Makalalar
16009cb8a38ef0.jpeg
AÝDYM – ONUŇ ÝÜREK OWAZY - Ahmet ORAZGULYÝEWYŇ doglan gününe
21.01.21 - 23:44

Aýdym — adamlaryň göwün syrdaşy. Gowy aýdym ýa-da saz diňläniňde, göwnüň ylhamlanýar. Çünki aýdym-saz – kalplaryň melhemi. Ine, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap medeniýet öýüniň baş hünärmeni, aýdymçy Ahmet ORAZGULYÝEWIŇ aýdymlary hem ynsan kalbyna mähir paýlaýar. Onuň ussatlyk bilen ýerine ýetirýän aýdymlary diňleýjileri özüne çekýär. Bu-da biziň aýdymçy bilen söhbetdeş bolmagymyza itergi berdi.


16004478d870d9.jpeg
Siziň üçin duşuşyk Aýjeren REJEBOWA
17.01.21 - 19:19

Teleýaýlymda tomaşaça hödürlenýän her bir gepleşigiň täsirli bolmagy ilki bilen alypbaryjynyň ukyp-başarnygyna baglydyr. Munuň, hakykatdanam, şeýledigini Aýjeren Rejebowanyň «Altyn asyr: Türkmenistan» teleýaýlymy arkaly halkymyza ýetirilýän «Myhmançylykda» atly gepleşigi subut edýär.


16003338da0339.jpeg
Jogapkärli işiň ussady
16.01.21 - 23:42

Onuň zähmet depderçesinde 1983-nji ýylyň 11-nji iýulynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň häzirki Abatlaýyş-sazlaýyş müdirliginde zähmet ýoluna başlandygy barada diňe bir ýazgy bar.


16002e5e956739.jpeg
Ýolagçy (Oýlanma)
16.01.21 - 18:11

Men bir ýolagçy. Ýöräp barýan ýolumyň nirede, haçan, nähili tamamlanjakdygy hakynda düýbünden pikir edemok. Diňe duşumdan geçirýän ajaýyplyklarymy synlap lezzet almagy söýýärin.


15ffd6b4b0d1d4.jpeg
Täze Maksatnama – aýdyň wezipeler
12.01.21 - 14:26

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan öňdengörüjilikli we çuňňur oýlanyşykly syýasatynyň netijesinde, diwersifikasiýa ýoly bilen gülläp ösýän Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda uly ösüşler gazanylýar.


15ff42ab3ae95c.jpeg
Ajaýyp döwür döretmäge ganat berýär
05.01.21 - 14:00

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň edebiýatynyň öňe çykaran zehinleriniň biri Aýşat Hojamuhammedowanyň ady köp sanly okyjylara tanyşdyr.


15ffb2af53f526.jpeg
Hojadurdy Ýegendurdyýew: «Tanalmak — bu entek üstünlik däl»
10.01.21 - 21:27

Il içinde gülküli degişmeleri bilen adygan, Türkmenistanyň at gazanan artisti Hojadurdy Ýegendurdyýewiň her bir tomaşaça gülki-şatlyk paýlaýşy, özüne ynanylan keşpleri ussatlyk bilen ýerine ýetirişi bizi onuň bilen söhbetdeşlik etmäge iterdi.


15fec896fc890b.jpeg
Eldar Ahmedowyň täze ýylda Iň uly maksady hiç wagt unudylmajak aýdymlary döretmek
30.12.20 - 19:06

Halkymyzda «Ile döwlet geler bolsa, bagşy bilen ozan geler» diýlen ajaýyp jümle bar. Bagşy-sazandalar eziz Watanymyzy, halkymyzyň we ýurdumyzyň şöhratly taryhyny, eziz Diýarymyzyň ösüşlerini – Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda gazanylýan üstünlikleri ajaýyp aýdymlarynda wasp edýärler. Şeýle aýdymçylaryň biri «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Eldar AHMEDOWDYR. Biz zehinli ýaş aýdymçy bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.


