Makalalar
1628a2e24e5553.jpeg
Dünýäde iň uzyn köpri nirede ýerleşýärkä?
22.05.22 - 17:35

Ykdysady we medeni gatnaşyklaryň ösmeginde awtomobil we demir ýollar bilen bilelikde köprüleriň çekilmegi hem uly ähmiýete eýedir. Dünýä ýurtlarynda iň uzyn köprüler awtomobillere görä demir ýol düzümleri üçin has ýygy gurulýar.


1628933a091110.jpeg
Ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli önümler daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýar
21.05.22 - 23:46

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda oba hojalyk toplumy hem yzygiderli ösdürilýär. Şunda guşçulyk toplumlaryna aýratyn orun degişlidir.


162889401224e5.jpeg
Dünýäde belent binalaryň 100-den köpüsini özünde jemleýän şäherler ýüze çykaryldy
21.05.22 - 12:25

Fiziki belentlikler ynsan ruhunyň belentligini beýan etmegiň özboluşly usulydyr. Häzirki döwürde dünýäniň ösen ýurtlaryna, şäherlerine barsaň, başlaryny göge ulaşdyryp duran belent binalarda, desgalarda gözüň uzak wagtlap egleýär. Olaryň çürbaşyna seretjek bolsaň, aýdylyşy ýaly, başyňdaky tahýaň ýere gaçýar.


162888aab80a42.jpeg
Otag güllerini ösdürmegiň taryhyndan
21.05.22 - 11:46

Otag güllerini ösdürip ýetişdirmegiň howany täzelemkde, ynsan ýaşaýyş medeniýetini ösdürekde peýdasy irki döwürlerden ýüze çykarylypdyr. Ýörite küýzejiklerde ösdürilip ýetişdirilen gülleriň şekili gadymy diwar suwaglarynyň ýüzüne çekilen suratlarda hem gabat gelýär.


162868b6206d32.jpeg
Iň köp deňiz önümlerini öndürýän ýurtlar
19.05.22 - 23:24

Balyk we beýleki deňiz önümleri bütin dünýäde islegli azyk önümleri hasap edilýär. Bu ýagdaý bu önümleri iberiji ýurtlar üçin ykdysady taýdan uly bähbit getirýär.


16284d3c4c7457.jpeg
Sözüň güýji bilen arşa galan beýik akyldar şahyr Magtymguly Pyragy
18.05.22 - 16:08

Türkmeniň beýik akyldary,şygyr sungatynyň parlak ýyldyzy Magtymguly Pyragy umumyadamzat şahyrydyr. Magtymguly Pyragy sözüň güýji, gudraty bilen şygryýet äleminde ady arşa galan beýik akyldar şahyrdyr. Magtymgulynyň şygryýet älemi - türkmen edebiýatynyň buldurap akýan, çuňňur mana we çeper söze teşne kalplary gandyrýan çeşmesi.


162829c4c5c1e4.jpeg
Päkiniň döreýiş taryhyndan
16.05.22 - 23:47

Şahsy arassaçylyk we daş keşbiň gözegelüwli bolmagy üçin adamzat nesilleri has gadymy eýýamlardan aladalanyp başlapdyrlar. Meselem, ynsan durmuşynda saç-sakgal bejermegiň we syrmagyň bize mälim bolmadyk täryhy eýýamlardan başlanandygy çak edilýär.


1628299424f8ec.jpeg
Dünýänin iň ýagty yşykly şäherleri
16.05.22 - 23:34

Dünýaniň şäherleri häzirki zaman ösüşleriniň dürli ugurlary boýunça ýokary görkezijileri bilen tapawutlanýarlar. Gijeki yşyklandyrylyşy babatda görkezijiler olaryň arasynda iň möhümleriniň biridir. Çünki şäheriň yşyklandyryşy baýlygy, ozaly bilen, ýurduň elektrik energiýasy we gurluşyk babatda kuwwatlygyny görkezýär.


1627de9f7b9bb7.jpeg
Gadamy batly gazçylar
13.05.22 - 10:17

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynda ýerleşýän gaz hojalyk edarasynyň agzybir işçi-hünärmenleriniň şu günler ilaty we edara-kärhanalary gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmek ugrunda durmuşa geçirýän nusgalyk işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.


16275595239b79.jpeg
Bezeg otlarynyň ýüze çykyş taryhyndan
06.05.22 - 22:22

Ýol-ýodalaryň, gelşikli salnan jaýlardyr haýatlaryň gyralaryny jähekläp oturan bezeg otlary töwerege gözellik çaýyp, dem alýan howamyzy täzeleýär. Eýsem şunuň ýaly bezeg otlary ilkinji gezek haçan oýlanyp tapyldyka?


16273a84e59226.jpeg
Tutularyň oýlanyp tapylyşy
05.05.22 - 15:34

Gapylara, penjirelere, aýna diwarlara tutulary tutmak gadymdan bäri meşhur bolupdyr. Olar örtük hyzmatyny ýerine ýetirýärler.16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir
04.05.22 - 22:09

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler
04.05.22 - 16:22

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”
03.05.22 - 00:26

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.