Habarlar
161547546425e5.jpeg
Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk mynasybetli baýramçylyk dabaralary gtçirildi
29.09.21 - 19:16

28-nji sentýabrda ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda dabaralar geçirildi.


161534c80e2d42.jpeg
Paýtagtymyzda “Aşgabat” diýlip atlandyrylan döwrebap ýaşaýyş jaý toplumy açyldy
28.09.21 - 22:10

26-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda gurlan “Aşgabat” diýlip atlandyrylan döwrebap ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Ýaşaýyş toplumy 11 gatly iki binadan, 14 gatly iki binadan hem-de 17 gatly bir binadan ybaratdyr.


161515933e04b2.jpeg
Hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» kitaby Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk ýubileýine sowgat boljak
27.09.21 - 10:40

Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylara jemleýji sözi bilen ýüzlenip nobatdaky kitabyny ýazyp gutarandygyny hem-de ony «Garaşsyzlyk — bagtymyz» diýip atlandyrandygyny aýtdy.


1614c0db0f3f89.jpeg
Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli sergi geçirildi
23.09.21 - 00:34

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän ýubileý ýylynyň 21-22-nji sentýabyrda Aşgabatda ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli iki günlük geçirilen sergi milli ykdysadyýetimiziň haýran galdyryjy üstünlikleriniň aýdyň beýanynyň subutnamasyna öwrüldi.


1614a313c5ff1d.jpeg
Bäsleşigiň jemi jemlenildi
22.09.21 - 00:23

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi edara binasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli hem-de «Nebit-gaz» gazetiniň döredilmeginiň 10 ýyllygyna bagyşlanyp, yglan edilen «Nurly şuglasyny saçyp äleme — Garaşsyzlyk bagt getirdi ilime» atly bäsleşigiň jemi jemlenildi.


1614406ed65b31.jpeg
Köpetdag şaýolunyň ugrunda bina edilen täze Döwlet münberiniň toplumy açyldy
17.09.21 - 08:09

16-njy sentýabrda, eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Köpetdag şaýolunyň ugrunda bina edilen täze Döwlet münberiniň toplumy açyldy. Bu toplum Ýurdumyzyň taryhyndaky şanly seneler mynasybetli dabaraly çäreleriň geçiriljek ýeri bolar.


1614333d63629d.jpeg
Aşgabat şäherinde döwrebap seýilgäh hem-de ýerasty geçelgeleri açyldy
16.09.21 - 17:08

Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň demirgazyk-günbatar tarapynda döwrebap seýilgähiň hem-de ýerasty geçelgeleriň açylmagy ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllyk senesi mynasybetli halkymyza ajaýyp toý sowgady boldy.


1613c63f6eb818.jpeg
Ýurdumyzyň wekiliýeti VI Hazar mediaforumyna gatnaşdy
11.09.21 - 13:08

10-njy sentýabrda Türkmenistanyň wekiliýeti onlaýn tertipde VI Hazar mediaforumyna gatnaşdy. Forum Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň edara ediş merkezine Azerbaýjan Respublikasyndan, Eýran Yslam Respublikasyndan, Gazagystan Respublikasyndan, Russiýadan, Özbegistan Respublikasyndan wekilleri jemledi.


1613a4a8d1ea8f.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti "Ýaňlan, Diýarym" telebäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglady
09.09.21 - 22:55

Türkmenistanyň Prezidentiniň edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda yglan eden “Türkmeniň Altyn asyry” atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşigine ýurdumyzyň welaýatlaryndan, Aşgabat şäherinden ýaş aýdymçylar gatnaşyp, öz aralarynda bäsleşdiler.


1613649dee24b9.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginde tapawutlanan aýdymçy çagalary sylaglady
06.09.21 - 22:03

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli geçirilen “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginde özleriniň zehinlerini görkezip, tapawutlanan aýdymçy çagalary sylaglamak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


16135004ed1890.jpeg
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzda Hökümet münberi açylar
05.09.21 - 22:37

16-njy sentýabrda, Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli, paýtagtymyzda Köpetdag şaýolunyň ugruny bezejek Hökümet münberiniň açylmagy göz öňünde tutulýar. Bu gurluşygy “Bouygues Batiment Internasional” fransuz kompaniýasy alyp barýar.


1612f91b93ae44.jpeg
Ýuriý Şkuriniň taryhy surat kyssasy
01.09.21 - 19:44

«Türkmenistan» gazetiniň aksakgaly, fotohabarçy Ýuriý Iwanowiç Şkurin şunuň ýaly berk düzgün-nyzamda laýyk 44 ýyl işledi. Biz öz işiniň ussady Ýuriý Şkurin bilen her gün diýen ýaly duşuşýardyk, sebäbi ol, bagtymyza, biziň hem «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron gazetimiziň fotohabarçysydy. Ýuriý Iwanowiçiň mylakatly, hoşgylaw häsiýetlidigi üçin ol hakda ähli zady diýen ýaly bilýärdik.


1612f47bed6094.jpeg
Hormatly Prezidentimiz dabaraly harby ýörişi geçirmegiň meýilnamasyny makullady
01.09.21 - 14:21

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow goranmak ministri B.Gündogdyýew bilen iş maslahatyny geçirdi.


1612a5331d05b8.jpeg
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy mynasibetli dabaraly çäreler geçiriler
28.08.21 - 20:16

Şanly sene mynasybetli döredijilik duşuşyklary, sanly ulgam arkaly maslahatlar, sergiler, aýdym-sazly çykyşlar, şygryýet agşamlary, mowzuklaýyn maslahatlar geçiriler we yglan edilen döredijilik bäsleşikleriniň jemleri jemleniler.


1611fca6fb958a.jpeg
Maryly tansçy Jeýhun Aga-Tagyýew Aşgabatda boljak «Tomus gijesinde görlen düýş» atly konsertde çykyş eder
20.08.21 - 20:29

21-nji awgustda Maryly tansçy Jeýhun Aga-Tagyýew Aşgabatda “Türkmenistan” kino-konsert zalynda boljak «Tomus gijesinde görlen düýş» atly konsertde çykyş eder.