15fedc03d8a028.jpeg
Akyllyja Aýläle (Hekaýa)
31.12.20 - 17:12

Gyzjagaz bakja bagyndan gelşine gapyda duran köwüşleri tertipleşdirdi. Soňra eşiklerini çalşyryndy-da, uly adam ýaly bolup, olary ýerbe-ýer goýuşdyrdy. Jigisiniň oýnap taşlan oýunjaklaryny ýygnaşdyrdy. Gyzynyň hereketlerine monça bolan ejesi:


15fe23401e643a.jpeg
Aýdym bilen adygan Mähri Pirgulyýewa
22.12.20 - 22:59

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zehinli aýdymçylaryň biri Mähri Pirgulyýewa joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň köňül köşgünden ýer almagy başardy. Aýdymçynyň näzikden şirin owazy diňleýjilere mähirli duýgulary bagyş edýär. Biz okyjylarymyzyň söýgüsini gazanan zehinli aýdymçy zenan bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.


15fdf635bd54d8.jpeg
108 ýaşly enäniň bagty
20.12.20 - 19:44

Daşyňa çagalaryňy, agtyklaryňy üýşürip, olar bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eşretli günlerimiz barada söhbet edip oturmagyň özboluşly lezzeti bar. Gahryman Arkadagymyzyň serpaý eden ajaýyp döwrüniň bagtly günlerini alnyna sylýan şeýle eneleriň biri hem, bir asyry arka atan Kümüş Baýramowadyr. 1912-nji ýylda Aşgabat şäherinde doglup, ykbalyň dürli kynçylyklaryny egni bilen çeken 108 ýaşly Kümüş enäniň bu gün bagtyýar durmuşy bar.


15fcf4396cef7f.jpeg
Magtymguly, budur türkmen binasy
08.12.20 - 14:12

Ata Watanymyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesi – Magtymguly atamyzyň durmuş ýüzünde hakykata öwrülmegini arzuw edip, hyýalynda guran «Türkmen binasynyň», «Berkarar döwletiniň», «Ajap eýýamynyň» mizemejek berk binýady bolup, milletimiziň agzybirliginiň, jebisliginiň mäkämdiginiň, ýurdumyzyň asudalygynyň, parahatlygynyň, rahatlygynyň sarsmazdygynyň amalyýetiniň beýik simwolydyr.


15fca6049d3947.jpeg
Buýsançly kalplar (hekaýa)
04.12.20 - 21:14

Lukmançylyk ugrundan ýokary okuw mekdebini tamamlap, ýakynda işe başlan Döwran Durdyýew hassahana hemişekileri ýaly, bu gün hem ir geldi. Ähli amatlyklary özünde jemleýän bu hassahana dünýäniň iň öňdebaryjy kompaniýalary tarapyndan öndürilen döwrebap enjamlar bilen üpjün edilendi. Döwran bu ýere gelen ilkinji gününden syrkawlara höwes bilen seredip, olaryň saglyklaryny berkitmekleri üçin elinden gelenini edýärdi.


15fc92da77ef37.jpeg
Onda şygryýete söýgi bar
03.12.20 - 22:37

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän özgerişliklerden gülleýän diýarymyzyň ösüşlerine guwanmazlyk mümkin däl. Şol ajaýyplyklary ýazyjy-şahyrlar şygyrlarynda wasp etse, bagtyýarlyga beslenen pursatlar suratkeşleriň eserlerinde öz beýanyny tapýar. Kompozitorlar bolsa gülzarlygyň goýnunda gülleýän Watanymyzyň şanyna ajaýyp saz eserlerini döredýärler.


15fc9101712841.png
Nebitli känleriň işlenip geçilişi
03.12.20 - 21:19

Bütindünýä nebitgaz tejribesinden belli bolşy ýaly, çig nebitiň ýerasty baýlyk hökmünde emele gelşi köptapgyrly, gaty çylşyrymly we uzak döwürli himiki hadysalary öz içine alýar hem-de dünýä alymlary bu çylşyrymly himiki öwrülişikleriň inçe syrlaryny şu güne çenli içgin öwrenýärler.