Makalalar
162cc1e98cf204.jpeg
Gülküli keşpleriň ussady Amangül MÄMMETÝAZOWA
11.07.22 - 17:59

Sungatyň jadyly dünýäsine kökerilen her bir ynsan oňa maýyl bolýar. Köňül köprüsine öwrülen bu sungatyň ynsanlary has-da jebisleşdirýändiginiň şaýady bolmak – uly bagt. Her bir sahna oýnunda tomaşaçynyň ilkinji ünsüni çekýän zat artistiň şol keşbi ussatlyk bilen ýerine ýetirmegidir. Sungatyň ylham beriji güýjüni kalbyňa guýmazdan, kämillik hakda söz açmak mümkin däl. Çagalykdan sungaty hemra tutunan, özüniň gülküli sahna çykyşlary bilen halkyň söýgüsini gazanan, Türkmenistanyň at gazanan artisti Amangül MÄMMETÝAZOWA bilen söhbetdeşligimiz sungatymyzyň ösüşli menzilleri dogrusynda boldy.


162cc3c7df2bf5.jpeg
Musulman dünýäsiniň mukaddes baýramy
10.07.22 - 23:58

Musulman dünýäsinde belli baýramlaryň içinde iki sany baýram iň uly baýramçylyk hasaplanýar. Olaryň biri “Оraza” baýramy, ikinjisi bolsa “Gurban” baýramydyr. Bu baýram Pygamberimiz Muhammet aleýhissalamyň döwründen bäri dowam edip gelýän dessur bolup, Baýram aýynyň 10-12-si aralygynda geçirilýär.


162bcba376f8a9.jpeg
Dünýä dillerini öwrenmek zehinli ýaşlarymyzy kämil hünärmenler bolmaklaryna oňyn täsir edýär
30.06.22 - 01:46

Pähimdar ata-babalarymyz ylym-bilime, ýaşlaryň terbiýesine aýratyn üns beripdirler. Bu babatda ene dilini kämil bilmeklerini hem-de dil öwrenmeklerini, giň dünýägaraýyşly bolmaklaryny gazanypdyrlar.


162bb82b402f2f.jpeg
Ösüşlerimiz siziň bilen, Arkadag!
29.06.22 - 03:37

Watan mukaddesligi hakda gürrüň edilende, her birimiziň kalbymyzy egsilmez buýsanç duýgusy gurşap alýar. Biz asuda, parahat ýurtda ýaşaýarys. Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň bagtyýar şu güni Gahryman Arkadagymyz bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.


162b9e027e62bd.jpeg
Sungat ussatlary Döwletgeldi Annamyradowyň, Anna Meläýewyň, Batyr Çaryýewyň baýramçylyk gutlagy
27.06.22 - 21:11

Ýurdumyzda her ýylyň 27-nji iýunynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni aýratyn many-mazmuna beslenip, giňden bellenilýär. Indi on ýyl bäri bellenilip gelinýän Medeniýet we sungat işgärleriniň gününi her ýyl ýurdumyzyň bir welaýatynda uludan bellemek asylly däbe öwrüldi.


162b58c86b6503.jpeg
Täze eýýamyň gadamlary
24.06.22 - 15:05

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň taryhynda Hormatly Preziddentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda, halkymyzyň öňünde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» durmuşa geçirmek bilen bagly belent wezipeler durýar.


162b2b97ff3d3f.jpeg
Bagtly günleriň gujagynda...
22.06.22 - 11:41

Bagt ynsanyň öz-özüne bolan ynam-ygtykadynda, içki dünýäsiniň päkliginde, daşky gözelliginde hem-de arzuw-niýetiniň söýgi sazlaşygynda jemlenendir. Olar dutar kirişlerinden hem näzik duýgulardan ybaratdyr. Bagt sowgat berilmeýär, bagt gazanylýar. Bagt gözellikdir, bagtyň başlanýan ýeri ýüregimizdir. Sebäbi ynsanyň ýüregi söýgüden pürepür.


