Habarlar
15f8bcd1da648f.jpeg
Döwletiň garamagyndan aýrylmaga we hususylaşdyrmaga degişli bolan kärhanalaryň we desgalaryň sanawy ylalaşylýar
18.10.20 - 10:05

«Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Ministrler Kabineti tarapyndan ygtyýarly edaranyň hödürlemegi boýunça döwletiň garamagyndan aýrylmaga we hususylaşdyrmaga degişli bolan döwlet eýeçiligindäki kärhanalaryň we desgalaryň sanawy ylalaşylýar.


15f8ae4f2c0f83.jpeg
Harby we hukuk goraýjy edaralar geljek ýyl üçin nyşanlaryň şekil taslamalary hödürlediler
17.10.20 - 17:34

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowa harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan taýýarlanylan «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» şygary astynda geçjek geljek ýyl üçin teklip edilýän nyşanlaryň şekil taslamalaryny hödürledi.


15f8962684fa0c.jpeg
«Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň iň oňat nyşanyny taýýarlamak boýunça BäsleşIk yglan edildi
16.10.20 - 14:09

Türkmenistanyň medeniýet ministrligi Türkmenistanyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň iň oňat nyşanyny taýýarlamak boýunça BäsleşIk yglan edýär.


15f88f3c8dd790.jpeg
Halkara walýuta gaznasynyň we Bütindünýä bank toparynyň wekilleri bilen onlaýn tertibinde duşuşyk geçirildi
16.10.20 - 06:30

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde Halkara walýuta gaznasynyň we Bütindünýä bank toparynyň wekilleri bilen onlaýn tertibinde duşuşyk geçirildi.


15f88e329b709e.jpeg
Türkmenistanyň we Hindistanyň Prezidentleri TOPH gaz geçirijisini gurmak baradaky meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar
16.10.20 - 05:36

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowind telefon arkaly söhbetdeşlikde däp bolan, birek-birege hormat goýmak we ynanyşmak hem-de asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan taryhy gatnaşyklar ýörelgelerine esaslanýan dostluky döwletara hyzmatdaşlygyň esasy meselelerini ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligine kanagatlanma bildirdiler.


15f883a535dff2.jpeg
Fransiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy
15.10.20 - 17:08

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Fransiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Izabel Gineli kabul etdi.


15f8835776f4c0.jpeg
Aşgabatda geçirilmegi meýilleşidrilýän Dewisiň Kubogy ugrundaky Halkara tennis ýaryşynyň tapgyrlaýyn duşuşyklarynyň guralmagyny ara alyp maslahatlaşdylar
15.10.20 - 16:41

Milli Olimpiýa komitetiniň, Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň, Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, şeýle hem Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň wekilleri Halkara tennis federasiýasynyň Prezidenti, Halkara Olimpiýa komitetiniň agzasy Dewid Haggerti bilen onlaýn görnüşinde duşuşdy.


15f85be12ec7cf.jpeg
Daşoguz welaýatynyň birinjiligi ugrunda sportuň stol tennisi görnüşi boýunça bäsleşik geçirildi
13.10.20 - 19:47

Daşoguz şäheriniň 1-nji çagalar we ýetginjekler sport mekdebinde 2003-nji ýylda doglan we ondan kiçi ýaşly oglan-gyzlaryň arasynda sportuň stol tennisi görnüşi boýunça Daşoguz welaýatynyň birinjiligi ugrunda bäsleşik geçirildi. Daşoguz welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi tarapynan guralan ýaryşa welaýatyň etrapdyr-şäherlerinden jemi 72 sany türgen gatnaşdy.


15f85663851306.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň ätiýaçlyk gorundan tiz kömek awtoulagy Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine berildi
13.10.20 - 13:35

Türkmenistanyň Prezidentiniň ätiýaçlyk gorundan tiz kömek awtoulagy Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine berildi.


15f8485b175325.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynda su ýylyň dokuz aýynyň jemine garaldy
12.10.20 - 21:34

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda wideo görnüşinde hasabat ýygnagy geçirildi.


15f840a34dd94c.jpeg
Halkbank» döwlet täjirçilik banky Paýdarlar täjirçilik bankyna öwüriler
12.10.20 - 12:48

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine, Türkmenistanyň Merkezi bankyna Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, ony guramaçylyk-hukuk görnüşi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolan «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankyna bellenen tertipde öwürmek tabşyryldy.


15f84038cc904a.jpeg
2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberleri ýokarlandyrylar
12.10.20 - 12:19

Býujetden maliýeleşdirilýän edaralaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň; pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň; talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini 10 göterim ýokarlandyrmaly.


15f83e3b1102e7.jpeg
Gazagystan Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň Gyrgyz Respublikasyndaky wakalar hakynda Bilelikdäki Beýannamasy
12.10.20 - 10:03

Köpasyrlyk dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary, umumy medeni hem-de ruhy gymmatlyklar bilen baglanyşan ýakyn goňşular hökmünde biz Gyrgyzystanyň halkyny şu çylşyrymly günlerde ýurtda parahatçylygy saklamagyň we durnuklylygy dikeltmegiň bähbidine oňa mahsus bolan parasatlylyk görkezmäge çagyrýarys.


15f8352e139fdd.jpeg
Ýurdumyzda umumy bahasy 38 milliard amerikan dollaryna golaý bolan 2,5 müň sany iri desganyň gurluşygy dowam edýär
11.10.20 - 23:51

Ýurdumyzda umumy bahasy 38 milliard amerikan dollaryna golaý bolan 2,5 müň sany iri desganyň gurluşygy dowam edýär. Şolaryň hatarynda özleşdirilen we abadanlaşdyrylan nebitgaz ýataklaryny, esasy gaz geçirijileri, sport desgalaryny, howa menzillerini, ýollarydyr uly köprüleri, durmuş maksatly desgalary görkezmek bolar.


15f8338568ce56.jpeg
Ýurdumyzda 9 aýyň içinde 21 sany iri desga işe girizildi
11.10.20 - 21:52

Biziň içeri syýasatymyz ata Watanymyzy ösdürmegiň tassyklanan maksatnamalaryna laýyklykda dowam edýär diýip, Türkmenistanyň Prezidenti 9-njy oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde aýtdy hem-de Prezident maksatnamasy esasynda häzirki döwürde ozalkysy ýaly, ýaşaýyş-durmuş meselelerini çözmäge, täze kärhanalary gurmaga we işläp gelýänleriniň durkuny täzelemäge ägirt uly möçberde maýa goýumlarynyň goýulýandygyny nygtady.