Makalalar
162d654cac6560.jpeg
Binýatlyk toplumdaky buýsançly işler
19.07.22 - 11:48

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwlet derejesindäki geçirýän mejlislerinde, maslahatlarynda edýän çuň many-mazmunly we maksatnamalaýyn çykyşlarynda, il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli kabul edýän Kararlarydyr çözgütlerinde Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzyň ykdysady kuwwatynyň barha belende göterilmeginde, şonuň netijesinde-de halkymyzyň...


162d651962bc2e.jpeg
Iň uly tebigy tokaýlar
19.07.22 - 11:39

Tokaýlaryň howanyň arassalygyny saklamakda peýdaly taraplary ylymda bireýýäm subut edilendir. Şonuň üçin täze emeli tokaýlyklary döretmek bilen birlikde tebigatyň deňsiz-taýsyz mirasy bolan tebigy tokaýlyklary gorap saklamaga aýratyn ähmiýet berilýär.


162d64d073cebe.jpeg
Bag-bosanly paýtagtymyz
19.07.22 - 11:19

Hormatly Prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Aşgabat şäherine «Şäherlerdäki baglar» atly halkara Güwänamanyň gelip gowuşmagy barada buşluk hoş habaryny ýetirmegi her birimiziň ýüregimizi joşdurdy.


162d5496b72d35.jpeg
ÝAŞLAR SYÝASATYNA BAGYŞLANAN MASLAHAT GEÇIRILDI
18.07.22 - 16:52

Maslahatyň dowamynda çykyş edenler ýurdumyzda ýaşlara mahsus bolan we ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny özünde jemleýän binýada esaslanýan ýaşlar barada döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilişi barada aýratyn nygtadylar.


162d4061647e1b.jpeg
Ýokary hilli, geçginli önümler
17.07.22 - 17:52

Garaşsyzlyk ýyllarynda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda düýpli özgerişlikler bolup geçdi. Önümçiligiň durkunyň düýpli täzelenilmegi, täze önümçilik desgalarynyň gurlup, ulanylmaga berilmegi işleriň netijeliligini has ýokarlandyrmak bilen birlikde, içerki we daşarky bazarlarda ösen islegden peýdalanýan önümleri köp möçberlerde öndürmäge-de amatly şertleri döretdi.


162d403338d64f.jpeg
Türkmen-hytaý hyzmatdaşlygy dostlukly döwletleriň bähbidine gönükdirilendir
17.07.22 - 17:40

Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda gadymy Lebap topragynyň Farap etrabyndaky «Gadyn» gaz käninde «Internasional Ltd» Hytaý milli nebitgaz kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň (CNPCIT) hünärmenleriniň täze gaz ýygnaýjy bekedi işe girizmegi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň möhüm wakalarynyň birine öwrüldi.


162d3251d00188.jpeg
Süýjülikleriň döreýiş taryhyndan
17.07.22 - 01:52

Ynsan ilkidurmuş ýaşaýşyndan tä şu günlere çenli özüniň ýaşaýyş-durmuş medeniýetini, şol sanda azyk medeniýetini köptaraply kämilleşdirip gelýär. Adam gündelik durmuşynda we toý-baýramçylyk çärelerinde saçagy esasy iýmit görnüşleri bilen birlikde dürli süýjülikler bilen bezeýär. Eýsem şolaryň iň esasy we öňden dowam edip gelýän görnüşi bolan kemputlary taýýarlamak haçandan başlandyka?


162d2edbc65a8f.jpeg
Milli maýa goýum syýasaty
16.07.22 - 21:56

Ýurdumyzda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwlet maýa goýum syýasaty yzygiderli ösüşlere eýe bolýar. Ykdysadyýetiň pudaklaryna maýa goýum çekilmegi halk hojalygyna bazar gurallaryny yzygiderli ornaşdyrmaga, her bir ulgamda okgunly ösüşleri gazanmaga mümkinçilik berýär.


