Peýdaly maslahatlar
164aa160f6dfb8.jpeg
Elektrik awtoulaglar gazda işleýänlerden hem tapawutlanýar
09.07.23 - 07:06

Elektroulaglar zyýanly gazlary çykarmaýar. Bölejik azot oksidleriniň zyňyndylarynyň atmosferany hapalamagyny azaltmak zerurlygy elektroulaglary ulanmagyň, mundan beýläk hem kämilleşdirmegiň we onuň önümçiligini ýokarlandyrmagyň tejribe ýüzünde wajyplygyny belli edýär.


164a2b1896beba.jpeg
Erik şerbeti tebigy antebiotik hasaplanýar
03.07.23 - 16:31

Düzüminde şekeriň mukdary köp bolsa-da erik az koloriýaly miwe hasaplanýar. Semizlikden ejir çekýänlere we ýürek-gan-damar ulgamynyň kesellerinde erik miwesi maslahat berilýär. Miwäniň düzümindäki mikroelementler ýürek kesellerine peýdaly hasaplanýar.


16484230d9d369.webp
Narpyzyň saglyga ýetirýän peýdaly täsirleri
10.06.23 - 12:15

Narpyz örän peýdaly, hoşboý ysly ösümlikdir. Ol kellagyryny, garyn-içege kesellerini, içgeçme, ýürek-damar näsazlygyny, öýken inçekesel, böwrek, bagyr, burun-bokurdak, dümew, sarygetirme, deridäki çiş, nerwi ulgamyny gowylandyrmakda, ukusyzlygy bejermekde gowy peýda edýär.


1648344893feb9.jpeg
Ösümlik we maňyz ýaglary
09.06.23 - 20:26

Tebigy ýaglaryň hemmesi diýen ýaly derimiz üçin peýdaly hasaplanylýar. Olaryň düzüminde bedene daşyndan-da, içinden hem täsir edýän maddalar bar.


164833de07ea38.jpeg
Gözüň goramagyň ýollary barada maslahatlar
09.06.23 - 19:57

Älem dek giň gözlerimiz bilen dünýäni görýäris. Görer gözüň gymmadyny, ony goramagyň ýollary baradaky maslahatlary okyjylara ýetirmegi makul bildik.


1646b03443f695.jpeg
Windows 11 ulgamynyň peýdaly funksiýalary
22.05.23 - 10:53

Häzirki zaman kompýuter enjamlarynda giňden ulanylýan operasion ulgamlaryň biri hem windows operasion ulgamydyr. Microsoft kompaniýasynyň önümi bolan windows operasion ulgamlarynyň 11-nji nesli bütin dünýäde ulanyjylar tarapyndan uly seslenme tapdy. Onuň peýdaly funksiýalary bilen tanyş bolalyň.


1646b029b36585.jpeg
Iphone 14 modelleriniň peýdaly aýratynlyklary
22.05.23 - 10:50

Häzirki ösen tehnologiýalar zamanasynda tehnika enjamlarynyň mümkinçilikleri haýran galdyrýar. Bu ugurda zähmet çekýän dünýäniň iri kompaniýalarynyň önümleri täze funksiýalara eýe bolup, geçmişde «mümkin däl» diýen düşünjäni aradan aýyrýar. Dünýä belli Apple kompaniýasynyň öndürýän ykjam telefonlarynyň Iphone 14 modelleriniň peýdaly aýratynlyklary bilen tanyş bolalyň.


164632e8b07e74.webp
Gazlandyrylan içgilerden hem zyýanly bolan içgiler
16.05.23 - 12:19

Içgileriň arasynda gazlandyrylan we alkagolly içgilerden hem zyýanly içmlik görnüşleri bar. Olaryň birnäçesine seredip geçeliň.


16450d331bb5d6.webp
Bedene ýumurtgasynyň peýdaly häsiýetleri
02.05.23 - 13:50

Bedene ýumurtgasy- bu kän bir uly bolmadyk guş ýumurtgasydyr. Ol togalak şekilde bolup, daşy dürli reňkli tegmiller bilen örtülen. Ýumurtganyň agramy 18 grama deň.


16444d4a25cb26.jpeg
Kädiniň adam saglygyna ýetirýän peýdaly täsirleri
23.04.23 - 11:48

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ösdürilip ýetişdirilýär ösümlikleriň biri hem kädi ekinidir. Kädi täsin peýadaly ösümlikdir.


1643e820a1d37d.jpeg
LOTOS YBADATHANASY
18.04.23 - 16:42

Lotos ybadathanasy Nýu Delidäki iň bir ýatda saklanýan gözellikleriň biridir. Nýu Deliniň döwrebap etraplarynyň birinde lotos güli şekilindäki ak ybadathana ýerleşen. Bu ybadathanyň gapysy ähli milletler üçin hem açykdyr.


1643e78510d7a1.jpeg
Gök otlaryň peýdasy barada
18.04.23 - 16:00

Gök otlar ýylyň islendik paslynda naharyň ýany bilen işdäaçar we iýmit siňdiriji hökmünde ulanylýar. Ýazda gök önümleri iýmek saglyga örän peýdalydyr.


1643e778de7d98.jpeg
Itburun — hassa bolmazdan burun
18.04.23 - 15:57

Itburnuň şypasy il içinde giňden bellidir. Onuň bişen we guradylan miwesinden dürli önümler taýýarlanýar. Süýrümtik, üljä çalymdaş, gyzyl, gyrmyzy, sarymtyl gyzyl reňkli miwä «ýabany bägül» hem diýilýär.


16435494ce7daf.jpeg
Tennisiň peýdasy
11.04.23 - 16:16

Tennis sportuň iň meşhur görnüşleriniň biridir. Sportuň bu görnüşi bilen meşgullanýan adamlaryň sany günsaýyn artýar. Tennis diňe bir fiziki saglyga oňyn täsir etmän, eýsem, adamyň psihologiýasyna netijeli täsir edip, ruhy taýdan kuwwatlandyrýar.


164350b27dc5b2.jpeg
Futbol: çaga terbiýesi we saglygy
11.04.23 - 12:24

Hereketli oýunlar, bedenterbiýe maşklary we sport oýunlary çaganyň terbiýesinde, saglygyny goramakda we bedeniniň kadaly ösüşinde uly ähmiýete eýedir.