162b06ce96dfb2.jpeg
Meniň şäherim — meniň ikinji öýüm
20.06.22 - 17:49

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň Şatlyk şäheri-de bina edilýän täze ýaşaýyş jaýlarynyň hasabyna öz çägini giňeldip ösýär hem özgerýär. Gazçylar şäheriniň abadançylygynyň üpjün edilip, has gözel keşbe girmeginde «Marygazçykaryş» müdirliginiň Ýaşaýyş jaý jemagat kontorasynyň işgärleriniň hem mynasyp paýy bar.


162adb8ef91456.jpeg
Naýypdaky netijeli işler
18.06.22 - 16:37

«Türkmengaz» döwlet konserniniň suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginde üstümizdäki ýylyň geçen bäş aýynda 47,3 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz öndürilip, bu baradaky meýilnama 105,8 göterim berjaý edildi. Harytlyk önümiň 46,4 müň tonnadan gowragy bolsa eksporta ugradyldy.


162ac424bd64db.jpeg
Ekologiýa abadançylygynyň goragynda
17.06.22 - 13:58

Türkmenistan döwletimiz oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty alyp barýar. Şonuň bir ugry hökmünde ýurdumyzyň alyp barýan Ekologiýa syýasaty aýratyn gürrüňiniň edilmegine mynasyp ugurlaryň biridir.


162a09846833cb.jpeg
Iň gadymy şäherler
08.06.22 - 17:38

Dünýädäki her bir şäheriñ özboluşly taryhy bardyr. Olaryñ käbiriniñ düýbüniñ tutulanyna birnäçe ýyl geçen bolsa, käbirleriniñ asyrlaboýy dowam edip gelýän taryhy bar. Ýöne welin müňlerçe ýyl mundan ozal döredilip, biziň döwrümize ýetip gelen şäherler adamzady özüne haýran edýär. Beýle şäherler dünýäni boýun egdiren basybalyjylaryň, hiç hili merhemeti bilmeýän tebigy betbagtçylyklaryñ garşysynda sarsman ösüşini dowam edip gelýärler. Geliñ şeýle şäherleriň birnäçesi bilen tanyş bolalyñ.


16295d22706490.jpeg
KHBS-niň özgerdilmegi ýurdumyzyň žurnalistleriniň işiniň netijeliligini artdyrýar
31.05.22 - 13:30

Sanly ulgama geçmek babatda möhüm wezipeler köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň öňünde hem goýuldy, soňky ýyllarda olar şol wezipeleri amala aşyrmak üçin öňdebaryjy dünýä tejribesini peýdalanmak bilen, degişli ugurda has işjeňleşdiler.


1629a57c74ffa6.jpeg
Ýelimlenen nawlardan jaýlar
03.06.22 - 23:49

Häzirki zaman ösen tehnologiýalar dünýäsinde adamlar dürli usullar bilen öz janlaryna ýakymly, daş görnügi göze gelüwli jaýlary gurýarlar. Ýelimlenen nawlardan gurulýan jaýlar şeýle jaýlaryň bir görnüşidir.


1629a5387d7c45.jpeg
Ýyldyrymyň güýç birligi
03.06.22 - 23:31

Tebigy hadysalar daşdan seredeniňde gözelligi, täsinligi döredýärler. Ýöne şol bir wagtda hem olar golaýdan örän howpludyrlar.


162972ab2bb8ac.jpeg
Awstraliýanyň "Gyzyl dagy"
01.06.22 - 14:00

Bu täsin dag Awstraliýa çölüniň merkezi böleginde ýerleşýär. Aýers Rok dünýädäki iň uly monolit gaýadyr. Köp asyrlaryň dowamynda bu yklymyň ýaşaýjylary owadan hem- de näzik monolidi Uluru diýip atlandyrýarlar.