Makalalar
16275595239b79.jpeg
Bezeg otlarynyň ýüze çykyş taryhyndan
06.05.22 - 22:22

Ýol-ýodalaryň, gelşikli salnan jaýlardyr haýatlaryň gyralaryny jähekläp oturan bezeg otlary töwerege gözellik çaýyp, dem alýan howamyzy täzeleýär. Eýsem şunuň ýaly bezeg otlary ilkinji gezek haçan oýlanyp tapyldyka?


16273a84e59226.jpeg
Tutularyň oýlanyp tapylyşy
05.05.22 - 15:34

Gapylara, penjirelere, aýna diwarlara tutulary tutmak gadymdan bäri meşhur bolupdyr. Olar örtük hyzmatyny ýerine ýetirýärler.16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir
04.05.22 - 22:09

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler
04.05.22 - 16:22

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”
03.05.22 - 00:26

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler
03.05.22 - 00:05

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär
02.05.22 - 23:00

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1626aa4fa46a77.jpeg
Iň uly emeli adalar
28.04.22 - 19:30

Ynsanyň tebigatdan alýan gözellik lezzetiniň üstüni ýetirmek, dürli ekologiki meseleleri çözmek, şeýle hem ýurduň çägini giňeltmek üçin dünýäde ynsan eli bilen döredilen emeli adalaryň hem sany barmak basyp sanardan kändir.


1626807432dbca.jpeg
Ak şäherimiziň şuglasy
26.04.22 - 19:52

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowiň ýurdumyzyň ähli künjeklerini gyradeň ösdürmek, şol sanda paýtagtymyz Aşgabady dünýäniň iň gözel ak şäherine öwürmek babatda alyp barýan syýasaty ähli ildeşlerimiziň ýüreklerini joşdurýar.


1626302d9b7eb5.jpeg
Döwletimiziň Ulag diplomatiýasy
23.04.22 - 00:32

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň Ulag diplomatiýasy yzygiderli rowaçlanýar.


1625bba58398b6.jpeg
Abatlaýjylaryň saldamly goşantlary
17.04.22 - 11:57

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny täze belentliklere götermekde we baýlyklar känlerinden alynýan ýangyç çig mallarynyň möçberlerini artdyrmakda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň Balkan welaýatyndaky guýylary abatlaýjylar müdirlikleri netijeli işleri amala aşyrýarlar.


1625468a6dcdd5.jpeg
Arkadagly zamanama guwanyp
11.04.22 - 22:43

Ýurdumyzda kada öwrülen asylly däp boýunça üstümizdäki ýylyň şygarynyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilmegi her bir ildeşimiziň göwnüni joşduryp, täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy. Islendik kärde zähmet çekýän raýatlarymyz bu ajaýyp şygarda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň geljekki ösüşleri üçin özüniň goşmaly mynasyp goşandyny görýär.


1625181b85b29d.jpeg
Özgertmelerine beslenen döwletimiz bedew bady bilen okgunly öňe barýar
09.04.22 - 17:53

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň beýik özgertmelerine beslenen Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz bedew bady bilen okgunly öňe barýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda giň möçberli maksatnamalar üstünlikli durmuşa ornaşdyrylýar, döwletli diýarymyzda ýangyç-energetika, senagat-önümçilik toplumlary yzygiderli gurulýar.


162517ecec509a.jpeg
Ilkinji radio alyp eşitdiriliş
09.04.22 - 17:40

Habarly jemgyýetde her bir täze habar beriş serişdesiniň ýüze çykmagy aýratyn ähmiýete eýe bolupdyr. Habar berşiň sesli serişdesi bolan radiokabul edişiň ýüze çykmagy, ýaýramagy, tehniki we fiziki taýdan ugrukmagy juda köp alymlaryň we belli bir derejede höwesjeňleriň bir ugra gönügen hyzmatlarynyň netijesidir.