Makalalar
161c88c31bcab6.jpeg
AÝAZ BABAŇ SOWGADYNDA
26.12.21 - 20:37

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň halkymyzyň eşretli ýaşaýşyny kemala getirmekde siňdirýän yhlasyndan ugur alyp, halkymyz her bir baýramy ruhybelentligi bilen ýokary derejede toýlaýarl.


161c5f74ed516d.jpeg
Bars ýylynyň aýratynlyklary
24.12.21 - 21:37

Barsyň häsiýetiniň tapawutly aýratynlyklaryny aýdanymyzda, çaltlygy we töwekgelçiligi gowy görýär. Bars ýylynda doglanlar batyrgaý, hyjuwly bolýarlar, bäsleşmegi halaýarlar.


161c4d4cd4b4a4.jpeg
Dünýä ýurtlarynyň Täze ýyly
24.12.21 - 00:58

Gwineýada Täze ýylyň ilkinji güni köçelerde pilleri münüp geçmek däbe öwrülipdir. Adamlar şonda gadymy aýdymlary aýdyp, tans edýärler.


161c4cfc69df1a.jpeg
Ýyl düşümli bolsun!
24.12.21 - 00:36

Türkmenlerde maşgala baýramy hasaplanylýan bosagada duran täze ýyly garşylamak hem buýsançly pursatlaryň biridir.


161c3e6d3869d3.png
"Ýeke özi öýde" - taryhda iň gowy Täze ýyl filmi boldy
23.12.21 - 08:02

Kino tankytçylary “Ýeke özi öýde” filmini dünýä kassasynda iň üstünlikli Täze ýyl filmi diýip ykrar etdiler. Ol birinjiligi “Grinç” filmi bilen paýlaşýar diýip, mybryansk.ru habar berýär. Bu filmler dünýä kassasynda, degişlilikde, 477 we 500 million dollar toplamagy başardylar.


161c3868d0c0a4.jpeg
GÖZELLIGIŇ SAZLAŞYGY
23.12.21 - 01:11

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen paýtagtymyz Aşgabat gün-günden owadan keşbe eýe bolýar.


161c2261e0927e.jpeg
Ikinji stollar
22.12.21 - 00:08

Adamzadyň medeniýetli ýaşaýşynyň, aň taýdan ösüşleriniň görkezijileri bolan ilkinji iş gurallarynyň we esbaplarynyň döreýiş taryhy gyzyklydyr.


161c221e72ca1f.jpeg
Iň arassa şäher
21.12.21 - 23:50

Dünýäde ekologiýa taýdan iň arassa şäherleri ýüze çykarmak üçin Uswitch.com britan saýty dürli ýagdaýlary nazara alypdyr.


161c0c0d5f0497.jpeg
Iň uzakçyl guşlar
20.12.21 - 22:43

Guşlar dünýäniň iň bir täsin ýaradylan bölegidir. Gabarasynyň we agramynyň uludygyna-kiçidigine, ot ýa-da et iýýändigine garamazdan, olaryň dürli uzaklyklara uçmakda tapawutlary özboluşlydyr.


161bc9e7a358a0.jpeg
Iň köp kitap okaýan halklar
17.12.21 - 19:28

Kitap adamyň hemişelik ýakyn syrdaşy. Eýsem dünýäde iň köp kitap okaýan halklar haýsylarka?


161bc987e47f9f.jpeg
Jykyr
17.12.21 - 19:02

Häzirki zaman gepleşik dilimizde «jykyr» sözüniň bir tigirli, iki tutawaçly ýeňilräk ýükleri daşamak üçin ulanylýan guralyň adyny aňlatmak üçin ulanylýan halatlary hem bar. Ýöne edebi dilimiziň kadalaşyş tertibinde bu söz, esasan, pes ýerden beýik ýere suwy galdyrýan suwhojalyk enjamynyň adyny aňlatmak üçin ulanylýar.


161af1d84bf6f7.jpeg
Ilkinji sirk binasy
07.12.21 - 13:38

Taryhda bize mälim bolan ilkinji sirk binasy b.e.öňki VI asyrda gadymy Rimde gurlan «Sirkus Maksimus» binasydyr. Bu sirk binasy beýik diwarly, stadiona meňzeş U şekilli gippodrom bolupdyr. Bu ýerde araba tirkegli atlaryň ýaryşy geçirilipdir.


161ac650be6676.jpeg
Türkmen keçesi
05.12.21 - 12:06

Keçe türkmeniň amaly-haşam sungat daragtynyň beýleki şahalary ýaly, gadymy hem müdimi sungatdyr. Türkmen keçesi halkymyzyň baý milli mirasy, gözüniň guwanjy we baýlygydyr.


161ac591b5150b.jpeg
Berk we ygtybarly awtoulaglar
05.12.21 - 11:15

1936-njy ýyldan bäri satyn alyjylaryň gyzyklanýan önümlerini üns merkezinde saklaýan «Consumer Reports» guramasy iň berk we ygtybarly awtoulaglary çykarýan kompaniýalaryň ýyllyk sanawyny düzdi. Sanawda birinji ýere «Lexus» kompaniýasy eýe boldy. Ikinji ýeri «Mazda», üçünji ýeri bolsa «Toyota» kompaniýasy aldy.


1619d15805800f.jpeg
Iň gadymy saz gurallary
23.11.21 - 21:23

Adamzat döräli bäri, onuň ýaşaýyş-durmuş, iýmitlenmek medeniýeti bilen birlikde gözellikden lezzet almak medeniýeti hem özboluşly ösüş ýoluny geçipdir.