Makalalar
1636015e3181f3.jpeg
Ynamly gadamlar bilen
31.10.22 - 23:37

Şu ýylyň ýedi aýynda gazanylan önümçilik görkezijileri «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň oňat netijeler bilen jemlenjekdigini çaklamaga esas berýär. Bu babatda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň agzybir işgärleriniň bitirýän işleri öwgä mynasypdyr.


1635a93999290e.jpeg
Gazhimiýa senagatynyň ösüşleri
27.10.22 - 19:20

Garaşsyzlyk eýýamymyzda ýurdumyzyň himiýa senagaty asyrlara barabar ösüşleri başdan geçirýär. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlamagy, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan mynasyp dowam etdirilmegi bilen, bu ugurda köp taraplaýyn işler durmuşa geçirilýär.


16350f40d4621a.jpeg
Geofizikler ynamy ödeýärler
20.10.22 - 12:09

Mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň ýetip gelýän şanly 31 ýyllygy belentden toýlanjak «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitgeofizika» müdirliginde amala aşyrylýan işler hem döwrebaplygy bilen tapawutlanýar.


1634f8720f0171.jpeg
DÜNÝÄDÄKI IŇ ULY MIWE
19.10.22 - 10:12

Dünýädäki agaçda ösýän iň uly miwe bu- Jekfrutdyr. Jekfruty ilkinji gezek görenleriň hemmesi gaty geň galýarlar. Ol tutlar maşgala degişli. Miwesiniň uzynlygy 20-90 sm, diametri 20 sm miweleriniň agramy 35 kg deň.


16350f1a2c4c2f.jpeg
Ýokary taýýarlykly garşylaýarlar
20.10.22 - 11:58

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Göroglyetrapgaz» gaz hojalygy edarasynyň işgärleri şu günler etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek bilen bir hatarda, etrabyň çäginde bar bolan gaz desgalaryny we bitewi gaz ulgamlaryny gyş möwsümine taýýarlamak ugrunda maksada okgunly işleri alyp barýarlar.


1634cf762f366f.jpeg
Nebithimiýa geljegi uly pudak
17.10.22 - 11:34

Nebithimiýa pudagy agyr senagatyň has ösen ugurlarynyň biri bolup durýar. Ol nebiti we tebigy ýanyjy gazlary gaýtadan işlemeklige esaslanýan sintetik materiallaryň we önümleriň taýýarlanmagyny öz içine alýar. Bu ýerde esasy çig mal çeşmesi uglewodorodlar bolup durýar.


16348f4bf36367.jpeg
Gazçylaryň güýz-gyş aladalary
14.10.22 - 10:33

Häzirki döwürde gojaman Şabady etekläp oturan Daşoguz şäheriniň ilatyny we edara-kärhanalaryny milli baýlygymyz bolan tebigy gaz bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýan «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary tarapyndan şäheriň çäginde bar bolan dürli basyşly gaz geçirijileriň 550 kilometre golaý ýerine, gaz paýlaýjy we sazlaýjy enjamlaryň bolsa 445 sanysyna gije-gündiziň dowamynda yzygiderli gözegçilik edilýändigini bellemek bolar.


1633bb618ede66.jpeg
Sanlylaşdyrma ýurdumyzyň KHBS-niň ösmegine ýardam edýär
04.10.22 - 09:27

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işjeň kämilleşdirilýän döwründe Türkmenistanda multimedia žurnalistikasyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bu gün metbugat habar beriş serişdeleri özgeriş tapgyryny başdan geçirip, onuň ahyrky maksady häzirki sanly media gurşawa uýgunlaşmak boldy.


1633413a6eba58.webp
Kim näçe iýmit iýýär?
28.09.22 - 14:28

Tebigatda näçe janly jandar bar bolsa, olar iýmegiň hasabyna ömür sürýärler. Eýsem olaryň arasynda iň köp iýmit iýýänleri haýsylarka?


16329ef09c31ed.jpeg
Geljege gönükdirilen gerimli işler
20.09.22 - 21:49

— Hormatly Prezidentimiz halkyň bähbidini hemme zatdan ileri tutýar, ilatyň abadan durmuşda ýaşamagyna gönükdirilen çäreleri üstünlikli durmuşa geçirýär. Şonuň netijesinde düýpli özgerişler bolup geçýär. Bu diýýänlerime biziň etrabymyzyň mysalynda hem doly göz ýetirmek bolýar.


1631dc6f6ef6c2.jpeg
Ekeremiň edermen burawlaýjylary
11.09.22 - 16:31

«Türkmennebit» döwlet konserni ýurduň ykdysadyýetinde iri önümçilik-hojalyk toplumy bolup, ol nebitgazly ýataklarda gözleg-barlag işlerini geçirmegi we olary işläp taýýarlamagy alyp barmak bilen, pudagyň ösüşiniň esasy maksatnamalarynyň toplumlaýyn çözgüdini tapmagyna mynasyp goşandyny goşýar.


1631849079c064.jpeg
Işleri ileri gazçylar
07.09.22 - 12:32

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň baýry kärhanalarynyň biri bolan «Boldumsazetrapgaz» gaz hojalygy edarasynyň işgärleriniň şu günler alyp barýan wajyp işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.


16314e429cd96c.jpeg
Sanly usul milli bilim ulgamynda
04.09.22 - 22:45

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, ýurdumyzda ykdysadyýetde sanly dolandyryş ulgamyna geçmek ýokary depginlerde alnyp barylýar. Sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy ykdysadyyetde amallaryň tizleşdirilmegine, maglumatlaryň tiz alşylmagyna we raýatlaryň gymmatly iş wagtlarynyň tygşytlanmagyna mümkinçilik berýär. Şol sanda, sanly bilim usullarynyň ornaşdyrylmagy milli bilim ulgamymyzyň dünýä derejeli ösüşlere ýetmegine giň ýol açýar.


16311024a31ec3.jpeg
Sargytlar berjaý edilýär
02.09.22 - 00:04

Hormatly Prezidentimiziň döwrebap çözgütleri bilen barha rowaçlyklara beslenýän Diýarymyzyň milli ykdysadyýetiniň nebitgaz pudagynyň iri önümçilik düzümleriniň biri bolan «Türkmennebit» döwlet konserniniň zähmet toparlary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda täze belentliklere ynamly gadam urýarlar.


162f22bcccc86f.jpeg
Eşretli ertirleri nazarlap
09.08.22 - 14:41

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň bahasyz baýlygy bolan tebigy gazy okgunly ösüşleriň, eşretli ýaşaýşyň hyzmatynda goýup, bu babatda il-ýurt bähbitli syýasaty ýöredýär. Şeýle möhüm işe «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Lebapgazüpjünçilik» müdirliginiň agzybir işgärleri netijeli gatnaşýarlar. Olar agzybirlik bilen zähmet çekip, sarp edijileriň tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün edilmegini gazanýarlar.