Makalalar
1609bf80a4aad0.jpeg
Mukaddes Remezan aýy kalbymyzy, ruhumyzy päkledi
12.05.21 - 20:45

Mukaddes Remezan aýynda külli musulman dünýäsinde bir aýlap dowam eden agyz beklemek dessury, diňe bir bedenimizi däl, kalbymyzy, ruhumyzy päkläp, birek-birege bolan mähir-söýgimizi, ynsap-imanymyzy oýaryp, kämilleşdirdi. Bizi ýaradan Biribara golaýlaşdyrdy.


1609e39cf4d0eb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: «Türkmenistan dünýäde ygtybarly hyzmatdaşyň abraýyna eýe boldy»
14.05.21 - 13:52

12-13-nji maýda Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllygyna beslenýän ýylda möhüm wakalaryň biri boldy.


160963e6a81426.jpeg
«Her gijäni gadyr bil ...»
08.05.21 - 12:31

Külli musulman ymmaty üçin mukaddes bolan Oraza aýy tamamlanyp barýar. Bu mübärek aýyň her bir güni röwşen umyt-arzuwlara, haýyr-sahawata, ýagşy işlere beslenip, adamlaryň köňül töründen mynasyp orun aldy. Remezan aýy kalby päkligiň, arassalygyň, agzybirligiň aýydyr. Ýagşy umytlarda bolup, niýetiňi gowulyga dikmek, mübärek işleri nazarlamak halallykdan nyşan. Bu mukaddes aýda halkymyz täze dogan aýy ýüzüne sylyp, ýagşy dilegler edýär.


160910b9f1df63.jpeg
Baýlyk özüňde (tymsal)
04.05.21 - 13:53

Bir ýaş ýigit elmydama öz durmuşyndan zeýrener eken: -Näme üçin men beýle şowsuz. Beýleki adamlarda ähli zady bar: maşyny, jaýy, özleride ýokary bilimli. A mende? Men ýaş bolsamam durmuş gapdalymdan geçip barýar...


1608fbd1153b62.jpeg
HALKYMYZYŇ BUÝSANJY— AK MERMERLI AŞGABAT
03.05.21 - 14:06

Gahryman Arkadagymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň ýatda galyjy wakalara beslenjek “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer ýörelgäni öňe sürüp, halkymyz baradaky alada ýugrulan beýik işleri durmuşa geçirýär.


1608e46082efac.png
Kalby ylhamly goja şahyr
02.05.21 - 11:26

2018 ýylynyň 31-nji iýulynda segsen ýaşy arka atan bu nurana ýaşuly, daşyndan synlanyňda, ömür salyndan mesaňa ýaş görünýär. Oturyp-turşam, öýüň hojalyk işleri bilen öz maýdalyna gümra bolup, mal-garalara idi-yssywat edişem, Balkanabat şäherinde barjak ýerlerine, gaty bir gyssaglyk ýüze çykaýmasa, pyýada gidişem bu aýdanlarymyzy doly tassyklaýar.


1608c441db9665.jpeg
SPORT OÝUNLARYNYŇ GELIP ÇYKYŞ TARYHY BARADA
30.04.21 - 22:53

Bilşimiz ýaly sport oýunlarynyň görnüşleri sanardan kän. Olaryň her biriniň gelip çykyş taryhy bar. Geliň, olaryň käbirileri bilen tanyş bolalyň.


1608c2cffc2c66.jpeg
Oraza aýynda Diýarymyzyň gülläp ösmegi üçin ýagşy doga-dilegler edýär
30.04.21 - 21:14

Aýlaryň serweri bolan mübärek Oraza aýynda külli musulman dünýäsinde bolşy ýaly, türkmen halkymyz hem agyz bekläp, Diýarymyzyň gülläp ösmegi üçin ýagşy doga-dilegler edýär. Ynsan haýyr işiň başyny başlamakçy bolsa, sähetli ýa-da ýatda galyjy günleri saýlaýar.


