Makalalar
161df9308e22a7.jpeg
“Volkswagen Golf” iň köp satylan ulag boldy
12.01.22 - 23:56

Geçen ýyl Ýewropada iň köp satylan ulaglar barada maglumat ýaýradyldy. Sebit ýurtlarynda “Volkswagen Golf” modelinden 312 müň sanysy müşderilere ýetirildi.


161d5cade1dbe7.jpeg
Gyzyl ýa-da dag möjegi
05.01.22 - 21:44

Gyzyl ýa-da dag möjegi, gyzyl möjek urugynyň diri galan, hemmeler üçin mälim bolmadyk ýeke-täk görnüşidir. Bu ýyrtyjy, ýitip gitmek howpy abanýan görnüş hökmünde Halkara Gyzyl kitabyna girizilendir.


161cc5168c6972.jpeg
Ýurdumyzda ekologiýa kanunçylygy kämilleşdirilýär
29.12.21 - 17:15

Berkararlyk döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda daşky gurşawy goramak, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek, ilatyň ýaşaýşy üçin arassa, sagdyn we amatly gurşawy döretmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.


161c87aa4300d0.jpeg
«Ýylyň iň owadan awtoulagy» saýlandy
26.12.21 - 19:22

«Audi e-tron GT» awtoulagy Germaniýada geçirilen «Altyn rul» baýraklarynda «Ýylyň iň owadan awtoulagy» kategoriýasynda birinji ýeri eýeledi.


161c4d28428d62.jpeg
Täze ýylyň şatlygy
24.12.21 - 00:48

Her bir öýe, her bir töre bagt paýlap, eşretli günleri alyp gelen Täze ýyl Diýarymyzy täze öwüşgine besledi. Merjen şäherimiz Aşgabadyň edara-kärhanalarynyň, seýilgähleriniň, medeni-dynç alyş merkezleriniň, ýokary we orta okuw mekdepleriniň ýaşyl donly arçalarynyň dürli öwüşginleri Diýara görk berýär.


161c4ac57dc600.jpeg
Halkyň Arkadagly zamanasy
23.12.21 - 22:05

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe amala aşyrylan, ýetilen sepgitleň, gazanylan üstünlikleriň özi halkyň göwün guşyny al asmana göterdi.


161bf72bebccf7.jpeg
Ilkinji emeli deryalar
19.12.21 - 22:58

Emeli derýalar (kanallar) adamzat taryhynda iki maksat bilen gurlupdyr. Olar, birinjiden, ekinleri suwarmak, munuň üçin suwuň mukdaryny köpeltmek ýa-da artykmaç gelýän suwy başga ugra sowup, suwuň akyşyny kadalaşdyrmak ýaly maksatlar üçin gurlupdyr.


161bd8a2699a5b.jpeg
DIÝARYMYZYŇ TÄSIN GÖZELLIGI
18.12.21 - 12:13

Daşky gurşawa aýawly çemeleşmek Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. Ýurdumyzda adamlaryň abadan ýaşaýşynyň möhüm böleginiň biri bolup durýan, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kabul edilen «2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň» möhüm ugry hökmünde ekologiýa örän uly üns berilýär.


161b79c612241d.jpeg
Dünýäde iň arassa suwly derýa diýlip Werzaska derýasynyň suwy hasap edilýär
14.12.21 - 00:17

Ekologiýanyň we daşky gurşawyň goragynyň iň wajyp mesele bolup durýan häzirki zaman dünýäsinde iň arassa diýen derejä ymtylmak barha meşhurlyga eýe bolýar. Eýsem-de bolsa, iň arassalygyň hem iki derejesi bar: tebigy arassalyk; häzirki zaman tehnologiýalarynyň, adam aňynyň kömegi bilen arassalygy gazanmak.


161b504f10e595.jpeg
Täze awtomobiller
12.12.21 - 01:07

Ýylyň ahyrynda dünýä belli önümçilik kompaniýalarynyň birnäçesi täze önümleri bilen tanyşdyrarlar. Täze ulaglaryny tanyşdyrmaga taýýarlanýan brendleriň arasynda Porsche, Mercedes-Benz, McLaren we beýlekiler bar. Bu barada naavtotrasse.ru belläp geçýär.


161b4ff86dce6b.jpeg
In arassa howaly ýurtlar
12.12.21 - 00:44

Dünýäde iň arassa howaly ýurtlaryň sanawy düzülende, alymlar Islandiýa, Finlýandiýa, Awstraliýa, Estoniýa, Şwesiýa, Norwegiýa, Täze Zelandiýa, Kanada, ABŞ, Portugaliýa, Irlandiýa ýaly ýurtlary öňdäki orunlara çykardylar.


1619541f20611e.jpeg
Üstünlikli ösüşler
17.11.21 - 22:54

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz okgunly ykdysady ösüş ýoluna düşdi. Mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda, döwletimiziň parahatçylyga, döredijilige, ösüşe gönükdirilen içeri we daşary syýasaty döwlet, halk, umumadamzat bähbitli beýik işleri we düýpli özgertmeleri beýik maksada — Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizi hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmäge, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmaga gönükdirilýär.


16022d4fce7af6.jpeg
Internet hyzmatlary elýeterli bolmagy raýatlarymyzda Gahryman Arkadagymyza çäksiz buýsanç duýgusyny döretdi
09.02.21 - 23:31

Halkyny röwşen geljege ynamly alyp barýan Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça geçiren iş maslahatynda halkara tejribesi esasynda edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmegi, ilata hödürlenilýän Internet hyzmatlary we beýleki aragatnaşyk hyzmatlary üçin nyrhlara gaýtadan seretmegi, köpçülige Internet ulgamynyň giňden elýeterli bolmagyny üpjün etmegi tabşyrmagy raýatlarymyzda çäksiz buýsanç duýgusyny döretdi.


1601c24934cbc5.jpeg
Ýurdumyzyň ajaýyp tebigatly Nohur obasy
04.02.21 - 21:45

Biziň ýurdumyzyň özboluşly we örän baý tebigaty bar. Uçut gaýaly, dereli daglarymyz, aňyrsyna göz ýetmeýän çägeli sähralarymyz, tolkun atyp ýatan deňiz-derýalarymyz, bal suwly dag çeşmelerimiz, diýarymyzyň tebigatyna özboluşly gözellik berýär.


16015b813d0ccd.jpeg
Täze ösen tehnoligiýalar
31.01.21 - 00:48

Bu ajaýyp awtoulag, “Mersedes-Benz”-iň baş direktory Ola Kallenius “Mersedes”-iň awtoulaglaryny serişde az sarp etmegini isleýär we ähli ýollaryny kesgitleýär. Olaryň aýtmagynda görä Mersedes 2030-njy ýyla çenli öndürýän her bir awtoulag üçin çykdajylary we serişdeleri azaltmak we her awtoulag gurmak üçin 30% az suw sarp etmek isleýär. Şeýle hem “Mersedes” awtoulagy 2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda çykmagyna garaşylýar.