Peýdaly maslahatlar
16015426d8378d.jpeg
Ibn Sinanyň öwüt-ündewleri
30.01.21 - 16:26

Bagry agyryly çig şugundyry et üweýänden geçirip, suwuny içmeli.


1600471c1e64da.png
Gara şokoladyň lezzeti
17.01.21 - 22:20

Her günki iýýän iýmitiňizde gara şokoladyň hem bolmagy deriniň garramagyny haýýalladýar.


15ff1643a14530.jpeg
Kädi
03.01.21 - 11:29

Türkmen topragynda bitýän ir-iýmişleriň, bakja önümleriniň her biriniň adam bedeni üçin peýdasyny hiç bir zat bilen deňär ýaly däl.


15feca23aee02d.jpeg
Gyş paslynda jan saglygyňa peýdaly iýmitler
30.12.20 - 20:52

Sowuklamanyň öňüni alar ýaly, bedeniň kesele garşy göreşijiligini artdyrmak üçin jan saglygyňa peýdaly iýmiti, dürli witaminlere baý nygmatlary iýmeli. Gyş paslynyň dowam edýän günlerinde miweleriň aýry-aýrylykda nämä peýdalydygyny bilmek her birimiz üçin diýseň gyzyklydyr. Olaryň käbiriniň peýdasy barada durup geçeliň.


15fe62acfa72ae.jpeg
Gyşda awtoulaglaryň aýnalarynyň doňmagynyň öňüni almagyň alty usuly
25.12.20 - 23:09

Sowukda awtoulaglaryň aýnalarynda, köplenç, buz emele gelýär. Munuň özi sürüjiniň görüş ukybyny peseldýär we ýol hereketiniň howpsuzlygyna gönüden-göni ýaramaz täsir edýär.


15fe2229e219a3.jpeg
Brokkol keleminiň peýdasy
22.12.20 - 21:45

Brokkol kelemi birýyllyk ýabany ösümlik bolup, reňkli kelemler maşgalasyna degişlidir. Mineral maddalaryndan kaliý, kalsiý, fosfor, sink, natriý we demir, şeýle-de, belogyň köplügi bilen beýleki kelemlerden tapawutlanýar. 100 gram gaýnadylan kelemi iýmeklik bedeniň bir günki C witamine we karotine bolan talabyny kanagatlandyrýar.


15fdf37e093a10.jpeg
Dertlere derman ýumurtga gabygy
20.12.20 - 16:39

Wenger lukmanlary towuk ýumurtgasynyň gabygynyň adam bedeniniň ösüşine täsirini öwrenipdirler. On ýyldan gowrak döwrüň içinde geçirilen tejribeler lukmanlaryň garaşanyndan has oňat netije beripdir, ýagny ýumurtganyň gabygynyň adam bedeni üçin möhüm bolan we ýeňil siňýän kalsiniň çeşmesidigi belli bolupdyr.15fc7d7b2e62cb.jpeg
Sarymsak — kän derdiň dermany
02.12.20 - 23:06

Bir gezek alyslarda galan ahwalatlary, pursatlary ýatlap otyrkam, goňşy gyzjagazyň keşbi göz öňümde janlandy. Onuň köýneginiň ýakasyndan iňňebagjyk geçirilen bir diş sarymsak aýrylmazdy.


15fc3c4cded9ee.jpeg
Arahis, Pisse, Kedr hozlary barada
29.11.20 - 20:57

Arahis – ýeňil ýaglaryň hasabyna örän ýokary kuwwatly iýmit hasaplanylýar.


15fbe8f7bcff6d.jpeg
Şugundyr
25.11.20 - 22:08

Şugundyr witamine we mineral maddalara örän baý. Ony iýmitiň dürli görnüşinde ulanyp bolýar. Onuň düzümindäki pektin maddasy aşgazan-içege ýollarynda emele gelýän zyýanly maddalary zyýansyzlandyrýar.


15fbcf4af9d874.jpeg
Ýatkeşligi ösdürmegiň usullary
24.11.20 - 16:55

Islendik adam ömrüniň dowamynda özüni hemmetaraplaýyn kämilleşdirmäge çalyşýar. Biz hem çaganyň irki ösüşlerinde, şeýle hem islendik adama zerur bolan ýatkeşligi berkitmekde ähmiýetli bolan maslahatlary size ýetirmegi makul bildik.


15f95327358134.jpeg
Şirin janyň ýagysy
25.10.20 - 13:01

Temmäki adam tarapyndan ulanylýan iň zyýanly madda bolup durýar. Onuň ulanylmagy saglyk üçin howpludyr.


15f7f4f514a41e.jpeg
Kelem - täsin ösümligiň bejerijilik häsiýeti
08.10.20 - 22:41

Adamyň her bir peýdalanýan azygy iýmit siňdiriş ulgamynyň agzalaryna agram salmazdan, siňňitli we jan saglygyna melhem bolmalydyr. Dünýäde, şol sanda Türkmenistanda saglyga peýdaly täsiri bolan ösümlikler örän köpdür. Olaryň arasynda gök önümlerden kelem aýratyn orna eýe bolup durýar.


15f7c6b76c0ff8.jpeg
Hoz sowuklamadan goraýar
06.10.20 - 18:04

ABŞ-nyň Brigam zenan hassahanasynyň alymlary her günde hoz iýmegiň sowuklamanyň derejesini peseltmäge ukyplydygyny tassyklaýarlar. Adam näçe köp hoz iýse, şonça hem sowuklama biomarkerleri pes bolýar.