Makalalar
15f8ddadecd153.jpeg
Tebigy baýlyklaryň mesgeni
19.10.20 - 23:28

139 müň inedördül kilometr giňişligi tutýan Balkan welaýatyny «Baýlyklaryň mesgeni» diýip atlandyrmaga doly esas bar. «Türkmennebit» döwlet konsernine degişli otuza golaý nebitli, nebit-gazly we gazly ojaklar bolup, olaryň esasylarynyň biri hem Barsagelmez nebitgaz ýatagydyr.


15f7cbf1c8f17a.jpeg
Dünýä derejesindäki şypahana
07.10.20 - 00:01

«Saglyk» döwlet maksatnamasynyň we beýleki giň gerimli durmuş-ykdysady maksatnamalarynyň çäklerinde ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda döwrebap saglyk ulgamy kemala gelýär. Dünýä standartlaryna gabat gelýän sagaldyş merkezleri, şypahanalar we dynç alyş öýleri yzygiderli ulanmaga berilýär.


15f7cbb6dc9377.jpeg
Salpyja (Bolan waka)
06.10.20 - 23:46

Çagalyk döwründäki görlüp-eşidilen gyzykly wakalar hiç ýatdan çykmaýar. Ol wagtlar meniň üçin hemme zat gyzyklydy. Biz Goşa-guýujyk diýen ýerde ýaşaýardyk.


15f7cb57a34a87.jpeg
Palçyk wulkanlary tebigy gazyň buşlukçysydyr
06.10.20 - 23:20

Taryha ser salsaň, türkmen topragy örän irki döwürlerden bäri nebit bilen bir hatarda tebigy gazlary hem öz goýnunda saklaýan hazyna hökmünde bellidir. Nebit-gaz çykarmakda ady şöhrata dolan Esenguly (Çekişler) sebitinde gazyň ilkinji alamatlarynyň ýüze çykmagy geçen asyryň başlarynda palçyk wulkanlarynyň ýeriň ýüzüne atylyp çykmagy bilen şol wagtky syýahatçylaryň, barlagçylaryň, alymlaryň we degişli hünärmenleriň ünsüni özüne çekipdir.