Makalalar
16284d3c4c7457.jpeg
Sözüň güýji bilen arşa galan beýik akyldar şahyr Magtymguly Pyragy
18.05.22 - 16:08

Türkmeniň beýik akyldary,şygyr sungatynyň parlak ýyldyzy Magtymguly Pyragy umumyadamzat şahyrydyr. Magtymguly Pyragy sözüň güýji, gudraty bilen şygryýet äleminde ady arşa galan beýik akyldar şahyrdyr. Magtymgulynyň şygryýet älemi - türkmen edebiýatynyň buldurap akýan, çuňňur mana we çeper söze teşne kalplary gandyrýan çeşmesi.


162829c4c5c1e4.jpeg
Päkiniň döreýiş taryhyndan
16.05.22 - 23:47

Şahsy arassaçylyk we daş keşbiň gözegelüwli bolmagy üçin adamzat nesilleri has gadymy eýýamlardan aladalanyp başlapdyrlar. Meselem, ynsan durmuşynda saç-sakgal bejermegiň we syrmagyň bize mälim bolmadyk täryhy eýýamlardan başlanandygy çak edilýär.


1628299424f8ec.jpeg
Dünýänin iň ýagty yşykly şäherleri
16.05.22 - 23:34

Dünýaniň şäherleri häzirki zaman ösüşleriniň dürli ugurlary boýunça ýokary görkezijileri bilen tapawutlanýarlar. Gijeki yşyklandyrylyşy babatda görkezijiler olaryň arasynda iň möhümleriniň biridir. Çünki şäheriň yşyklandyryşy baýlygy, ozaly bilen, ýurduň elektrik energiýasy we gurluşyk babatda kuwwatlygyny görkezýär.


16275595239b79.jpeg
Bezeg otlarynyň ýüze çykyş taryhyndan
06.05.22 - 22:22

Ýol-ýodalaryň, gelşikli salnan jaýlardyr haýatlaryň gyralaryny jähekläp oturan bezeg otlary töwerege gözellik çaýyp, dem alýan howamyzy täzeleýär. Eýsem şunuň ýaly bezeg otlary ilkinji gezek haçan oýlanyp tapyldyka?


16273a84e59226.jpeg
Tutularyň oýlanyp tapylyşy
05.05.22 - 15:34

Gapylara, penjirelere, aýna diwarlara tutulary tutmak gadymdan bäri meşhur bolupdyr. Olar örtük hyzmatyny ýerine ýetirýärler.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler
04.05.22 - 16:22

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”
03.05.22 - 00:26

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler
03.05.22 - 00:05

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


1626aa4fa46a77.jpeg
Iň uly emeli adalar
28.04.22 - 19:30

Ynsanyň tebigatdan alýan gözellik lezzetiniň üstüni ýetirmek, dürli ekologiki meseleleri çözmek, şeýle hem ýurduň çägini giňeltmek üçin dünýäde ynsan eli bilen döredilen emeli adalaryň hem sany barmak basyp sanardan kändir.


1626807432dbca.jpeg
Ak şäherimiziň şuglasy
26.04.22 - 19:52

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowiň ýurdumyzyň ähli künjeklerini gyradeň ösdürmek, şol sanda paýtagtymyz Aşgabady dünýäniň iň gözel ak şäherine öwürmek babatda alyp barýan syýasaty ähli ildeşlerimiziň ýüreklerini joşdurýar.


162517ecec509a.jpeg
Ilkinji radio alyp eşitdiriliş
09.04.22 - 17:40

Habarly jemgyýetde her bir täze habar beriş serişdesiniň ýüze çykmagy aýratyn ähmiýete eýe bolupdyr. Habar berşiň sesli serişdesi bolan radiokabul edişiň ýüze çykmagy, ýaýramagy, tehniki we fiziki taýdan ugrukmagy juda köp alymlaryň we belli bir derejede höwesjeňleriň bir ugra gönügen hyzmatlarynyň netijesidir.


1625035abea96a.jpeg
Dünýäde ilkinji ýüzýän şäher gurlar
08.04.22 - 18:16

Ol Günorta Koreýanyň kenar ýakasynyň düýbüne demir tanaplaryň kömegi bilen berkidiljek köp sanly nowalardan ybarat bolar.


1624d95afef530.jpeg
Beýikliklere eýe ýurtlar
06.04.22 - 18:29

Tebigy landşaftyň gözelligi, ýerleşýän ýeriniň deňiz derejesinden belentligi ýa-da pesdeligi bilen dünýä ýurtlary babatda aýry-aýry sanawlary düzmek mümkindir. Şeýle-de özlerinde dünýädäki iň bir belent gerişleri saklaýan ýurtlar hem hasaba alynýar.


16235a7b31ddd5.jpeg
Ekologiýa we daşky gurşaw
19.03.22 - 14:51

Ekologiýa we daşky gurşaw düşünjeleri biri-biri bilen eriş-argaç bagly düşünjelerdir. Ekologiýanyň goraglylygy, daşky gurşawyň abadanlygy, ozaly bilen, tebigatdaky janly ýaşaýşyň dowam etmegini şertlendirýär.


161f7d9997b84f.jpeg
Syrly gaz alawyň öz taryhy bar
31.01.22 - 17:40

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 7-nji ýanwarda Ministrler Kabinetiniň 2022-nji ýyldaky ilkinji mejlisinde çykyş edip, 50 ýyldan gowrak wagt bäri Derweze sebitinde köp möçberde tebigy gazyň ýanyp durandygyny, bu ýagdaýyň ekologiýa, şeýle hem şol töwerekde ýaşaýan adamlaryň saglygyna ýaramaz täsir edýändigini belledi.