Makalalar
162f0db702c557.jpeg
Türkmenistanda güýz pasly medeni çärelere baý bolar
08.08.22 - 14:46

Türkmen güýzüniň medeni çärelere baýlygy öz-özünden düşnükli, çünki sentýabr aýynda ýurdumyzyň baş baýramy – hemişe ruhubelentlik hem-de dabaraly ýagdaýda baýram edilýän Garaşsyzlyk güni giňden bellenilýär.


162df7c2b23def.jpeg
Döwrüň ruhuna mahsus işler
26.07.22 - 10:27

Halkymyzy ýokary hilli nebit we nebit önümleri bilen üpjün etmekde döwrümiziň ruhuna mahsus işleri alyp barýan «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Gubadag nebit kärhanasynyň agzybir işgärleri şu ýylyň alty aýyny üstünlikli jemlediler.


162de8f960c982.jpeg
Şerepli gaz ýatagyndan tebigy gazyň akymy alyndy
25.07.22 - 17:12

Hormatly Prezidentimiz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň sebitlerinde täze gaz ýataklaryny açyp, olary senagat taýdan özleşdirip, tebigy gazyň çykarylyşyny düýpli artdyrmak barada möhüm tabşyryklary berýär. Döwlet Baştutanymyzyň beren gaýragoýulmasyz tabşyryklaryny we görkezmelerini ýerine ýetirmek boýunça «Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary Mary welaýatynyň çägindäki täze gazly ýataklaryň birbada üçüsinde guýulary burawlamak işlerini giňden ýaýbaňlandyrdylar.


162de4be15a4c3.jpeg
Çagalaryň “Gara altyna” gyzykly syýahatlary
25.07.22 - 12:53

Tomsuň yssy wagtyna garamazdan, çagalar dynç almagyň, şatlygyň we umyt-arzuwlaryň, täze duşuşyklaryň, täze açyşlaryň döwrüni başdan geçirýärler. Uly adamlaryň esasy aladasy çagalaryň dynç alyş möwsümini sagdyn we ýatdan çykmajak wakalara baý bolan pursatlara öwürmekden ybaratdyr.


162d994103bc51.jpeg
Binýatlyk toplumdaky buýsançly işler
21.07.22 - 22:59

Hormatly Prezidentimiz döwlet derejesindäki geçirýän mejlislerinde, maslahatlarynda edýän çuň many-mazmunly we maksatnamalaýyn çykyşlarynda, il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli kabul edýän Kararlarydyr çözgütlerinde Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzyň ykdysady kuwwatynyň barha belende göterilmeginde, şonuň netijesinde-de halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagynda ata Watanymyzyň milli ykdysadyýetiniň ýangyç-energetika toplumynda bitirilýän tutumly işlere mynasyp baha bermek bilen, bu ulgamda gazanylýan üstünlikleriň öz döwrebap dowamyny tapmagy üçin ägirt uly işleri amala aşyrýar.


162d790fbbec55.jpeg
Jogapkärli möwsüme taýýarlyk
20.07.22 - 10:22

«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň şäher hem-de etrap gaz hojalyk edaralarynyň işgärleri ýörite düzülen iş meýilnamasyna laýyklykda gaz geçirijileri, gaz paýlaýjy hem-de gaz sazlaýjy enjamlary güýz-gyş möwsümine taýýarlamak işlerini guramaçylykly alyp barýarlar.


162d65520859fd.jpeg
Ýurdumyzyň sebitleri we pudaklary toplumlaýyn özgerdilýär
19.07.22 - 11:51

Häzirki döwürde ýurdumyzda alnyp barylýan durmuş-ykdysady syýasatyň baş ugurlary, esasan, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» öz aýdyň beýanyny tapdy.


162d654cac6560.jpeg
Binýatlyk toplumdaky buýsançly işler
19.07.22 - 11:48

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwlet derejesindäki geçirýän mejlislerinde, maslahatlarynda edýän çuň many-mazmunly we maksatnamalaýyn çykyşlarynda, il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli kabul edýän Kararlarydyr çözgütlerinde Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzyň ykdysady kuwwatynyň barha belende göterilmeginde, şonuň netijesinde-de halkymyzyň...


162d651962bc2e.jpeg
Iň uly tebigy tokaýlar
19.07.22 - 11:39

Tokaýlaryň howanyň arassalygyny saklamakda peýdaly taraplary ylymda bireýýäm subut edilendir. Şonuň üçin täze emeli tokaýlyklary döretmek bilen birlikde tebigatyň deňsiz-taýsyz mirasy bolan tebigy tokaýlyklary gorap saklamaga aýratyn ähmiýet berilýär.


162d64d073cebe.jpeg
Bag-bosanly paýtagtymyz
19.07.22 - 11:19

Hormatly Prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Aşgabat şäherine «Şäherlerdäki baglar» atly halkara Güwänamanyň gelip gowuşmagy barada buşluk hoş habaryny ýetirmegi her birimiziň ýüregimizi joşdurdy.


162d5496b72d35.jpeg
ÝAŞLAR SYÝASATYNA BAGYŞLANAN MASLAHAT GEÇIRILDI
18.07.22 - 16:52

Maslahatyň dowamynda çykyş edenler ýurdumyzda ýaşlara mahsus bolan we ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny özünde jemleýän binýada esaslanýan ýaşlar barada döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilişi barada aýratyn nygtadylar.


162d4061647e1b.jpeg
Ýokary hilli, geçginli önümler
17.07.22 - 17:52

Garaşsyzlyk ýyllarynda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda düýpli özgerişlikler bolup geçdi. Önümçiligiň durkunyň düýpli täzelenilmegi, täze önümçilik desgalarynyň gurlup, ulanylmaga berilmegi işleriň netijeliligini has ýokarlandyrmak bilen birlikde, içerki we daşarky bazarlarda ösen islegden peýdalanýan önümleri köp möçberlerde öndürmäge-de amatly şertleri döretdi.


162d403338d64f.jpeg
Türkmen-hytaý hyzmatdaşlygy dostlukly döwletleriň bähbidine gönükdirilendir
17.07.22 - 17:40

Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda gadymy Lebap topragynyň Farap etrabyndaky «Gadyn» gaz käninde «Internasional Ltd» Hytaý milli nebitgaz kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň (CNPCIT) hünärmenleriniň täze gaz ýygnaýjy bekedi işe girizmegi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň möhüm wakalarynyň birine öwrüldi.


162d3251d00188.jpeg
Süýjülikleriň döreýiş taryhyndan
17.07.22 - 01:52

Ynsan ilkidurmuş ýaşaýşyndan tä şu günlere çenli özüniň ýaşaýyş-durmuş medeniýetini, şol sanda azyk medeniýetini köptaraply kämilleşdirip gelýär. Adam gündelik durmuşynda we toý-baýramçylyk çärelerinde saçagy esasy iýmit görnüşleri bilen birlikde dürli süýjülikler bilen bezeýär. Eýsem şolaryň iň esasy we öňden dowam edip gelýän görnüşi bolan kemputlary taýýarlamak haçandan başlandyka?


162d2edbc65a8f.jpeg
Milli maýa goýum syýasaty
16.07.22 - 21:56

Ýurdumyzda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwlet maýa goýum syýasaty yzygiderli ösüşlere eýe bolýar. Ykdysadyýetiň pudaklaryna maýa goýum çekilmegi halk hojalygyna bazar gurallaryny yzygiderli ornaşdyrmaga, her bir ulgamda okgunly ösüşleri gazanmaga mümkinçilik berýär.