Makalalar
163afdafb0aa21.jpeg
Dünýä edebiýatynyň wekili Alyşir Nowaýy
31.12.22 - 11:47

Dünýä edebiýatyna girmek üçin, onuň bir sahypasynda galmak, bir jümlesinde ýer almak hem- de dünýä derejesinde öz eliňdäki senediň wekili hökmünde tanalmak elbetde ol her kese ýetirenok.


163abc9fd041fd.jpeg
Ýatdan çykmajak syýahat üçin ýurdumyzyň iň owadan ýerleri
28.12.22 - 09:45

Her bir ýurduň özboluşly owadan ýerleri we olaryň öz relýefi bar. Türkmenistanyň çäginde müňýyllyklaryň dowamynda ilkinji döwletleriň binalary we Merkezi Aziýanyň ajaýyp tebigy aýratynlyklary saklanyp galypdyr.


163a18f99658d9.jpeg
Milli türkmen telpegi
20.12.22 - 15:34

“Biziň milli mirasymyza halkymyzyň milli buýsançlary, häsiýetleri, ynanç-ygtykatlary, mahlasy, türkmenleriň ruhy älemi siňipdir. Bu milli mirasyň gözbaşy dünýäniň dörän ilkinji gününden gözbaş alyp, ХХI asyrda- türkmen halkynyň bagtyýarlyk eýýamynda öz ösüşiniň ýokary belentliklerine ýetdi” G.Berdimuhamedow


16381c1cc73e3c.jpeg
Ýunus Emreniň döredijiligi täsin dünýägaraýyşlarynyň netijesinde şu güne çenli syrly bolup galdy
26.11.22 - 12:35

Diwanlaryň ulusyny ýazan, älemleriň syryny açmaga çalyşan, dünýäniň , hat-da iki älemiň bir köprüsine göz ýetiren, halys inçe lirizmi bilen günümizi iň ajaýyp filosofy Ýunsu Emre bu gün edebiýatyň iň kämil, iň ýokary baýdagydyr.


162f0db702c557.jpeg
Türkmenistanda güýz pasly medeni çärelere baý bolar
08.08.22 - 14:46

Türkmen güýzüniň medeni çärelere baýlygy öz-özünden düşnükli, çünki sentýabr aýynda ýurdumyzyň baş baýramy – hemişe ruhubelentlik hem-de dabaraly ýagdaýda baýram edilýän Garaşsyzlyk güni giňden bellenilýär.


162cc1e98cf204.jpeg
Gülküli keşpleriň ussady Amangül MÄMMETÝAZOWA
11.07.22 - 17:59

Sungatyň jadyly dünýäsine kökerilen her bir ynsan oňa maýyl bolýar. Köňül köprüsine öwrülen bu sungatyň ynsanlary has-da jebisleşdirýändiginiň şaýady bolmak – uly bagt. Her bir sahna oýnunda tomaşaçynyň ilkinji ünsüni çekýän zat artistiň şol keşbi ussatlyk bilen ýerine ýetirmegidir. Sungatyň ylham beriji güýjüni kalbyňa guýmazdan, kämillik hakda söz açmak mümkin däl. Çagalykdan sungaty hemra tutunan, özüniň gülküli sahna çykyşlary bilen halkyň söýgüsini gazanan, Türkmenistanyň at gazanan artisti Amangül MÄMMETÝAZOWA bilen söhbetdeşligimiz sungatymyzyň ösüşli menzilleri dogrusynda boldy.


162cc3c7df2bf5.jpeg
Musulman dünýäsiniň mukaddes baýramy
10.07.22 - 23:58

Musulman dünýäsinde belli baýramlaryň içinde iki sany baýram iň uly baýramçylyk hasaplanýar. Olaryň biri “Оraza” baýramy, ikinjisi bolsa “Gurban” baýramydyr. Bu baýram Pygamberimiz Muhammet aleýhissalamyň döwründen bäri dowam edip gelýän dessur bolup, Baýram aýynyň 10-12-si aralygynda geçirilýär.


162b9e027e62bd.jpeg
Sungat ussatlary Döwletgeldi Annamyradowyň, Anna Meläýewyň, Batyr Çaryýewyň baýramçylyk gutlagy
27.06.22 - 21:11

Ýurdumyzda her ýylyň 27-nji iýunynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni aýratyn many-mazmuna beslenip, giňden bellenilýär. Indi on ýyl bäri bellenilip gelinýän Medeniýet we sungat işgärleriniň gününi her ýyl ýurdumyzyň bir welaýatynda uludan bellemek asylly däbe öwrüldi.16242cf6223d4e.jpeg
Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Mämmetsapar Toýlyýew
29.03.22 - 14:20

Saz ynsan kalbyna rahatlyk berýär. Hatda şeýle bir sazlar bar, saňa ruhy güýç berýär. Her bir diňleýji ýüregi bilen ýürekdeş heňe duşanda oňa maýyl bolup, bir pursatlyk dünýäni unudýar. Özüne bendi edýän ol owazlary kompozitorlar döredýärler. Şeýle ussat halypa kompozitorlaryň biri hem Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynyň ýokary derejeli mugallymy, Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Mämmetsapar Toýlyýewdir.


16220688f70472.jpeg
Aly ALYÝEW: «Bagtyýarlyk döwrüni wasp edip, aýdym aýdasym gelýär»
03.03.22 - 12:04

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Medeniýet merkeziniň mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Permanyna laýyklykda, «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly ada mynasyp bolanlara şa serpaýlarynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi.


1621dd823a4715.jpeg
Saýrak dilli şahyr Gurbannazar Ezizow
01.03.22 - 13:24

Bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylyň birinji sentýabrynda «Edebiýat we sungat» gazetine işe girdim. Şol döwürde Gurbannazar Ezizow tankyt bölüminiň müdiridi. Näme üçindigini bilemok, ýöne biziň üýnümiz alşyp gitdi. Ýogsa, ol menden on ýaş uludam. Gurbannazar redaksiýada uzak işlemedi. Birsellem öýde döredijilik bilen meşgullandy. Gatnaşygymyz welin azalmady.


162122122dc514.jpeg
Senedim bar — sarpam bar
20.02.22 - 16:08

Asyrlar aşa ýetmiş iki dürli saz guralyny döreden türkmen halky üçin beýleki saz gurallary bilen bir hatarda dutaryň orny has üýtgeşik bolupdyr. Türkmen dutary diňe bir toý-baýramlarymyzyň däl, eýsem, gündelik durmuşymyzyň, öý hojalygymyzyň hem bezegidir. Ol türkmeniň şatlykly, hasratly günleri hem ýanynda bolupdyr. Göwün hoşy bolup, ýüregine dolupdyr. Onda döredilen nusgawy mukamlarda halkymyzyň giden bir taryhy, medeni durmuşynyň özboluşlylygy ýaşaýar.


161d40f4ce1056.jpeg
Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy türki dünýäde giňden baýram ediler
04.01.22 - 14:11

Hormatly Prezidentimiziň Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Bagdad Amreýew bilen bolan duşuşygynda ulag we logistika, energetika, ekologiýa, täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de beýleki ugurlar hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitlenildi.


161cbe1cdecd3d.jpeg
ILKINJI GAZETLER
29.12.21 - 09:19

Gazet-aýda azyndan bir gezek çap edilýän neşirdir. Gazetler biziň durmuşymyzda uly ähmite eýedir. Biz olar arkaly dünýä täzeliklerinden habarly bolýarys.Eýsem häzirki günlerde biziň gözýetimimizi giňeldýän gazetler haçan ýüze çykdyka?!