162d2c9a9a165e.jpeg
Ösýän himiýa senagatymyz
16.07.22 - 19:22

Ýurdumyzyň himiýa senagatynyň ösüşleri, esasan, Garaşsyzlyk döwrümizde ýokary basgançaklara çykdy diýip aýtmak bolar. Çünki mukaddes Garaşsyzlygymyz Türkmenistany çig mal binýady bolanlygyndan kuwwatly gaýtadan işleýän senagat döwletine öwürmekde düýpli täsir etdi.


162d2c2cb2669c.jpeg
Dünýäniň iň iri suw bentleri
16.07.22 - 18:53

Akar suwuň öňüne bent gurup, onuň güýjünden önümçilik üçin peýdalanyp bolýandygyna göz ýetireli bäri, adamzat jemgyýeti dünýäde iň iri, iň beýik suw bentlerini bina edipdir.


162d2b21b39952.jpeg
In uly aýlaglar
16.07.22 - 17:42

Üç ýany gury ýer bilen gurşalan, bir ýany deňiz we umman suwlaryna birleşýän aýlaglar tebigy täsinlikleri, goýnunda jemlenýän baýlyklary bilen meşhurdyrlar. Kähalatlarda olar öz ýanaşýan deňizleriniň we ummanlarynyň iň naýbaşy baýlyklaryny gizläp goýýan ätiýaçlyk ammarlaryna çalym edýärler.


162d2adc9a3778.jpeg
Çerepissa öndürmegiň taryhndan
16.07.22 - 17:23

Adamzat akylly-başly medeni ýaşaýşa geçmegi bilen, sowuk-yssy howadan, ygallardan goranmak üçin öýleri gurmagyň ähmiýetini ýüze çykarypdyr. Jaýlary gurmak bilen bir hatarda olaryň üstüni basyrmak üçin hem dürli gurluşyk materiallary işlenip taýýarlanypdyr. Çerepissa şolaryň arasynda iň gadymylarynyň biri bolupdyr.


162d1b2260bdf1.jpeg
Sanly özgertmeler giň gerime eýe
15.07.22 - 23:25

Öňdebaryjy tehnologiýalar biziň gündelik durmuşymyza berk ornaşmak bilen, zähmeti guramagyň usullaryny, okamagyň, dynç almagyň görnüşlerini özgerdýär.


162cc1e98cf204.jpeg
Gülküli keşpleriň ussady Amangül MÄMMETÝAZOWA
11.07.22 - 17:59

Sungatyň jadyly dünýäsine kökerilen her bir ynsan oňa maýyl bolýar. Köňül köprüsine öwrülen bu sungatyň ynsanlary has-da jebisleşdirýändiginiň şaýady bolmak – uly bagt. Her bir sahna oýnunda tomaşaçynyň ilkinji ünsüni çekýän zat artistiň şol keşbi ussatlyk bilen ýerine ýetirmegidir. Sungatyň ylham beriji güýjüni kalbyňa guýmazdan, kämillik hakda söz açmak mümkin däl. Çagalykdan sungaty hemra tutunan, özüniň gülküli sahna çykyşlary bilen halkyň söýgüsini gazanan, Türkmenistanyň at gazanan artisti Amangül MÄMMETÝAZOWA bilen söhbetdeşligimiz sungatymyzyň ösüşli menzilleri dogrusynda boldy.


162cc3c7df2bf5.jpeg
Musulman dünýäsiniň mukaddes baýramy
10.07.22 - 23:58

Musulman dünýäsinde belli baýramlaryň içinde iki sany baýram iň uly baýramçylyk hasaplanýar. Olaryň biri “Оraza” baýramy, ikinjisi bolsa “Gurban” baýramydyr. Bu baýram Pygamberimiz Muhammet aleýhissalamyň döwründen bäri dowam edip gelýän dessur bolup, Baýram aýynyň 10-12-si aralygynda geçirilýär.