160897ef2da8cc.jpeg
15-nji saglyk öýüniň baş lukmany, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Şemşat SAPARLYÝEWA bilen söhbetdeşlik
28.04.21 - 20:27

Ýurdumyzda ynsan saglygy ähli zatdan ileri tutulýar. Saglygy goraýyş ulgamynda bu babatda uly işler durmuşa geçirilýär. Aşgabat şäheriniň gözel künjekleriniň biri bolan nebitgaz pudagynyň işgärleriniň ýaşaýyş toplumynda ýerleşýän 15-nji saglyk öýüniň baş lukmany, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Şemşat SAPARLYÝEWA bilen söhbetdeş bolanymyzda, bu hakykata ýene bir ýola göz ýetirdik.


1608574c066066.jpeg
Aýdymly dünýäde ýaşaýan Jahan Tagyýewa
25.04.21 - 18:55

Ynsan kalbyna owadan duýgulary bagyşlap bilýän zehinli aýdymçy zenanyň şirinden-şirin aýdymlary diňleýjileri özüne kökerýär. USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, hoş owazly aýdymçy, Türkmenistanyň at gazanan artisti Jahan TAGYÝEWA bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.


1608413c050ac6.jpeg
Garaşsyzlygymyz bizi topragyň baýlyklarynyň hakyky eýesi etdi
24.04.21 - 17:49

Bu günki gün türkmen topragynyň baýlyklary barada gürrüň açylanda, ilkinji nobatda, gazdyr nebitiň agzaljakdygy gümansyzdyr. Ýöne, XX asyra çenli bu topragyň astynda ýatan gaz atly ummasyz baýlykdan peýdalanylmandyr. Emma, nebit welin, biziň ata-babalarymyza öňräkden bäri mälim eken.


16082e46f3df08.jpeg
«Daşoguz» şypahanasy — melhemler mesgeni
23.04.21 - 20:14

Halkymyzyň saglygyny goramak hem-de olaryň ýokary derejede dynç almaklary ugrunda «Daşoguz» şypahanasynyň işgärleriniň hem saldamly paýy bar. Munuň şeýledigini demirgazyk welaýatyň çäginde ýerleşýän bu melhemler mekanynda bolanyňda duýmak bolýar.


16081c51bf19b0.webp
Ozokeritiň Türkmenistandaky ýataklary GDA ýurtlarynyň ähli gorlarynyň 40 göteriminden gowragyny tutýar
22.04.21 - 23:48

Ozokeritiň dünýä ýüzünde azsanly senagat ähmiýetli ýataklary bellidir. Bu magdanyň Türkmenistandaky senagat taýdan ähmiýetli ýataklary Çeleken ýarymadasynda jemlenendir. Ozokeritiň Türkmenistandaky esasy çeşmeleri ýurdumyzyň günorta-günbatar böleginde ýerleşýär.


160807ce84f2c1.jpeg
«Ak şäherim Aşgabat» diýen aýdymyň sazyny döreden Şirmyrat GURBANOW
22.04.21 - 00:28

Hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheri boýunça amala aşyran iş sapary wagtynda eziz Watanymyzyň paýtagtyny wasp edip döredilen aýdymlara ajaýyp sungat eserleri hökmünde baha berdi. Şol aýdymlaryň arasynda Türkmenistanyň at gazanan artisti, ussat estrada aýdymçy Şirmyrat Gurbanowyň sazyna döredilen «Ak şäherim Aşgabat» diýen aýdym hem bar.


16079dcef18db9.jpeg
ÝÜZ DERDIŇ DERMANY
16.04.21 - 23:52

Türkmen topragy dermanlyk ösümliklere diýseň baý hasaplanýar. Ýurdumyzyň daglarynda, çöllerinde ösýän bu baýlyklaryň adam üçin peýdasy örän uludyr. Şeýle dermanlyk ot-çöpleriň hatarynda üzärlik hem bardyr.