Makalalar
161efcba67d7e7.jpeg
Dünýäniň iň gymmat gawuny
25.01.22 - 15:06

Dünýädäki iň gymmat gawun “ýubari” gawunydyr. Bu gawun Ýaponiýa döwletinde ýyladyşhana şertlerinde ösdürilip ýetişdirilýär. Ýubari gawuny ýapon halky üçin örän gymmatly baýlygy bolup durýar. Bu gawun deňi-taýy bolmadyk datly tagamy sebäpli ýapon adalarynda köp wagt bäri meşhurdyr.


161df94876a071.jpeg
“Toyota” ultraykjam elektrokar öndürdi
13.01.22 - 07:35

Dünýäniň iň köp awtoulag satýan kompaniýalarynyň biri bolan “Toyota” elektroulaga bolan islegi ýokarlandyrmak maksady bilen “C’pod” atly ultraykjam batareýaly ulagy satuwa çykardy. Häzirki wagtda az sanlysy öndürilen ulagyň 2022-nji ýyldan başlap, müşderiler köpçüligine ýetirilmegi maksat edinilýär.


161df9308e22a7.jpeg
“Volkswagen Golf” iň köp satylan ulag boldy
12.01.22 - 23:56

Geçen ýyl Ýewropada iň köp satylan ulaglar barada maglumat ýaýradyldy. Sebit ýurtlarynda “Volkswagen Golf” modelinden 312 müň sanysy müşderilere ýetirildi.


161d5cade1dbe7.jpeg
Gyzyl ýa-da dag möjegi
05.01.22 - 21:44

Gyzyl ýa-da dag möjegi, gyzyl möjek urugynyň diri galan, hemmeler üçin mälim bolmadyk ýeke-täk görnüşidir. Bu ýyrtyjy, ýitip gitmek howpy abanýan görnüş hökmünde Halkara Gyzyl kitabyna girizilendir.


161cc5168c6972.jpeg
Ýurdumyzda ekologiýa kanunçylygy kämilleşdirilýär
29.12.21 - 17:15

Berkararlyk döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda daşky gurşawy goramak, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek, ilatyň ýaşaýşy üçin arassa, sagdyn we amatly gurşawy döretmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.


161c87aa4300d0.jpeg
«Ýylyň iň owadan awtoulagy» saýlandy
26.12.21 - 19:22

«Audi e-tron GT» awtoulagy Germaniýada geçirilen «Altyn rul» baýraklarynda «Ýylyň iň owadan awtoulagy» kategoriýasynda birinji ýeri eýeledi.


161c4d28428d62.jpeg
Täze ýylyň şatlygy
24.12.21 - 00:48

Her bir öýe, her bir töre bagt paýlap, eşretli günleri alyp gelen Täze ýyl Diýarymyzy täze öwüşgine besledi. Merjen şäherimiz Aşgabadyň edara-kärhanalarynyň, seýilgähleriniň, medeni-dynç alyş merkezleriniň, ýokary we orta okuw mekdepleriniň ýaşyl donly arçalarynyň dürli öwüşginleri Diýara görk berýär.


161c4ac57dc600.jpeg
Halkyň Arkadagly zamanasy
23.12.21 - 22:05

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe amala aşyrylan, ýetilen sepgitleň, gazanylan üstünlikleriň özi halkyň göwün guşyny al asmana göterdi.


161bf72bebccf7.jpeg
Ilkinji emeli deryalar
19.12.21 - 22:58

Emeli derýalar (kanallar) adamzat taryhynda iki maksat bilen gurlupdyr. Olar, birinjiden, ekinleri suwarmak, munuň üçin suwuň mukdaryny köpeltmek ýa-da artykmaç gelýän suwy başga ugra sowup, suwuň akyşyny kadalaşdyrmak ýaly maksatlar üçin gurlupdyr.


161bd8a2699a5b.jpeg
DIÝARYMYZYŇ TÄSIN GÖZELLIGI
18.12.21 - 12:13

Daşky gurşawa aýawly çemeleşmek Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. Ýurdumyzda adamlaryň abadan ýaşaýşynyň möhüm böleginiň biri bolup durýan, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kabul edilen «2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň» möhüm ugry hökmünde ekologiýa örän uly üns berilýär.


161b79c612241d.jpeg
Dünýäde iň arassa suwly derýa diýlip Werzaska derýasynyň suwy hasap edilýär
14.12.21 - 00:17

Ekologiýanyň we daşky gurşawyň goragynyň iň wajyp mesele bolup durýan häzirki zaman dünýäsinde iň arassa diýen derejä ymtylmak barha meşhurlyga eýe bolýar. Eýsem-de bolsa, iň arassalygyň hem iki derejesi bar: tebigy arassalyk; häzirki zaman tehnologiýalarynyň, adam aňynyň kömegi bilen arassalygy gazanmak.


161b504f10e595.jpeg
Täze awtomobiller
12.12.21 - 01:07

Ýylyň ahyrynda dünýä belli önümçilik kompaniýalarynyň birnäçesi täze önümleri bilen tanyşdyrarlar. Täze ulaglaryny tanyşdyrmaga taýýarlanýan brendleriň arasynda Porsche, Mercedes-Benz, McLaren we beýlekiler bar. Bu barada naavtotrasse.ru belläp geçýär.


161b4ff86dce6b.jpeg
In arassa howaly ýurtlar
12.12.21 - 00:44

Dünýäde iň arassa howaly ýurtlaryň sanawy düzülende, alymlar Islandiýa, Finlýandiýa, Awstraliýa, Estoniýa, Şwesiýa, Norwegiýa, Täze Zelandiýa, Kanada, ABŞ, Portugaliýa, Irlandiýa ýaly ýurtlary öňdäki orunlara çykardylar.


1619541f20611e.jpeg
Üstünlikli ösüşler
17.11.21 - 22:54

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz okgunly ykdysady ösüş ýoluna düşdi. Mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda, döwletimiziň parahatçylyga, döredijilige, ösüşe gönükdirilen içeri we daşary syýasaty döwlet, halk, umumadamzat bähbitli beýik işleri we düýpli özgertmeleri beýik maksada — Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizi hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmäge, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmaga gönükdirilýär.


16022d4fce7af6.jpeg
Internet hyzmatlary elýeterli bolmagy raýatlarymyzda Gahryman Arkadagymyza çäksiz buýsanç duýgusyny döretdi
09.02.21 - 23:31

Halkyny röwşen geljege ynamly alyp barýan Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça geçiren iş maslahatynda halkara tejribesi esasynda edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmegi, ilata hödürlenilýän Internet hyzmatlary we beýleki aragatnaşyk hyzmatlary üçin nyrhlara gaýtadan seretmegi, köpçülige Internet ulgamynyň giňden elýeterli bolmagyny üpjün etmegi tabşyrmagy raýatlarymyzda çäksiz buýsanç duýgusyny döretdi.