Makalalar
16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy
02.04.21 - 20:06

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär
28.03.21 - 09:53

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW
27.03.21 - 23:44

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar
27.03.21 - 22:22

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi
26.03.21 - 19:14

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.


16056091125c0b.jpeg
Parahatçylyk we asudalyk dünýä ýüzünde dabaralanýar
20.03.21 - 19:39

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda 2021-nji ýyl “Türkmenistan- parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edildi.


16055faa9ab932.jpeg
Çagalygyndan aýdym-sazyň dünýäsinde ýaşaýan Maksat TUWAKOW
20.03.21 - 18:37

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe belent perdeden gopýan aýdym-sazlarymyzda göwün guşumyzy al-asmana galdyrýan, kalbymyzy jadylaýan täsin gudratly güýç bar. Çagalykdan aýdym-sazyň dünýäsinde ýaşap, hoş owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan, Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Maksat TUWAKOWYŇ aýdymlaryny diňläniňde hem şeýle duýgulary başdan geçirýärsiň. Onuň «Küştdepdi», «Saňa bagly», «Az görme», «Aýly agşam» ýaly aýdymlary diňleýjileriň söýgüsini gazanmagy başardy.


160539c025ab95.jpeg
Azat DÖNMEZOW jigisi Kuwwat bilen täze aýdymlaryň üstünde işleýärler
18.03.21 - 23:29

2019-njy ýylda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, Medeniýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde her ýyl ýurdumyzyň ýaş estrada aýdymçylarynyň arasynda yglan edýän «Ýylyň parlak ýyldyzy — 2019» bäsleşiginiň eminleriniň gelen netijesinde, şeýle-de ildeşlerimiziň ýollan SMS-habarnamalarynyň esasynda Azat DÖNMEZOW «Ýylyň parlak ýyldyzy — 2019» diýen adyň eýesi bolmagy başardy.


16052119d76bbf.jpeg
Mergen ANNADURDYÝEW täze aýdymlaryny halkymyza ýetirer
17.03.21 - 19:26

Sungat — alyslary ýakynlaşdyrýan, dosty doganlaşdyryp, kalplary birleşdirýän inçeden berk ýoda çalymdaş. Bu ýoda bilen aýak urup, aýdym-saza sarpa goýup, ony ömür örküne öwren zehinli aýdymçylaryň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Mergen Annadurdyýewdir.


160488b38d1aa7.jpeg
Aýdym-sazy bilen ynsan kalbyna şatlyk paýlaýan Mekan NARGULYÝEW
10.03.21 - 14:02

Halkymyz «Ile döwlet geler bolsa, bagşy bilen ozan geler» diýip, aýdym-saz, sungat ussatlaryna uly hormat goýýar. Garaşsyz Watanymyzda bagşy-sazandalar ajaýyp aýdymlarynda eziz Diýarymyzy, Gahryman Arkadagly bagtyýar döwrümizi wasp edýärler. Şeýle aýdymçylaryň biri hem Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Mekan Nargulyýewdir. Onuň «Arkadag», «Nurana aý», «Ene ýüregi», «Ilsoltan» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Biz hem zehinli aýdymçy bilen ussatnews.com elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


16043785377a2a.jpeg
Jemgyýetçilik işlerine işjeň gatnaşýan zenan hökmünde tanalýan şahyr Baýramsoltan Gurbanowa
06.03.21 - 17:40

Güneşli ülkämize bahar pasly ýetip geldi, onuň bilen birlikde gözelligiň, mähriň we tämizligiň baýramy — Halkara zenanlar güni hem barha golaýlaýar. «Türkmennebit» döwlet konserniniň Abatlaýyş-sazlaýyş müdirliginiň zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk bölüminiň başlygy, şahyr Baýramsoltan Gurbanowa işleşýän zähmet köpçüliginiň arasynda göreldeli hünärmen, jemgyýetçilik işlerine işjeň gatnaşýan zenan hökmünde tanalýar.


1603fa0834a87c.jpeg
Çyn sungaty döredýän Amangül GURBANOWA
03.03.21 - 19:43

Türkmenistanyň at gazanan artisti Amangül Gurbanowanyň aýdymlaryny diňläniňde, onuň belent sesine, şirin owazyna maýyl bolýarsyň. Aýdymçy zenanyň ussatlyk bilen ýerine ýetirýän «Arkadag bilen», «Watan», «Söý, ezizim», «Intizar etdiň peri» ýaly aýdymlary diňleýjiler tarapyndan has-da söýlüp diňlenilýär. Biz hem «USSAT NEWS» elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy zenan bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.


1603e87c9d948b.jpeg
Begmyrat ANNAMYRADOW bagtly durmuşymyza guwanyp, täze aýdymlary döretmegi maksat edinýär
02.03.21 - 23:45

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen aýdym-saz sungaty pajarlap ösýär. Hoş owazy bilen halkyň söýgüsini gazanan aýdymçylaryň biri hem Begmyrat ANNAMYRADOWDYR. Onuň «Ýaşa, mähriban Arkadag!», «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany», «Arkadagym mähriban», «Jan enem» ýaly aýdymlary köpüň söýüp diňleýän aýdymlaryna öwrüldi. Biz hem köp sanly islegleri nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeşligi okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.


160367f884efb5.jpeg
Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar
24.02.21 - 21:32

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


1602ea50287139.jpeg
ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly
18.02.21 - 22:33

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.