Makalalar
165334ec1cfc82.jpeg
Uglerody tutmak bazary 2050-nji ýyla çenli 4 trln dollara çenli artar
21.10.23 - 09:08

ExxonMobil-yň hasaplamalaryna görä, 2050-nji ýyla çenli kömürturşy gazyny (CO2) tutmak bazarynyň we onuň ýerasty saklanyşynyň gerimi ABŞ-nyň 4 trln dollaryna deň bolar. Bu barada neftegaz.ru habar berýär.


1651fb2625632a.jpeg
ÝURT HATYRASY – «HALK HAKYDASY»
06.10.23 - 12:08

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyjy bilen ýurdumyzyň şöhratly taryhynda uly yz galdyran pajygaly seneler her ýylyň 6-njy oktýabrynda Hatyra güni diýlip döwlet derejesinde bellenilýär. Öten-geçenlerini ýatlap, ynsan hatyrasyny saklamak bolsa, türkmen halkynyň iň asylly häsiýetleriniň biridir.


165006a43efc76.jpeg
Gidrogeologlaryň guwandyryjy görkezijileri
12.09.23 - 18:40

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň işgärleri Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly şygaryna beslenen ýylyň ilkinji bäş aýyny üstünlikli jemlemek bilen, geçen döwürde ýerasty suwlaryň geoekologik gözleg-barlag hem-de burawlaýyş işlerini alyp barmakda ýokary netijelere eýe boldular.


164f2b9dcb0acc.jpeg
«Baýramalyşähergaz» gaz hojalyk edarasy ilaty «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün edýär
02.09.23 - 09:28

Baýramaly şäheri welaýat boýunça ilaty «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde işleriň iň talabalaýyk guralan ýerleriniň biridir. Biz «Baýramalyşähergaz» gaz hojalyk edarasynda bolup, onuň başlygy Saparmuhammet ORAZBERDIÝEW bilen gürrüňdeş bolanymyzda:


164eee6cee0052.jpeg
Baş baýlygyň goragynda
30.08.23 - 11:50

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň durmuş taýdan dolandyryş edarasyna degişli «Şatlyk» keselleriň öňüni alyş şypahanasy indi ençeme ýyllardan bäri il-halkymyza ýokary medeniýetli hyzmat edip, bagtyýar raýatlarymyzyň saglygynyň pugtalandyrylmagyna öz goşandyny goşýar.


164edee992f497.jpeg
Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň hünär-tehniki okuw mekdebiniň uçurumlary kämil hünärmenler bolup ýetişdiler
29.08.23 - 18:11

Beýik döwrümize mynasyp, ile-güne peýdaly şahsyýetleri kemala getirmek işine Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň 15-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň mugallym-hünärmenleri hem ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar.


164e315a27dde3.jpeg
«Gardaş galamlar» halkara žurnalynyň nobatdaky sanynda Oguljennet Bäşimowanyň şygyrlary çap edildi
21.08.23 - 12:43

Ýewraziýa ýazyjylar birleşiginiň 2023-nji ýylyň awgust aýynda çapdan çykan «Gardaş galamlar» («Kardeş kalemler») halkara žurnalynyň Däde Gorkut kitabynyň Bursa golýazmasyna bagyşlanan 200-nji sanynyň 18 – 20-nji sahypalarynda türkmen şahyry Oguljennet Bäşimowanyň «Men-ä oba gitjek» («Ben Köye gitmek istiyorum»), «Stambul ruhy» («Istanbul’un ruhu») atly goşgulary türk dilinde neşir edildi.


164d602fb31588.jpeg
Gözel Şagulyýewa Ata Watana beýik söýgi bilen
11.08.23 - 14:44

Meniň oçerkimiň gahrymany - Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi Gözel Şagulyýewa ýurdumyzda giňden tanalýan we uly hormata eýe bolan şahyr.


164cb32a826234.jpeg
Ümzükleri ileri, maksatlary aýdyň
03.08.23 - 09:52

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň baýry kärhanalarynyň biri bolan «Boldumsazetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň işçi-hünärmenleri etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýarlar.


164ca7722295d2.jpeg
Zawodlar toplumyndaky buýsançly ösüşler
02.08.23 - 20:32

Ýeriň jümmüşindäki nebit çig malynyň tassyklanan gorlarynyň on göterimine barabarynyň berkarar türkmen döwletiniň paýyna düşýändigi buýsançly hakykatdyr. Türkmen topragyna rowa görlen bu uly baýlygy halkymyzyň jana-jan bähbitlerine gönükdirmek hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar.


164b4d45b4097c.jpeg
«Türkmennebit» DK burawlaýjylarynyň buýsançly işleri
17.07.23 - 10:40

Türkmenistanyň ýangyç-energetika ulgamynda ägirt uly taslamalary işläp taýýarlamak hem-de olary durmuşa ornaşdyrmak işleriniň her birine «Türkmennebit» döwlet konserniniň buraw işleri müdirlikleriniň zähmet toparlary hem mynasyp goşant goşýarlar.


164aedc6e136d1.jpeg
Tebigy gaz eşret berýär
12.07.23 - 22:01

Biz ýakynda «Marygazüpjünçilik» müdirliginde bolup, onuň ýolbaşçylary bilen gürrüňdeş bolanymyzda, olar welaýatyň «Sakarçägeetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň «Şatlykşähergaz» gaz hojalyk ülşüni ilata hyzmat etmekde işleriň täze eýýamymyzyň talaplaryna laýyk, oňat guralýan ýeri hökmünde häsiýetlendirdiler.


164aa38386b9de.jpeg
Ussatlara üstünlik hemra
09.07.23 - 09:31

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň tamamlanýan her bir aýy şanly wakalara, durmuş-ykdysady taýdan düýpli ösüşlere beslenýär. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň başarjaň we ruhubelent hünärmenleri hem şanly ýyly ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrmak ugrunda maksada okgunly zähmet çekýärler.


1649cd751e9c3c.jpeg
Belent sepgitleri nazarlaýan gazçylar
29.06.23 - 05:58

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary welaýat merkeziniň tebigy gazy ulanyjylaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýarlar.


1649b4747b147e.jpeg
Arkadag şäheri: Türkmen döwletiniň täze döredijilik döwrüniň ajaýyp hakykaty
28.06.23 - 01:32

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, 2023-nji ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistanda döwlet ähmiýetli şäheriň — Arkadag şäheriniň açylyş dabarasy bolar.