Makalalar
1625035abea96a.jpeg
Dünýäde ilkinji ýüzýän şäher gurlar
08.04.22 - 18:16

Ol Günorta Koreýanyň kenar ýakasynyň düýbüne demir tanaplaryň kömegi bilen berkidiljek köp sanly nowalardan ybarat bolar.


1624d95afef530.jpeg
Beýikliklere eýe ýurtlar
06.04.22 - 18:29

Tebigy landşaftyň gözelligi, ýerleşýän ýeriniň deňiz derejesinden belentligi ýa-da pesdeligi bilen dünýä ýurtlary babatda aýry-aýry sanawlary düzmek mümkindir. Şeýle-de özlerinde dünýädäki iň bir belent gerişleri saklaýan ýurtlar hem hasaba alynýar.


1624d92151ac41.jpeg
Guwandyryjy netijeler belent sepgitlere badalga
06.04.22 - 18:09

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen berkarar döwletimizde şu günler emele gelen ýokary ruhubelentlik «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylaryny hem ösüşleriň täze belentliklerine atarýar.


1624371ce4fbd9.jpeg
«Gara altynyň» gymmaty
30.03.22 - 01:51

Soňky döwürde dünýä bazarynda «gara altynyň» gymmatynyň artýandygyny bellemeli. Muňa bolsa, dünýä möçberinde çig nebite we ony çuň gaýtadan işlemegiň netijesinde öndürilýän hem-de uly isleg bildirilýän gymmat bahaly önümlere bolan islegiň artýandygynyň alamaty diýip düşünilýär.


1624345b1bc89e.jpeg
BILIM ÝAŞLARYŇ BAGTYÝARLYGYNYŇ BINÝADY
29.03.22 - 22:45

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwür ylmy-tehniki ösüşiň belentliklere galýan eýýamy bolup durýar. Munuň özi bilimiň, tehnologiýalaryň ylmyň we döredijilik mümkinçilileriniň derejesiniň yzygiderli ösýändigi bilen şertlendirilendir.


1624342e3347d9.jpeg
Dünýäde iň gaty agaçlar
29.03.22 - 22:33

Gatylyk ölçegi hökmünde «dub ýaly», «dubdan ýasalan ýaly» diýen deňeşdirmeler ulanylýar. Eýsem dünýäde iň bir gaty agaç diňe dub agajymyka?


162433eeaadab2.jpeg
Iň güýçli jandarlar
29.03.22 - 22:16

Tebigatda iň güýçli jandarlar haýsylarka? Eger-de olary özboluşly sport çäresinde, meselem, agramlyklary götermekde özara bäsleşdirip bolsady, onda biz, megerem, dünýäde iň gyzykly sport-şowhunynyň şaýady bolardyk.


16242cf6223d4e.jpeg
Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Mämmetsapar Toýlyýew
29.03.22 - 14:20

Saz ynsan kalbyna rahatlyk berýär. Hatda şeýle bir sazlar bar, saňa ruhy güýç berýär. Her bir diňleýji ýüregi bilen ýürekdeş heňe duşanda oňa maýyl bolup, bir pursatlyk dünýäni unudýar. Özüne bendi edýän ol owazlary kompozitorlar döredýärler. Şeýle ussat halypa kompozitorlaryň biri hem Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynyň ýokary derejeli mugallymy, Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Mämmetsapar Toýlyýewdir.


162361f624d184.jpeg
Ýurdumyzda maýa goýum işjeňligi
19.03.22 - 23:22

Garaşsyz ýurdumyzyň maliýe-ykdysady babatda ösüşlerinde döwletimiziň maýa goýum syýasatynyň aýratyn ähmiýeti bardyr.


16235a7b31ddd5.jpeg
Ekologiýa we daşky gurşaw
19.03.22 - 14:51

Ekologiýa we daşky gurşaw düşünjeleri biri-biri bilen eriş-argaç bagly düşünjelerdir. Ekologiýanyň goraglylygy, daşky gurşawyň abadanlygy, ozaly bilen, tebigatdaky janly ýaşaýşyň dowam etmegini şertlendirýär.


162319f0995a1b.jpeg
Sementiň alnyş taryhy
16.03.22 - 13:25

Şu günki gün gurluşyk pudagynda gazanylýan ýokary netijeleri sement materialy bolmazdan göz öňüne getirmek mümkin däldir. Ýöne ol gadymy eýýamlarda hem iň esasy gurluşyk materialy hökmünde peýdalanylypdyr. Diňe gadymyýetde onuň alnyşy häzirki wagtdakydan belli bir derejede tapawutly bolupdyr.


1622981c6cf5bf.jpeg
Aragatnaşygyň möhüm serişdesi
10.03.22 - 09:42

Dil bilmek ähli döwürlerde: adaty durmuşda hem, özara gatnaşyklarda hem möhüm serişde bolup hyzmat edipdir.


16229043cba30e.jpeg
Rysgal-bereket bolçulygy
10.03.22 - 00:47

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly içeri syýasaty esasynda, ýurdumyzda ilaty özümizde öndürilýän, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan ýokary hilli azyk önümleri bilen üpjün etmek babatda uly işler durmuşa geçirilýär.


16220688f70472.jpeg
Aly ALYÝEW: «Bagtyýarlyk döwrüni wasp edip, aýdym aýdasym gelýär»
03.03.22 - 12:04

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Medeniýet merkeziniň mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Permanyna laýyklykda, «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly ada mynasyp bolanlara şa serpaýlarynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi.


1621dd823a4715.jpeg
Saýrak dilli şahyr Gurbannazar Ezizow
01.03.22 - 13:24

Bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylyň birinji sentýabrynda «Edebiýat we sungat» gazetine işe girdim. Şol döwürde Gurbannazar Ezizow tankyt bölüminiň müdiridi. Näme üçindigini bilemok, ýöne biziň üýnümiz alşyp gitdi. Ýogsa, ol menden on ýaş uludam. Gurbannazar redaksiýada uzak işlemedi. Birsellem öýde döredijilik bilen meşgullandy. Gatnaşygymyz welin azalmady.