21:41

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň XII jildiniň tanyşdyrylyşy geçirildi.


15f9055b315236.jpeg
Türkmenistanda ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça iş maslahaty geçirildi
21.10.20 - 20:37

Аrassaçylyk babatda abadançylygy saklamak, ýokanç keselleriň ýaýramagyna gözegçilik etmek we öňüni almak boýunça anyk çäreleri durmuşa geçirmek, ilata edilýän lukmançylyk hyzmatyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek meseleleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň başlygy, saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow bilen geçiren iş maslahatynda ara alyp maslahatlaşyldy.


15f8ed58b51ce4.jpeg
Türkmenistanda 1-nji noýabyrda ykdysady üstünlikleriniň wirtual sergisi öz işine başlar
20.10.20 - 17:18

«Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek maksady bilen, Söwda-senagat edarasy tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde, wirtual serginiň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.


15f8dc8798fd19.jpeg
Ýurdumyzda gök, bakja ekinleriniň hasyly, miweler ýygnalyp, içerki bazarlarda ýerlenilýär
19.10.20 - 22:10

Azyk bolçulygyny we ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilen önümler bilen üpjün etmek meseleleri Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde ara alyp maslahatlaşyldy.


15f8daf3d4b34b.jpeg
Ýurdumyzda «Owerdraft karty» atly täze bank kartyny işe girizmek teklip edilýär
19.10.20 - 20:22

Nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, ýurdumyzyň karz berýän edaralary tarapyndan ilata edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisine вице-премьер Г.Мушшиков hasabat berdi.


15f8c7e0e0ddcd.jpeg
Senagat we gurlluşyk önümçiligi ministri Ýaponiýanyň ilçisi bilen duşuşdy
18.10.20 - 22:40

Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhamedowyň we Ýaponiýanyň ilçisi Takahiko Kasumatanyň duşuşygy geçirildi, onuň barşynda taraplar dostluk, ynanyşma we özara hormata esaslanýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellediler.