Makalalar
160367f884efb5.jpeg
Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar
24.02.21 - 21:32

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


1602ea50287139.jpeg
ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly
18.02.21 - 22:33

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.


160254e0cea830.jpeg
Nurýagdy Rejebow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlarynda wasp edýär
11.02.21 - 20:32

Şu gün joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýaşlaryň arasyndan saýlanmagy başaran aýdymçy, Tűrkmenistanyñ at gazanan artisty Nurýagdy REJEBOW bilen USSAT NEWS gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


16023f7494e781.jpeg
Ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy Meýlis HALBAÝEW
10.02.21 - 20:10

Çagalykdan owazlar dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Meýlis HALBAÝEWDIR. Ol «Bitaraplyk ýolunda», «Watan», «Awaza», «Hoş gal», «Bagyş edeli» ýaly aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýär. USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.


16022d4fce7af6.jpeg
Internet hyzmatlary elýeterli bolmagy raýatlarymyzda Gahryman Arkadagymyza çäksiz buýsanç duýgusyny döretdi
09.02.21 - 23:31

Halkyny röwşen geljege ynamly alyp barýan Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça geçiren iş maslahatynda halkara tejribesi esasynda edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmegi, ilata hödürlenilýän Internet hyzmatlary we beýleki aragatnaşyk hyzmatlary üçin nyrhlara gaýtadan seretmegi, köpçülige Internet ulgamynyň giňden elýeterli bolmagyny üpjün etmegi tabşyrmagy raýatlarymyzda çäksiz buýsanç duýgusyny döretdi.


160217d4ed95fd.jpeg
Watanymyzyň at-abraýyny ençeme gezek iň ýokary derejä götermegi başaran maşgala
08.02.21 - 23:05

Balkanabatly Durdyýewleriň şaşkaçylar maşgalasy sportuň bu görnüşi babatda ata Watanymyzyň at-abraýyny ençeme gezek iň ýokary derejä götermegi başaran maşgala hökmünde giňden tanalýar. Maşgalabaşy Hojadurdy Durdyýew «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi», ýurdumyzyň 16 gezek çempiony, halkara derejeli emin, «Watana bolan söýgüsi üçin» medalynyň eýesidir.


1604bb25f868e3.jpeg
Baýramhan SAPAROWYŇ aýdymly dünýäsi
08.02.21 - 21:40

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli aýdym-saz sungatymyzy ösdürmäge, ýaş zehinleri ýüze çykarmaga uly üns berilýär. Ynsan kalbyna bir pursatlyk hem bolsa owadan duýgulary bagyşlap bilmek hem uly bagt. Şeýle owadan duýgulary paýlaýan ýaş aýdymçy, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Baýramhan SAPAROWDYR.


1601fe55395b45.jpeg
Hormatly mugallymyň hormatly ady Balkan welaýatynda çuňňur hoşallyk duýgusy bilen kabul edildi
07.02.21 - 18:04

2020-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda göni wideoaragatnaşyk arkaly bolup geçen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda ýurdumyzyň halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän raýatlarymyzyň uly topary döwlet sylaglaryna we hormatly atlara mynasyp boldy.


1601eb816e23ab.jpeg
Tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanan aýdymçy Ahmet ATAJANOW
06.02.21 - 20:39

Ýurdumyzyň zehinli ýaş estrada aýdymçysy «Ýylyň parlak ýyldyzy – 2017» atly döredijilik bäsleşigiň baş baýraga mynasyp bolan Ahmet ATAJANOW joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanan aýdymçy. Golaýda biz Ahmet bilen söhbetdeş bolup, onuň köňül buýsanjyny okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.


1601e7c49e4986.jpeg
BILIM ULGAMY ÖSDÜRILÝÄR
06.02.21 - 16:23

Biz halkymyzyň “Bilimli nesil – kuwwatly watan” diýen parasatly ýörelgesine eýerip, ýaşlaryň öz zehin başarnyklaryny işde, durmuşda ussatlyk bilen ulanyp bilmekleri üçin amatly şerleri döretmelidiris.


1601d89de521bf.jpeg
Döwletgeldi DURDYÝEW - Ilkinji höwesden ussatlyga uzan ýol
05.02.21 - 22:56

USSAT NEWS elektron gazetimiziň bu sanynyň myhmany «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň halk saz gurallary ansamblynyň bagşysy, Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Döwletgeldi DURDYÝEW 1976-njy ýylda Bäherden etrabynyň Arçman obasynda doguldy.


1601c30720b2c8.jpeg
Nebit pudagynda döwrebap tehnologiýalar
04.02.21 - 22:35

Ýurdumyzyň nebit pudagyny ösdürmek, çig nebitiň çykarylyşynyň derejesini talap edilýän ýokary depginde saklamak, işläp geçilýän känleriň önümli gatlaklarynda bar bolan senagat derejesindäki nebit gorlarynyň özleşdirilişiniň bähbitliligini has ýokarlandyrmak maksady bilen, «Türkmennebit» döwlet konserni tarapyndan döwrebap talaplardan ugur alnyp, has oňaýly innowasion çözgütli enjamlary, tehnikalary we tehnologiýalary ikitaraplaýyn bähbitli, has amatly şertlerde nebit önümçiligine ornaşdyrmagyň depginini güýçlendirýär.


1601c24934cbc5.jpeg
Ýurdumyzyň ajaýyp tebigatly Nohur obasy
04.02.21 - 21:45

Biziň ýurdumyzyň özboluşly we örän baý tebigaty bar. Uçut gaýaly, dereli daglarymyz, aňyrsyna göz ýetmeýän çägeli sähralarymyz, tolkun atyp ýatan deňiz-derýalarymyz, bal suwly dag çeşmelerimiz, diýarymyzyň tebigatyna özboluşly gözellik berýär.


1601acaa90d0f8.jpeg
Halypa Jumageldi Çaryýew bagşynyň buýsanjy
03.02.21 - 21:09

Meşhurlyga eýe bolan, türkmen bagşy-sazandalarynyň arasynda ady häli-şindi ýagşylykda ýatlanylýan, türkmen bagşyçylyk sungatynda özboluşly yz goýan Türkmenistanyň halk bagşysy Gaýgysyz Çaryýewiň inisi, halypa bagşy Jumageldi Çaryýew hem Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne buýsanyp ýaşaýan sungat wekilleriniň biri.


16018212637918.jpeg
Aman Kadyrow - Aýdym adamlaryň göwün syrdaşy
01.02.21 - 20:41

Estrada aýdymçysy Aman Kadyrow bu gün halypalyga ýetişen ussat aýdymçylaryň biri. Beýleki aýdymçylar ýaly, ol hem ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllaryndaky ösüşlerini, özgerişlerini, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan il-halk, döwlet, bütin adamzat bähbitli işlerini wasp eden aýdymçydyr.