Makalalar
1628fddddc8521.jpeg
Medeni mirasyň milli baýlygy
27.05.22 - 01:06

Ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen halysynyň baýramynyň giň gerimde döwlet derejesinde bellenilmegi çeper elli halyçylarymyza, olaryň asylly zähmetine goýulýan hormatdyr.


1628d35005fdfa.jpeg
Tigir sürmek – sagdyn ömür sürmek
25.05.22 - 00:41

Mälim bolşy ýaly, Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň başlangyjy esasynda, her ýylyň 3-nji iýunynda Bütindünýä welosiped güni halkara derejede bellenilip geçilýär. Bu ajaýyp sene mynasybetli, şeýle hem ýurdumyzda sportuň bu görnüşine berilýän aýratyn ünsüň subutnamasy hökmünde paýtagtymyzyň gözel künjeginde «Welosiped» binasy bina edildi.


1628d0315cad0b.jpeg
«Gara altynyň» goşmaça tonnalary
24.05.22 - 21:08

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň guýulary düýpli abatlaýyş müdirlikleri şu günler iş depginlerini barha ýokarlandyrýarlar. Muňa geçen hasabat döwründe önüm bermesini kemelden ýa-da bütinleý bes eden guýulary düýpli abatlap, täzeden hatara goşmakda bitirilen işler hem şaýatlyk edýär.


1628bdcb3a4dce.jpeg
Türkmenistan GDA döwletlerinden ilkinji bolup awtomobil ýangyjynyň ýokary oktanly görnüşleriniň önümçiligini artdyrdy
24.05.22 - 00:12

Garaşsyz Türkmenistan GDA döwletlerinden ilkinji bolup etilirlenen benzini öndürmegi bes etmek bilen, awtomobil ýangyjynyň ýokary oktanly görnüşleriniň önümçiligini artdyrdy. Ýurt üçin täze önümiň — propileniň gomopolimerleriniň, çalgy ýaglarynyň önümçiligi özleşdirildi.


1628b7efd98a4d.jpeg
Plastik jaýlar
23.05.22 - 17:33

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen, adamlar ýokary hilli dünýä ölçeglerine laýyk gelýän jaýlarda, öýlerde ýaşaýarlar. Ýöne bu ýagdaý «Öz elim bilen» diýen başlangyja esaslanýan elde gurulýan jaýlardan adamlaryň elini sowatmaýar.


1628a3a22657fe.jpeg
Ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty
22.05.22 - 18:26

Ýurdumyzyň ykdysadyýetini yzygiderli ösdürmek, milli telekeçilerimiziň haryt öndürijiliginiň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmek, olaryň ýurdumyzda importyň ornuny tutýan ýokary hilli önümleri we hyzmatlary öndürmeklerini döwlet tarapyndan goldamak hormatly Prrezidentimiziň alyp barýan ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir.


1628a2e24e5553.jpeg
Dünýäde iň uzyn köpri nirede ýerleşýärkä?
22.05.22 - 17:35

Ykdysady we medeni gatnaşyklaryň ösmeginde awtomobil we demir ýollar bilen bilelikde köprüleriň çekilmegi hem uly ähmiýete eýedir. Dünýä ýurtlarynda iň uzyn köprüler awtomobillere görä demir ýol düzümleri üçin has ýygy gurulýar.


1628933a091110.jpeg
Ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli önümler daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýar
21.05.22 - 23:46

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda oba hojalyk toplumy hem yzygiderli ösdürilýär. Şunda guşçulyk toplumlaryna aýratyn orun degişlidir.


162889401224e5.jpeg
Dünýäde belent binalaryň 100-den köpüsini özünde jemleýän şäherler ýüze çykaryldy
21.05.22 - 12:25

Fiziki belentlikler ynsan ruhunyň belentligini beýan etmegiň özboluşly usulydyr. Häzirki döwürde dünýäniň ösen ýurtlaryna, şäherlerine barsaň, başlaryny göge ulaşdyryp duran belent binalarda, desgalarda gözüň uzak wagtlap egleýär. Olaryň çürbaşyna seretjek bolsaň, aýdylyşy ýaly, başyňdaky tahýaň ýere gaçýar.


162888aab80a42.jpeg
Otag güllerini ösdürmegiň taryhyndan
21.05.22 - 11:46

Otag güllerini ösdürip ýetişdirmegiň howany täzelemkde, ynsan ýaşaýyş medeniýetini ösdürekde peýdasy irki döwürlerden ýüze çykarylypdyr. Ýörite küýzejiklerde ösdürilip ýetişdirilen gülleriň şekili gadymy diwar suwaglarynyň ýüzüne çekilen suratlarda hem gabat gelýär.


162868b6206d32.jpeg
Iň köp deňiz önümlerini öndürýän ýurtlar
19.05.22 - 23:24

Balyk we beýleki deňiz önümleri bütin dünýäde islegli azyk önümleri hasap edilýär. Bu ýagdaý bu önümleri iberiji ýurtlar üçin ykdysady taýdan uly bähbit getirýär.


16284d3c4c7457.jpeg
Sözüň güýji bilen arşa galan beýik akyldar şahyr Magtymguly Pyragy
18.05.22 - 16:08

Türkmeniň beýik akyldary,şygyr sungatynyň parlak ýyldyzy Magtymguly Pyragy umumyadamzat şahyrydyr. Magtymguly Pyragy sözüň güýji, gudraty bilen şygryýet äleminde ady arşa galan beýik akyldar şahyrdyr. Magtymgulynyň şygryýet älemi - türkmen edebiýatynyň buldurap akýan, çuňňur mana we çeper söze teşne kalplary gandyrýan çeşmesi.


162829c4c5c1e4.jpeg
Päkiniň döreýiş taryhyndan
16.05.22 - 23:47

Şahsy arassaçylyk we daş keşbiň gözegelüwli bolmagy üçin adamzat nesilleri has gadymy eýýamlardan aladalanyp başlapdyrlar. Meselem, ynsan durmuşynda saç-sakgal bejermegiň we syrmagyň bize mälim bolmadyk täryhy eýýamlardan başlanandygy çak edilýär.


1628299424f8ec.jpeg
Dünýänin iň ýagty yşykly şäherleri
16.05.22 - 23:34

Dünýaniň şäherleri häzirki zaman ösüşleriniň dürli ugurlary boýunça ýokary görkezijileri bilen tapawutlanýarlar. Gijeki yşyklandyrylyşy babatda görkezijiler olaryň arasynda iň möhümleriniň biridir. Çünki şäheriň yşyklandyryşy baýlygy, ozaly bilen, ýurduň elektrik energiýasy we gurluşyk babatda kuwwatlygyny görkezýär.


1627de9f7b9bb7.jpeg
Gadamy batly gazçylar
13.05.22 - 10:17

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynda ýerleşýän gaz hojalyk edarasynyň agzybir işçi-hünärmenleriniň şu günler ilaty we edara-kärhanalary gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmek ugrunda durmuşa geçirýän nusgalyk işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.